Language of document : ECLI:EU:F:2011:71

РЕШЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА
(първи състав)

7 юни 2011 година


Дело F-84/09


Emmanuel Larue и Olivier Seigneur

срещу

Европейска централна банка (ЕЦБ)

„Публична служба — Персонал на ЕЦБ — Възнаграждение — Обща корекция на заплатите — Неспазване на метода за изчисление“

Предмет:      Жалба на основание член 36.2 от Протокол за устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, приложен към Договора за ЕО, с която г‑н Larue и г‑н Seigneur искат отмяна на фишовете за заплата за месец януари 2009 г., както и ЕЦБ да бъде осъдена да им изплати обезщетение за вреди

Решение:      Отменя фишовете за заплата на жалбоподателите за месец януари 2009 г. Отхвърля жалбата в останалата ѝ част. Централната европейска банка понася всички съдебни разноски.


Резюме

1.      Длъжностни лица — Жалба — Обжалване на решението, с което се отхвърля административната жалба — Допустимост

(членове 90 и 91 от Правилника на длъжностните лица)

2.      Длъжностни лица — Служители на Европейската централна банка — Възнаграждение — Метод за изчисляване на годишната корекция на възнагражденията — Произтичащи от това задължения за Банката

(член 14, параграф 3 от Протокола за устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, член 13 от условията за работа на персонала на Европейската централна банка)

3.      Длъжностни лица — Жалба — Отменително решение — Последици — Задължение за приемане на мерки за изпълнение — Справедливо обезщетение за вредите, претърпени от жалбоподателя в резултат от отменения акт

(член 266 ДФЕС)

1.      Що се отнася до исканията, насочени, доколкото е необходимо, срещу решенията, с които се отхвърлят исканията за досъдебно разглеждане и административните жалби, те не следва да се разглеждат самостоятелно, при положение че след като тези решения нямат самостоятелно съдържание, подобни искания целят единствено да сезират съда на Съюза с увреждащите актове, срещу които е подадено искането за досъдебно разглеждане.

(вж. точка 35)

Позоваване на:

Съд — 17 януари 1989 г., Vainker/Парламент, 293/87, точка 8

Съд на публичната служба — 18 май 2006 г., Corvoisier и др./ЕЦБ, F‑13/05, точка 25

2.      Ако на основание член 13 от Условията за работа на персонала на ЕЦБ, с оглед обща корекция на заплатите на нейния персонал последната изготви метод за изчисляване, въз основа на отчитането на развитието на заплатите в някои примерни организации, от това следва, че тя е длъжна, от една страна, да поиска от примерните организации всички необходими данни относно развитието на годишната брутна заплата на техния персонал, а от друга, да определи въз основа на тези сведения общата корекция на заплатите на персонала на Банката за разглежданата година. Впрочем макар Банката принципно да няма за задача да оспорва точността на цифровите данни, съобщени от примерните организации, тъй като тези данни неизбежно са от комплексно естество, все пак от нейната компетентност е да придаде на цифровите данни подходящата правна квалификация с оглед на определените в посочената вътрешна правна уредба критерии. На последно място, в особения случай, в който от становището на Комитета по персонала може да се предположи, че съобщените от примерните организации сведения не отразяват точно развитието на брутната заплата на техния персонал по смисъла на вътрешната правна уредба, задача на Банката е да поиска от последните всяко допълнително пояснение, за да гарантира спазването на разпоредбите на член 14, параграф 3 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка.

(вж. точка 50)

3.      На основание член 266 ДФЕС задача на съответната институция е да приеме мерките, които предполага изпълнението на отменителното съдебно решение, и по-специално при спазване на принципа на законност да приеме всеки акт, който е от естество справедливо да обезщети вредите, претърпени от жалбоподателите в резултат от отменените актове, без да се засяга възможността на жалбоподателите по-късно да подадат жалба срещу мерките, приети от тази институция в изпълнение на посоченото съдебно решение.

(вж. точка 64)

Позоваване на:

Първоинстанционен съд — 15 септември 2005 г., Casini/Комисия, T‑132/03, точка 98

Съд на публичната служба — 24 юни 2008 г., Andres и др./ЕЦБ, F‑15/05, точка 132