Language of document : ECLI:EU:F:2011:71

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto)

7 päivänä kesäkuuta 2011

Asia F-84/09

Emmanuel Larue ja Olivier Seigneur

vastaan

Euroopan keskuspankki (EKP)

Virkamiehet – EKP:n henkilöstö – Palkkaus – Yleinen palkantarkistus – Laskentatavan virheellinen soveltaminen

Aihe:      EY:n perustamissopimukseen liitteenä olevan Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännöstä annetun pöytäkirjan 36.2 artiklan nojalla nostettu kanne, jossa Emmanuel Larue ja Olivier Seigneur vaativat virkamiestuomioistuinta kumoamaan heidän vuoden 2009 tammikuun palkkalaskelmansa ja velvoittamaan EKP:n maksamaan heille vahingonkorvausta.

Ratkaisu:      Kantajien vuoden 2009 tammikuun palkkalaskelmat kumotaan. Kanne hylätään muilta osin. Euroopan keskuspankki vastaa kaikista oikeudenkäyntikuluista.

Tiivistelmä

1.      Virkamiehet – Kanne – Valituksen hylkäämispäätöksestä nostettu kanne – Tutkittavaksi ottaminen

(Henkilöstösääntöjen 90 ja 91 artikla)

2.      Virkamiehet – Euroopan keskuspankin työntekijät – Palkkaus – Vuosittaisen palkantarkastuksen laskentamenetelmä – Siitä pankille aiheutuvat velvollisuudet

(Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännöstä annetun pöytäkirjan 14 artikla; Euroopan keskuspankin henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen 13 artikla)

3.      Virkamiehet – Kanne – Kumoamistuomio – Vaikutukset – Velvollisuus ryhtyä täytäntöönpanotoimiin – Kohtuullinen korvaus haitasta, joka kumotusta toimenpiteestä on aiheutunut kantajalle

(SEUT 266 artikla)

1.      Vaatimuksia, jotka koskevat, siltä osin kuin on tarpeellista, oikeudenkäyntiä edeltäviä tutkintapyyntöjä ja valitusten hylkäämisestä tehtyjä päätöksiä, ei ole aiheellista tarkastella itsenäisesti, koska näiden päätösten itsenäisen sisällön puuttumisen vuoksi tällaisten vaatimusten ainoa vaikutus on, että unionin tuomioistuinten käsiteltäväksi saatetaan asianomaisille vastaiset toimet, joista oikeudenkäyntiä edeltävässä tutkintapyynnössä on kyse.

(ks. 35 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia 293/87, Vainker v. parlamentti, 17.1.1989, 8 kohta

Virkamiestuomioistuin: asia F‑13/05, Corvoisier ym. v. EKP, 18.5.2006, 25 kohta

2.      Jos Euroopan keskuspankki laatii henkilöstöään koskevien palvelussuhteen ehtojen 13 artiklan mukaisesti henkilöstönsä palkkojen yleisen palkantarkastuksen toteuttamista varten laskentamenetelmän, joka perustuu palkkojen kehitykselle tietyissä viitejärjestöissä, tästä seuraa, että Euroopan keskuspankki on velvollinen yhtäältä pyytämään viitejärjestöiltä kaikki tarpeelliset tiedot henkilöstönsä vuosittaisen bruttopalkan kehityksestä, ja toisaalta määrittelemään näiden tietojen perusteella sen, miten pankin henkilöstön palkkoja kyseessä olevana vuonna tarkastetaan. Lisäksi vaikka pankin tehtäviin ei lähtökohtaisesti kuulu viitejärjestöjen toimittamien lukujen oikeellisuuden kiistäminen, koska nämä tiedot ovat väistämättä monitahoisia, pankin toimivaltaan kuuluu kuitenkin lukujen asianmukainen oikeudellinen määritteleminen sisäisissä säännöissä määriteltyjen perusteiden avulla. Lopuksi sellaisessa erityistapauksessa, jossa henkilöstökomitean huomautuksissa annetaan ymmärtää, etteivät viitejärjestöjen toimittamat tiedot anna todenmukaista kuvaa niiden henkilöstön bruttopalkkojen kehityksestä sisäisissä säännöissä tarkoitetulla tavalla, pankin on pyydettävä näiltä viitejärjestöiltä lisätäsmennyksiä, jotta taattaisiin Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan 14 artiklan 3 kohdan määräysten noudattaminen.

(ks. 50 kohta)

3.      SEUT 266 artiklan mukaisesti asianomaisen toimielimen tehtävänä on toteuttaa kumoamistuomion täytäntöönpanon vaatimat toimenpiteet, ja muun muassa toteuttaa laillisuusperiaatetta noudattaen kaikki toimenpiteet, joilla voidaan korvata kohtuullisesti haitta, joka kantajille on kumotuista toimenpiteistä aiheutunut, tämän vaikuttamatta kuitenkaan kantajien mahdollisuuteen nostaa myöhemmin kanne toimenpiteistä, joita tämä toimielin on toteuttanut mainitun tuomion täytäntöönpanoa varten.

(ks. 64 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑132/03, Casini v. komissio, 15.9.2005, 98 kohta

Virkamiestuomioistuin: asia F‑15/05, Andres ym. v. EKP, 24.6.2008, 132 kohta