Language of document : ECLI:EU:F:2011:98

SKLEP SODIŠČA ZA USLUŽBENCE

(prvi senat)

z dne 29. junija 2011

Zadeva F‑125/10

Daniel Schuerewegen

proti

Evropskemu parlamentu

„Javni uslužbenci – Uradniki – Ukrep odstranitve z delovnega mesta – Odvzem službene izkaznice – Odvzem pravice do dostopa do računalniškega omrežja – Predhodna upravna pritožba – Elektronski prenos – Dejanska seznanitev s strani uprave – Zamuda – Očitna nedopustnost“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi člena 270 PDEU, ki se uporablja za Pogodbo ESAE v skladu z njenim členom 106a, s katero D. Schuerewegen predlaga, po eni strani, razglasitev ničnosti odločb Parlamenta z dne 25. marca 2010, s katerimi sta mu bila odvzeta službena izkaznica in dostop do računalniškega omrežja institucije ter je bil odstranjen iz njenih prostorov, in, po drugi strani, naložitev odškodnine za premoženjsko in nepremoženjsko škodo, ki naj bi mu bili povzročeni z navedenimi odločbami.

Odločitev:      Tožba se zavrže kot očitno nedopustna. Tožeča stranka nosi vse stroške.

Povzetek

1.      Uradniki – Pravno sredstvo – Predhodna upravna pritožba – Datum vložitve – Prejem s strani uprave

(Kadrovski predpisi za uradnike, člen 90(2))

2.      Uradniki – Pravno sredstvo – Predhodna upravna pritožba – Formalni pogoji – Elektronski prenos – Dopustnost – Obveznost uradnika, da se prepriča o dejanskem prejemu s strani uprave

(Kadrovski predpisi za uradnike, člen 90(2))

3.      Uradniki – Pravno sredstvo – Predhodna upravna pritožba – Roki

(Kadrovski predpisi za uradnike, člena 90 in 91)

1.      Da bi se pritožba štela za veljavno vloženo v smislu člena 90(2) Kadrovskih predpisov, mora imeti njen naslovnik možnost, da se seznani z njeno vsebino. Zato je datum, ki ga je treba upoštevati pri presoji, ali je bila pritožba vložena v predpisanem roku, datum, ko zadevna institucija prejme pritožbo. Datum vložitve je obenem tudi začetek štirimesečnega roka za odgovor zadevne institucije na pritožbo. Člen 90(2) Kadrovskih predpisov tako jasno določa, da je treba upoštevati en in isti datum, po eni strani, pri presoji, ali je bila navedena pritožba vložena v predpisanem roku, in, po drugi strani, pri določitvi datuma, ko začne teči rok za odgovor institucije.

(Glej točke 22, 23 in 25.)

Napotitev na:

Sodišče: 26. november 1981, Michel proti Parlamentu, 195/80, točka 13;

Sodišče prve stopnje: 25. september 1991, Lacroix proti Komisiji, T‑54/90, točki 28 in 29; 18. junij 1996, Vela Palacios proti ESO, T‑150/94, točka 27;

Sodišče za uslužbence: 15. maj 2006, Schmit proti Komisiji, F‑3/05, točka 28; 25. april 2007, Kerstens proti Komisiji, F‑59/06, točke od 34 do 36.

2.      Pri upravni pritožbi, ki jo vloži uradnik, ni potrebna posebna oblika. Zadostuje, da je iz nje jasno in natančno razvidna želja njenega vlagatelja po izpodbijanju odločbe, sprejete v zvezi z njim. Zato je treba akt, vložen po elektronski poti, v katerem je nedvoumno izražena želja vlagatelja po izpodbijanju odločbe, ki posega v njegov položaj, šteti za pritožbo v smislu člena 90(2) Kadrovskih predpisov.

Vendar uradnik ne more upravičeno trditi, da je mogoče že samo na podlagi tega, da je bil poslan elektronski dopis, ugotoviti, da je naslovnik navedenega sporočila to dejansko prejel.

(Glej točki 30 in 34.)

Napotitev na:

Sodišče: 31. maj 1988, Rousseau proti Računskemu sodišču, 167/86, točka 8;

Sodišče prve stopnje: 16. februar 2005, Reggimenti proti Parlamentu, T‑354/03, točka 43;

Sodišče za uslužbence: 25. april 2007, Lebedef-Caponi proti Komisiji, F‑71/06, točke od 29 do 31 in 34; 17. julij 2007, Hartwig proti Parlamentu in Komisiji, F‑141/06, točka 27.

3.      Običajno skrben uradnik mora zagotoviti, da njegova pritožba prispe na zadevno institucijo pred iztekom trimesečnega roka. Če uradnik pritožbo pošlje šele zadnji dan predpisanega roka po navadni pošti ali pa sam ali prek ustrezno pooblaščenega zastopnika pritožbe elektronsko ne pošlje v navedenem roku, ne deluje v skladu z navedenim pristopom previdnosti in skrbnosti. V zvezi s tem ne more veljavno trditi, da je bil zadnji dan roka kaznovan, ker so bile službe zadevne institucije zaprte.

(Glej točko 36.)

Napotitev na:

Sodišče za uslužbence: zgoraj navedena sodba Hartwig proti Parlamentu in Komisiji, točka 30.