Language of document : ECLI:EU:F:2011:98

UZNESENIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (prvá komora)

z 29. júna 2011

Vec F‑125/10

Daniel Schuerewegen

proti

Európskemu parlamentu

„Verejná služba – Úradníci – Zákaz vstupu na pracovisko – Odňatie služobného preukazu – Odňatie prístupových práv do počítačovej siete – Predchádzajúca administratívna sťažnosť – Elektronický prenos – Skutočné oboznámenie sa administratívy – Omeškanie – Zjavná neprípustnosť“

Predmet:      Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu ESAE na základe jej článku 106a, ktorou D. Schuerewegen navrhuje jednak zrušenie rozhodnutí Parlamentu z 25. marca 2010, ktorými mu bol odňatý jeho služobný preukaz, zakázaný prístup do počítačovej siete inštitúcie a vstup do jej priestorov, a jednak náhradu majetkovej a nemajetkovej ujmy, ktorá mu bola spôsobená týmto rozhodnutím

Rozhodnutie:      Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná. Žalobca znáša všetky trovy konania.

Abstrakt

1.      Úradníci – Žaloba – Predchádzajúca administratívna sťažnosť – Dátum podania – Doručenie administratíve

(Služobný poriadok úradníkov, článok 90 ods. 2)

2.      Úradníci – Žaloba – Predchádzajúca administratívna sťažnosť – Formálne náležitosti – Elektronický prenos – Prípustnosť – Povinnosť úradníka zabezpečiť skutočné doručenie administratíve

(Služobný poriadok úradníkov, článok 90 ods. 2)

3.      Úradníci – Žaloba – Predchádzajúca administratívna sťažnosť – Lehoty

(Služobný poriadok úradníkov, články 90 a 91)

1.      Na to, aby sa sťažnosť považovala za platne podanú v zmysle článku 90 ods. 2 služobného poriadku, je potrebné, aby jej príjemca bol schopný oboznámiť sa s jej obsahom. V dôsledku toho je dátumom, ktorý treba zohľadniť pri posúdení, či bola sťažnosť podaná v stanovenej lehote, dátum doručenia tejto sťažnosti dotknutej inštitúcii. Dátum podania je tiež začiatkom plynutia štvormesačnej lehoty, ktorú má dotknutá inštitúcia na odpoveď na sťažnosť. Článok 90 ods. 2 služobného poriadku tak jasne stanovuje zohľadnenie jedného a toho istého dátumu jednak na účely posúdenia, či bola sťažnosť podaná v stanovenej lehote, a jednak na účely určenia dátumu, od ktorého začína plynúť lehota inštitúcie na odpoveď.

(pozri body 22, 23 a 25)

Odkaz:

Súdny dvor: 26. novembra 1981, Michel/Parlament, 195/80, bod 13

Súd prvého stupňa: 25. septembra 1991, Lacroix/Komisia, T‑54/90, body 28 a 29; 18. júna 1996, Vela Palacios/HSV, T‑150/94, bod 27

Súd pre verejnú službu: 15. mája 2006, Schmit/Komisia, F‑3/05, bod 28; 25. apríla 2007, Kerstens/Komisia, F‑59/06, body 34 až 36

2.      Administratívna sťažnosť podaná úradníkom nemusí mať žiadnu osobitnú formu. Stačí, že jasne a presne vyjadruje vôľu osoby, ktorá ju podáva, napadnúť rozhodnutie, ktoré bolo voči nej prijaté. Podanie zaslané elektronicky, ktoré jednoznačne vyjadruje vôľu osoby, ktorá ho robí, napadnúť rozhodnutie, ktoré jej spôsobuje ujmu, preto treba považovať za sťažnosť v zmysle článku 90 ods. 2 služobného poriadku.

Úradník však nemôže dôvodne tvrdiť, že samotné odoslanie správy umožňuje preukázať, že bola skutočne doručená jej príjemcovi.

(pozri body 30 a 34)

Odkaz:

Súdny dvor: 31. mája 1988, Rousseau/Dvor audítorov, 167/86, bod 8

Súd prvého stupňa: 16. februára 2005, Reggimenti/Parlament, T‑354/03, bod 43

Súd pre verejnú službu: 25. apríla 2007, Lebedef‑Caponi/Komisia, F‑71/06, body 29 až 31 a 34; 17. júla 2007, Hartwig/Parlament a Komisia, F‑141/06, bod 27

3.      Bežne starostlivý úradník musí postupovať tak, aby jeho sťažnosť došla dotknutej inštitúcii pred uplynutím trojmesačnej lehoty. Úradník sa nespráva v súlade s týmto obozretným a starostlivým prístupom, ak svoju sťažnosť odošle poštou až v posledný deň vyžadovanej lehoty alebo ak ju nepošle, či už sám alebo prostredníctvom riadne splnomocneného zástupcu, v tejto lehote elektronicky. V tejto súvislosti nemožno dôvodne tvrdiť, že úradník bol penalizovaný zavretím služieb dotknutej inštitúcie v posledný deň lehoty.

(pozri bod 36)

Odkaz:

Súd pre verejnú službu: Hartwig/Parlament a Komisia, už citovaný, bod 30