Language of document : ECLI:EU:F:2011:98

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (ensimmäinen jaosto)

29 päivänä kesäkuuta 2011

Asia F-125/10

Daniel Schuerewegen

vastaan

Euroopan parlamentti

Henkilöstö – Virkamiehet – Työpaikalta karkottaminen – Henkilöstökortin poisottaminen – Tietoverkkoon pääsyä koskevien oikeuksien poisottaminen – Kannetta edeltävä hallinnollinen valitus – Lähettäminen sähköisesti – Todellinen tiedonsaanti hallinnossa – Myöhästyminen – Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen

Aihe:      SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa Daniel Schuerewegen vaatii yhtäältä virkamiestuomioistuinta kumoamaan 25.3.2010 tehdyt parlamentin päätökset, joilla häneltä otetaan pois henkilökortti ja toimielimen tietoverkkoon pääsyä koskevat oikeudet ja joilla hänet karkotetaan toimielimen toimitiloista, ja toisaalta hänelle kyseisestä päätöksestä aiheutuneen aineellisen vahingon ja aineettoman vahingon korvaamista.

Ratkaisu:      Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat. Kantaja vastaa kaikista oikeudenkäyntikuluista.

Tiivistelmä

1.      Virkamiehet – Kanne – Kannetta edeltävä hallinnollinen valitus – Vireillepanopäivä – Vastaanotto hallinnossa

(Henkilöstösääntöjen 90 artiklan 2 kohta)

2.      Virkamiehet – Kanne – Kannetta edeltävä hallinnollinen valitus – Muotomääräykset – Lähettäminen sähköisesti – Hyväksyttävyys – Virkamiehen velvollisuus varmistua siitä, että hallinto on tosiasiallisesti vastaanottanut valituksen

(Henkilöstösääntöjen 90 artiklan 2 kohta)

3.      Virkamiehet – Kanne – Kannetta edeltävä hallinnollinen valitus – Määräajat

(Henkilöstösääntöjen 90 ja 91 artikla)

1.      Jotta voidaan katsoa, että valitus on esitetty pätevästi henkilöstösääntöjen 90 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla, on tarpeen, että sen vastaanottaja voi saada tietoonsa sen sisällön. Näin ollen päivä, joka on otettava huomioon arvioitaessa sitä, onko valitus tehty asetetussa määräajassa, on päivä, jona asianomainen toimielin on vastaanottanut kyseisen valituksen. Vireillepanopäivä on myös neljän kuukauden määräajan, joka asianomaisella toimielimellä on käytettävissään tähän valitukseen vastatessaan, alkamisajankohta. Henkilöstösääntöjen 90 artiklan 2 kohdassa säädetään näin ollen selvästi, että ainoastaan yksi ja sama päivä on otettava huomioon yhtäältä arvioitaessa sitä, onko valitus tehty asetetussa määräajassa, ja toisaalta määritettäessä sitä päivää, josta määräaika, joka toimielimellä on käytettävissään tähän valitukseen vastatessaan, alkaa.

(ks. 22, 23 ja 25 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia 195/80, Michel v. parlamentti, 26.11.1981, 13 kohta

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑54/90, Lacroix v. komissio, 25.9.1991, 28 ja 29 kohta ja asia T‑150/94, Vela Palacios v. TSK, 18.6.1996, 27 kohta

Virkamiestuomioistuin: asia F‑3/05, Schmit v. komissio, 15.5.2006, 28 kohta ja asia F‑59/06, Kerstens v. komissio, 25.4.2007, 34–36 kohta

2.      Virkamiehen tekemä hallinnollinen valitus ei ole määrämuotoinen. On riittävää, että siinä ilmoitetaan selvästi ja täsmällisesti sen laatijan tarkoitus riitauttaa hänen osaltaan tehty päätös. Näin ollen sähköisesti lähetettyä kirjelmää, jossa ilmoitetaan yksiselitteisesti sen laatijan tarkoitus riitauttaa hänelle vastainen päätös, on pidettävä henkilöstösääntöjen 90 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuna valituksena.

Virkamies ei voi kuitenkaan perustellusti väittää, että pelkkä sähköpostiviestin lähettäminen osoittaisi, että kyseisen viestin vastaanottaja on tosiasiallisesti saanut sen.

(ks. 30 ja 34 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia 167/86, Rousseau v. tilintarkastustuomioistuin, 31.5.1988, 8 kohta

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑354/03, Reggimenti v. parlamentti, 16.2.2005, 43 kohta

Virkamiestuomioistuin: asia F‑71/06, Lebedef-Caponi v. komissio, 25.4.2007, 29–31 kohta ja 34 kohta ja asia F‑141/06, Hartwig v. parlamentti ja komissio, 17.7.2007, 27 kohta

3.      Tavanomaista huolellisuutta noudattavan virkamiehen on varmistettava, että hänen valituksensa saapuu asianomaiseen toimielimeen ennen kolmen kuukauden määräajan päättymistä. Virkamies ei noudata tätä varovaisuutta ja huolellisuutta, jos hän lähettää valituksensa postitse vasta asetetun määräajan viimeisenä päivänä tai jos hän itse tai hänen asianmukaisesti valtuuttamansa henkilö ei lähetä valitustaan sähköisesti tässä määräajassa. Hän ei voi tässä yhteydessä pätevästi väittää, että häntä on rangaistu sillä, että asianomaisen toimielimen yksiköt ovat olleet kiinni määräajan viimeisenä päivänä.

(ks. 36 kohta)

Viittaukset:

Virkamiestuomioistuin: em. asia Hartwig v. parlamentti ja komissio, 30 kohta