Language of document : ECLI:EU:F:2011:98

TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) NUTARTIS

2011 m. birželio 29 d.

Byla F‑125/10

Daniel Schuerewegen

prieš

Europos Parlamentą

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Pašalinimo iš darbo vietos priemonė – Tarnybinės kortelės paėmimas – Teisės naudotis kompiuteriniu tinklu atėmimas – Išankstinis administracinis skundas – Perdavimas elektroniniu būdu – Administracijos faktinis susipažinimas – Vėlavimas – Akivaizdus nepriimtinumas“

Dalykas:      Ieškinys, pareikštas pagal SESV 270 straipsnį, taikomą EAEB sutarčiai pagal jos 106a straipsnį, kuriuo D. Schuerewegen prašo, pirma, panaikinti 2010 m. kovo 25 d. Parlamento sprendimą paimti jo tarnybinę kortelę, atimti prieigą prie institucijos kompiuterinio tinklo ir pašalinti jį iš institucijos patalpų, taip pat, antra, atlyginti dėl šio sprendimo patirtą turtinę ir neturtinę žalą.

Objektas:      Atmesti ieškinį kaip akivaizdžiai nepriimtiną. Ieškovas padengia visas bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Pareigūnai – Ieškinys – Išankstinis administracinis skundas – Pateikimo data – Administracijos gavimas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 2 dalis)

2.      Pareigūnai – Ieškinys – Išankstinis administracinis skundas – Formos reikalavimai – Perdavimas elektroniniu būdu – Leistinumas – Pareigūno pareiga užtikrinti faktinį gavimą institucijoje

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 2 dalis)

3.      Pareigūnai – Ieškinys – Išankstinis administracinis skundas – Terminai

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsniai)

1.       Tam, kad skundas būtų laikomas tinkamai pateiktu pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 2 dalį, reikia, kad adresatas turėtų galimybę susipažinti su jo turiniu. Vadinasi, diena, į kurią reikia atsižvelgti siekiant įvertinti, ar skundas pateiktas per nustatytą terminą, yra diena, kurią šį skundą gavo su juo susijusi institucija. Pateikimo data taip pat yra momentas, nuo kurio prasideda keturių mėnesių terminas, per kurį ta institucija turi pateikti atsakymą. Taigi Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 2 dalyje aiškiai numatyta, kad atsižvelgiama į vieną ir tą pačią datą, siekiant, pirma, įvertinti, ar skundas pateiktas per nurodytą terminą ir, antra, nustatant dieną, kurią pradedamas skaičiuoti terminas, kada institucija turi pateikti atsakymą.

(žr. 22, 23 ir 25 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 1981 m. lapkričio 26 d. Sprendimo Michel prieš Parlamentą, 195/80, 13 punktas.

Pirmosios instancijos teismo praktika: 1991 m. rugsėjo 25 d. Sprendimo Lacroix prieš Komisiją, T‑54/90, 28 ir 29 punktai; 1996 m. birželio 18 d. Sprendimo Vela Palacios prieš EESRK, T‑150/94, 27 punktas.

Tarnautojų teismo praktika: 2006 m. gegužės 15 d. Sprendimo Schmit prieš Komisiją, F‑3/05, 28 punktas; 2007 m. balandžio 25 d. Sprendimo Kerstens prieš Komisiją, F‑59/06, 34–36 punktai.

2.      Pareigūno pateiktam administraciniam skundui nekeliami konkrečios formos reikalavimai. Pakanka, kad jame būtų aiškiai ir tiksliai išreikštas autoriaus noras apskųsti dėl jo priimtą sprendimą. Elektroniniu būdu pateiktas dokumentas, kuriame aiškiai ir konkrečiai išreiškiamas autoriaus noras apskųsti jo nenaudai priimtą sprendimą, turi būti laikomas skundu, kaip jis suprantamas pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 2 dalį.

Tačiau pareigūnas negali pagrįstai teigti, kad paprastas elektroninio laiško išsiuntimas leidžia įrodyti, kad šios žinutės adresatas ją faktiškai gavo.

(žr. 30 ir 34 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 1988 m. gegužės 31 d. Sprendimo Rousseau prieš Audito Rūmus, 167/86, 8 punktas.

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2005 m. vasario 16 d. Sprendimo Reggimenti prieš Parlamentą, T‑354/03, 43 punktas.

Tarnautojų teismo praktika: 2007 m. balandžio 25 d. Sprendimo Lebedef‑Caponi prieš Komisiją, F‑71/06, 29–31 ir 34 punktai; 2007 m. liepos 17 d. Sprendimo Hartwig prieš Parlamentą ir Komisiją, F‑141/06, 27 punktas.

3.      Įprastai rūpestingas pareigūnas turi stengtis, kad atitinkama institucija gautų jo skundą per trijų mėnesių terminą. Pareigūnas nėra atsargus ir rūpestingas, jeigu jis išsiunčia savo skundą paštu paskutinę reikalaujamo termino dieną arba pats ar per savo tinkamai įgaliotą atstovą neišsiunčia skundo elektroniniu būdu per šį terminą. Šiuo atveju jis negali teisėtai remtis tuo, kad jis nukentėjo dėl to, kad paskutinę termino dieną nedirbo atitinkamos institucijos tarnybos.

(žr. 36 punktą)

Nuoroda:

Tarnautojų teismo praktika: minėto Sprendimo Hartwig prieš Parlamentą ir Komisiją, 30 punktas.