Language of document : ECLI:EU:F:2011:98

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS (esimene koda)

29. juuni 2011

Kohtuasi F‑125/10

Daniel Schuerewegen

versus

Euroopa Parlament

Avalik teenistus – Ametnikud – Töölt kõrvaldamise meede – Töötõendi äravõtmine – Arvutivõrgule juurdepääsu õiguse äravõtmine – Eelnev halduskaebus – Elektrooniline edastamine – Administratsiooni poolt tegelik teadasaamine – Hilinemine – Ilmselge vastuvõetamatus

Ese:      ELTL artikli 270, mida kohaldatakse Euratomi asutamislepingule vastavalt selle artiklile 106a, alusel esitatud hagi, milles D. Schuerewegen palub esiteks tühistada parlamendi 25. märtsi 2010. aasta otsus, millega võeti temalt ära töötõend, keelati juurdepääs institutsiooni arvutivõrgule ja institutsiooni ruumidesse, ning teiseks hüvitada varaline ja mittevaraline kahju, mis talle selle otsusega väidetavalt tekitati.

Otsus:      Jätta hagi ilmselge vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata. Mõista kõik kohtukulud välja hagejalt.

Kokkuvõte

1.      Ametnikud – Hagi – Eelnev halduskaebus – Esitamise kuupäev – Vastuvõtmine administratsiooni poolt

(Personalieeskirjad, artikli 90 lõige 2)

2.      Ametnikud – Hagi – Eelnev halduskaebus – Vorminõuded – Elektrooniline edastamine – Lubatavus – Ametniku kohustus tagada tegelik kättesaamine administratsiooni poolt

(Personalieeskirjad, artikli 90 lõige 2)

3.      Ametnikud – Hagi – Eelnev halduskaebus – Tähtaeg

(Personalieeskirjad, artiklid 90 ja 91)

1.      Selleks et kaebus oleks personalieeskirjade artikli 90 lõike 2 mõttes tulemuslikult esitatud, peab adressaadil olema võimalik selle sisuga tutvuda. Järelikult kuupäev, mida tuleb arvesse võtta selleks, et hinnata, kas kaebus on esitatud määratud tähtaja jooksul, on see kuupäev, mil asjaomane institutsioon kaebuse kätte sai. Samuti hakkab esitamise kuupäevast kulgema neljakuuline tähtaeg, mil asjaomane institutsioon peab kaebusele vastama. Personalieeskirjade artikli 90 lõige 2 näeb seega selgelt ette, et hindamaks, kas kaebus on esitatud määratud tähtaja jooksul, ja tegemaks kindlaks kuupäeva, millest hakkab kulgema institutsiooni vastamise tähtaeg, võetakse arvesse üks ja sama kuupäev.

(vt punktid 22, 23 ja 25)

Viited:

Euroopa Kohus: 26. november 1981, kohtuasi 195/80: Michel vs. parlament (punkt 13).

Esimese Astme Kohus: 25. september 1991, kohtuasi T‑54/90: Lacroix vs. komisjon (punktid 28 ja 29); 18. juuni 1996, kohtuasi T‑150/94: Vela Palacios vs. EMSK (punkt 27).

Avaliku Teenistuse Kohus: 15. mai 2006, kohtuasi F‑3/05: Schmit vs. komisjon (punkt 28); 25. aprill 2007, kohtuasi F‑59/06: Kerstens vs. komisjon (punktid 34−36).

2.      Ametniku esitatud halduskaebus ei pea vastama erilistele vorminõuetele. Piisab kui kaebuses on selgelt ja ühemõtteliselt väljendatud kaebuse esitaja tahe vaidlustada tema suhtes tehtud otsus. Seega elektrooniliselt esitatud akt, milles on ühemõtteliselt väljendatud selle esitaja tahe vaidlustada tema huve kahjustav otsus, on personalieeskirjade artikli 90 lõike 2 mõttes käsitatav kaebusena.

Ametnikul puudub siiski alus väita, et üksnes elektroonilise kirja saatmisega on võimalik tõendada, et kirja adressaat on selle tegelikult kätte saanud.

(vt punktid 30 ja 34)

Viited:

Euroopa Kohus: 31. mai 1988, kohtuasi 167/86: Rousseau vs. kontrollikoda (punkt 8).

Esimese Astme Kohus: 16 veebruar 2005, kohtuasi T‑354/03: Volger vs. parlament (punkt 43).

Avaliku Teenistuse Kohus: 25. aprill 2007, kohtuasi F‑71/06: Lebedef‑Caponi vs. komisjon (punktid 29–31 ja 34); 17. juuli 2007, kohtuasi F‑141/06: Hartwig vs. parlament ja komisjon (punkt 27).

3.      Tavapäraselt hoolas ametnik peab tagama, et asjaomane institutsioon saab tema kaebuse kätte enne kolmekuulise tähtaja möödumist. Ametnik ei käitu ettenägelikult ja hoolsalt, kui ta saadab oma kaebuse posti teel alles määratud tähtaja viimasel päeval või kui ta ise või tema nõuetekohaselt volitatud esindaja ei saada selle tähtaja jooksul kaebust elektrooniliselt. Ta ei saa sellega seoses tulemuslikult väita, et talle oli takistuseks asjaomase institutsiooni talitustele juurdepääsu sulgemine tähtaja viimasel päeval.

(vt punkt 36)

Viited:

Avaliku Teenistuse Kohus: eespool viidatud kohtuotsus Hartwig vs. parlament ja komisjon (punkt 30).