Language of document : ECLI:EU:F:2011:71

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS

(esimene koda)

7. juuni 2011

Kohtuasi F‑84/09

Emmanuel Larue ja Olivier Seigneur

versus

Euroopa Keskpank (EKP)

Avalik teenistus – EKP personal – Töötasu – Üldine töötasude kohandamine – Arvutusmeetodi eiramine

Ese:      EÜ asutamislepingule lisatud protokolli Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja kohta artikli 36.2 alusel esitatud hagi, millega E. Larue ja O. Seigneur paluvad tühistada nende 2009. aasta jaanuari palgatõendid ning mõista EKP‑lt neile välja kahjuhüvitis.

Otsus:      Tühistada hagejate 2009. aasta jaanuari palgatõendid. Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata. Mõista kõik kohtukulud välja Euroopa Keskpangalt.

Kokkuvõte

1.      Ametnikud – Hagi – Hagi kaebuse rahuldamata jätnud otsuse peale – Vastuvõetavus

(Personalieeskirjad, artiklid 90 ja 91)

2.      Ametnikud – Euroopa Keskpanga teenistujad – Töötasu – Töötasude iga‑aastase kohandamise arvutamise meetod – Sellest Euroopa Keskpangale tulenevad kohustusted

(Protokoll Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja kohta, artikli 14 lõige 3; Euroopa Keskpanga töötajate teenistustingimused, artikkel 13)

3.      Ametnikud – Hagi – Tühistamisotsus – Mõju – Kohtuotsuse täitmiseks vajalike meetmete rakendamise kohustus – Õiglane hüvitis hagejale tühistatud aktist tulenenud kahju eest

(ELTL artikkel 266)

1.      Nõudeid, mis on vajalikus ulatuses esitatud otsuste peale, millega lükati tagasi kohtueelse läbivaatamise taotlused ja kaebused, ei ole alust analüüsida eraldi, kuna arvestades, et nendel otsustel puudub autonoomne sisu, on niisuguste nõuete ainus tulemus hagi esitamine liidu kohtule isikut kahjustavate aktide peale, mille peale esitati kohtueelse menetluse taotlus.

(vt punkt 35)

Viited:

Euroopa Kohus: 17. jaanuar 1989, kohtuasi 293/87: Vainker vs. parlament (punkt 8).

Avaliku Teenistuse Kohus: 18. mai 2006, kohtuasi F‑13/05: Corvoisier jt vs. EKP (punkt 25).

2.      Kui Euroopa Keskpank arendab töötajate teenistustingimuste artikli 13 alusel töötajate töötasu üldise kohandamise eesmärgil välja arvutusmeetodi, mis põhineb töötasude arengul teatavates võrdluse aluseks võetavates organisatsioonides, on ta järelikult kohustatud esiteks küsima võrdlusorganisatsioonidelt kogu vajaliku teabe nende töötajate aastase brutotöötasu arengu kohta ja teiseks määrama selle teabe alusel kindlaks panga töötajate töötasu üldise kohandamise suuruse asjaomasel aastal. Lisaks, kuigi pank ei ole põhimõtteliselt kohustatud vaidlustama võrdlusorganisatsioonide poolt saadetud arvandmete tõelevastavust, kuna need on paratamatult keerulised, on pank sellegipoolest pädev arvandmeid töötajate teenistustingimustes sätestatud kriteeriumide alusel õiguslikult adekvaatselt kvalifitseerima. Lõpuks on pank sellisel erijuhul, mil personalikomitee märkuste põhjal võib eeldada, et võrdlusorganisatsioonide saadetud teave ei väljenda tõetruult nende töötajate töötasu arengut kodukorra tähenduses, kohustatud küsima nendelt organisatsioonidelt mis tahes täiendavaid täpsustusi, et tagada Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artikli 14 lõike 3 järgimine.

(vt punkt 50)

3.      ELTL artikli 266 alusel nõutakse asjaomaselt institutsioonilt tühistamisotsuse täitmiseks vajalike meetmete võtmist ja eelkõige seda, et ta võtab seaduslikkuse põhimõtet silmas pidades vastu mis tahes õigusakti, millega saab õiglaselt hüvitada hagejatele tühistatud aktidest tulenenud kahju, ilma et see takistaks hagejaid hiljem kõnealuse kohtuotsuse täitmiseks selle institutsiooni poolt võetud meetmete peale hagi esitamast.

(vt punkt 64)

Viited:

Esimese Astme Kohus: 15. september 2005, kohtuasi T‑132/03: Casini vs. komisjon (punkt 98).

Avaliku Teenistuse Kohus: 24. juuni 2008, kohtuasi F‑15/05: Andres jt vs. EKP (punkt 132).