Language of document : ECLI:EU:F:2011:98

USNESENÍ SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU

(první senát)

29. června 2011

Věc F‑125/10

Daniel Schuerewegen

v.

Evropský parlament

„Veřejná služba – Úředníci – Vykázání z pracoviště – Odnětí služebního průkazu – Odnětí přístupových práv k počítačové síti – Předcházející správní stížnost – Předání elektronickou cestou – Skutečné obeznámení administrativy – Opožděnost – Zjevná nepřípustnost“

Předmět:      Žaloba podaná na základě článku 270 SFEU, jenž je použitelný na Smlouvu o ESAE na základě jejího článku 106a, kterou se D. Schuerewegen domáhá jednak zrušení rozhodnutí Parlamentu ze dne 25. března 2010, na základě kterých mu byl odňat služební průkaz, zakázán přístup k počítačové síti daného orgánu a byl vykázán z pracoviště, a jednak náhrady majetkové a nemajetkové újmy, která mu byla způsobena tímto rozhodnutím.

Rozhodnutí:      Žaloba se odmítá jako zjevně nepřípustná. Žalobce ponese veškeré náklady řízení.

Shrnutí

1.      Úředníci – Žaloba – Předcházející správní stížnost – Den podání – Doručení správě

(Služební řád úředníků, čl. 90 odst. 2)

2.      Úředníci – Žaloba – Předcházející správní stížnost – Formální náležitosti – Podávání elektronickými prostředky – Přípustnost – Povinnost úředníka ujistit se o skutečném doručení správě

(Služební řád úředníků, čl. 90 odst. 2)

3.      Úředníci – Žaloba – Předcházející správní stížnost – Lhůty

(Služební řád úředníků, články 90 a 91)

1.      K tomu, aby byla stížnost považována za platně podanou ve smyslu čl. 90 odst. 2 služebního řádu, je třeba, aby se její adresát mohl seznámit s jejím obsahem. V důsledku toho je dnem, který je třeba zohlednit při posouzení, zda byla stížnost podána ve stanovené lhůtě, den doručení této stížnosti dotyčnému orgánu. Den podání představuje rovněž počátek běhu čtyřměsíční lhůty, kterou má dotyčný orgán pro odpověď na stížnost. Článek 90 odst. 2 služebního řádu tak jasně stanoví, že je třeba jeden a tentýž den zohlednit jednak pro účely posouzení, zda byla stížnost podána ve stanovené lhůtě, a jednak pro účely určení dne, od kterého počíná běžet lhůta pro odpověď orgánu.

(viz body 22, 23 a 25)

Odkazy:

Soudní dvůr: 26. listopadu 1981, Michel v. Parlament, 195/80, bod 13

Tribunál: 25. září 1991, Lacroix v. Komise, T‑54/90, body 28 a 29; 18. června 1996, Vela Palacios v. CES, T‑150/94, bod 27

Soud pro veřejnou službu: 15. května 2006, Schmit v. Komise, F‑3/05, bod 28; 25. dubna 2007, Kerstens v. Komise, F‑59/06, body 34 až 36

2.      Správní stížnost podaná úředníkem nemusí mít zvláštní formu. Stačí, že jasným a přesným způsobem vyjadřuje vůli osoby, která jí podává, napadnout rozhodnutí, které bylo vůči ní přijato. Úkon učiněný elektronickou cestou, který jednoznačně vyjadřuje vůli osoby, která ho činí, napadnout rozhodnutí nepříznivě zasahující do jejího právního postavení, tak musí být považován za stížnost ve smyslu čl. 90 odst. 2 služebního řádu.

Nicméně úředník nemůže tvrdit, že pouhé odeslání zprávy elektronickou poštou umožňuje prokázat, že osoba, které byla tato zpráva určena, jí skutečně obdržela.

(viz body 30 a 34)

Odkazy:

Soudní dvůr: 31. května 1988, Rousseau v. Účetní dvůr, 167/86, bod 8

Tribunál: 16. února 2005, Reggimenti v. Parlament, T‑354/03, bod 43

Soud pro veřejnou službu: 25. dubna 2007, Lebedef-Caponi v. Komise, F‑71/06, body 29 až 31 a 34; 17. července 2007, Hartwig v. Parlament a Komise, F‑141/06, bod 27

3.      Běžně pečlivý úředník musí postupovat tak, aby jeho stížnost došla dotyčnému orgánu před uplynutím tříměsíční lhůty. Úředník se nechová v souladu s tímto obezřetným a pečlivým přístupem, pokud zašle svou stížnost poštou až poslední den stanovené lhůty nebo svou stížnost neodešle v této lhůtě sám či prostřednictvím řádně zplnomocněného zástupce elektronickou cestou. Nemůže v tomto ohledu platně tvrdit, že byl znevýhodněn tím, že služební útvary dotyčného orgánu byly v poslední den lhůty zavřené.

(viz bod 36)

Odkazy:

Soud pro veřejnou službu: výše uvedený rozsudek Hartwig v. Parlament a Komise, bod 30