Language of document : ECLI:EU:F:2011:75

PERSONALDOMSTOLENS BESLUT

(tredje avdelningen)

den 10 juni 2011

Mål F-56/10

André Hecq

mot

Europeiska kommissionen

”Personalmål – Tjänstemän – Social trygghet – Ersättning av sjukvårdskostnader till 100 procent – Tyst avslag – För tidigt klagomål – Avvisning”

Saken:      Talan väckt med stöd av artikel 270 FEUF, vilken är tillämplig på Euratomfördraget enligt dess artikel 106a. Genom denna talan har André Hecq yrkat ogiltigförklaring av kommissionens beslut av den 20 oktober 2009 om avslag på hans begäran av den 25 september 2009 om 100 procent ersättning för läkemedelskostnader.

Avgörande:      Talant avvisas, eftersom det är uppenbart att den inte kan prövas i sak. André Hecq ska bära samtliga rättegångskostnader.

Sammanfattning

1.      Tjänstemän – Talan – Rättsakt som går någon emot – Förteckning som upprättats genom det gemensamma försäkringssystemet med stöd av artikel 72 i tjänsteföreskrifterna – Omfattas inte

(Tjänsteföreskrifterna, artiklarna 90 och 91)

2.      Tjänstemän – Talan – Föregående administrativt klagomål – Klagomål inlämnat innan ansökan avslagits – Avvisning

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 90.1)

1.      En talan om ogiltigförklaring av beslutet att inte bevilja en tjänsteman kompletterande ersättning enligt artikel 73.3 i tjänsteföreskrifterna, som uttryckligen avser en förteckning som upprättats genom det gemensamma försäkringssystemet, med stöd av artikel 72 i tjänsteföreskrifterna, kan inte tas upp till sakprövning. Det finns nämligen inte någon rättsakt som antagits med stöd av artikel 73.3 i tjänsteföreskrifterna och som går någon emot i denna förteckning.

(se punkt 34)

2.      Ett klagomål som föregår ett tyst beslut om avslag på begäran, vilket utgör en rättsakt som går någon emot, kan inte avse denna rättsakt. Det måste följaktligen fastställas att det är uppenbart att talan inte kan tas upp till sakprövning, eftersom klagomålet lämnades in för tidigt.

(se punkterna 37 och 38)

Hänvisning till

Förstainstansrätten: 1 december 1994, T-79/92, Ditterich mot kommissionen, punkterna 45 och 47, 15 november 2006, T-115/05, Jiménez Martínez mot kommissionen, punkt 33