Language of document : ECLI:EU:F:2011:98

CIVILDIENESTA TIESAS RĪKOJUMS
(pirmā palāta)

2011. gada 29. jūnijā

Lieta F‑125/10

Daniel Schuerewegen

pret

Eiropas Parlamentu

Civildienests – Ierēdņi – Pasākums izraidīšanai no darba vietas – Dienesta apliecības atņemšana – Tiesību piekļuvei datortīklam atņemšana – Iepriekšēja administratīva sūdzība – Elektroniska paziņošana – Administrācijas faktiska iepazīšanās ar sūdzību – Nokavējums – Acīmredzama nepieņemamība

Priekšmets      Prasība, kas celta saskaņā ar LESD 270. pantu, kurš piemērojams EAEK līgumam atbilstoši tā 106.a pantam, un ar ko D. Schuerewegen, pirmkārt, lūdz atcelt Parlamenta 2010. gada 25. marta lēmumus, ar kuriem viņam atņemta dienesta apliecība, atņemtas tiesības piekļūt iestādes datortīklam un ar ko viņš ir izraidīts no tās telpām, un, otrkārt, prasa atlīdzināt materiālos zaudējumus un morālo kaitējumu, kas viņam esot radīts ar šo lēmumu

Nolēmums      Prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu. Prasītājs atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņi – Prasība – Iepriekšēja administratīva sūdzība – Iesniegšanas datums – Saņemšana administrācijā

(Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punkts)

2.      Ierēdņi – Prasība – Iepriekšēja administratīva sūdzība – Formas nosacījumi – Elektroniska paziņošana – Pieļaujamība – Ierēdņa pienākums pārliecināties par faktisku saņemšanu administrācijā

(Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punkts)

3.      Ierēdņi – Prasība – Iepriekšēja administratīva sūdzība – Termiņi

(Civildienesta noteikumu 90. un 91. pants)

1.      Lai sūdzību varētu uzskatīt par atbilstoši iesniegtu Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punkta izpratnē, ir vajadzīgs, lai tās adresātam būtu iespēja iepazīties ar tās saturu. Līdz ar to datums, kas ir jāņem vērā, lai novērtētu, vai sūdzība ir iesniegta noteiktajā termiņā, ir datums, kurā šī sūdzība tiek saņemta attiecīgajā iestādē. Iesniegšanas datums ir arī sākums attiecīgās iestādes četru mēnešu termiņam atbildei uz sūdzību. Tādējādi Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punktā ir skaidri noteikts, ka tiek ņemts vērā tikai viens un tas pats datums, lai, pirmkārt, novērtētu, vai sūdzība ir iesniegta noteiktajā termiņā, un, otrkārt, lai noteiktu datumu, kurā sākas termiņš, kādā iestādei ir jāsniedz atbilde.

(skat. 22., 23. un 25. punktu)

Atsauces

Tiesa: 1981. gada 26. novembris, 195/80 Michel/Parlaments, 13. punkts.

Pirmās instances tiesa: 1991. gada 25. septembris, T‑54/90 Lacroix/Komisija, 28. un 29. punkts; 1996. gada 18. jūnijs, T‑150/94 Vela Palacios/ESK, 27. punkts.

Civildienesta tiesa: 2006. gada 15. maijs, F‑3/05 Schmit/Komisija, 28. punkts; 2007. gada 25. aprīlis, F‑59/06 Kerstens/Komisija, 34.–36. punkts.

2.      Ierēdņa iesniegtai administratīvai sūdzībai nav speciālu formas prasību. Pietiek, ka tajā ir skaidri un precīzi izteikta tā autora griba apstrīdēt attiecībā uz viņu pieņemtu lēmumu. Tādējādi elektroniski iesniegts dokuments, kurā ir skaidri un precīzi izteikta tā autora griba apstrīdēt viņam nelabvēlīgu lēmumu, ir uzskatāms par sūdzību Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punkta izpratnē.

Tomēr ierēdnim nav pamata apgalvot, ka tikai vēstules nosūtīšana ļautu pierādīt, ka šīs ziņas adresāts to tiešām ir saņēmis.

(skat. 30. un 34. punktu)

Atsauces

Tiesa: 1988. gada 31. maijs, 167/86 Rousseau/Revīzijas palāta, 8. punkts.

Pirmās instances tiesa: 2005. gada 16. februāris, T‑354/03 Reggimenti/Parlaments, 43. punkts.

Civildienesta tiesa: 2007. gada 25. aprīlis, F‑71/06 Lebedef‑Caponi/Komisija, 29.–31. un 34. punkts; 2007. gada 17. jūlijs, F‑141/06 Hartwig/Parlaments un Komisija, 27. punkts.

3.      Vidēji rūpīgam ierēdnim ir jārīkojas tā, lai viņa sūdzība nonāktu attiecīgajā iestādē pirms trīs mēnešu termiņa beigām. Ierēdnis neievēro šādu piesardzīgu un rūpīgu attieksmi, ja viņš nosūta savu sūdzību pa pastu tikai pēdējā noteiktā termiņa dienā vai ja viņš pats vai ar pienācīgi pilnvarota pārstāvja starpniecību šajā termiņā nosūta savu sūdzību elektroniski. Ierēdnis nevar šajā ziņā pamatoti apgalvot, ka termiņa pēdējā dienā viņu aizkavējis tas, ka attiecīgās iestādes dienesti bija slēgti.

(skat. 36. punktu)

Atsauce

Civildienesta tiesa: Hartwig/Parlaments un Komisija, minēts iepriekš, 30. punkts.