Language of document : ECLI:EU:F:2011:71

TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) SPRENDIMAS

2011 m. birželio 7 d.

Byla F‑84/09

Emmanuel Larue ir Olivier Seigneur

prieš

Europos Centrinį Banką (ECB)

„Viešoji tarnyba – ECB personalas – Darbo užmokestis – Bendras atlyginimų patikslinimas – Skaičiavimo metodo pažeidimas“

Dalykas:      Pagal prie EB sutarties pridėto Protokolo dėl Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statuto 36.2 straipsnį pareikštas ieškinys, kuriuo E. Larue ir O. Seigneur prašo panaikinti jų 2009 m. sausio mėnesio atlyginimo lapelius ir priteisti iš ECB atlyginti jiems nuostolius.

Sprendimas:      Panaikinti ieškovų 2009 m. sausio mėnesio atlyginimo lapelius. Atmesti likusią ieškinio dalį. Europos Centrinis Bankas padengia visas bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Pareigūnai – Ieškinys – Ieškinys dėl sprendimo atmesti skundą – Priimtinumas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsniai)

2.      Pareigūnai – Europos Centrinio Banko tarnautojai – Darbo užmokestis – Kasmetinio darbo užmokesčio patikslinimo apskaičiavimo metodas – Iš to kylančios Banko pareigos

(Protokolo dėl Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statuto 14 straipsnio 3 dalis; Europos centrinio banko personalo įdarbinimo sąlygų 13 straipsnis)

3.      Pareigūnai – Ieškinys – Teismo sprendimas dėl panaikinimo – Pasekmės – Pareiga priimti įgyvendinimo priemones – Teisinga kompensacija ieškovui už nepatogumus, atsiradusius dėl panaikinto akto

(SESV 266 straipsnis)

1.      Reikalavimų, prireikus pareikštų dėl sprendimų atmesti prašymus nagrinėti ikiteisminėje procedūroje ir skundus, nereikia nagrinėti atskirai, nes šie sprendimai nėra savarankiški, todėl tokių reikalavimų vienintelis tikslas yra tai, kad Sąjungos teismas išnagrinėtų asmens nenaudai priimtus aktus, dėl kurių pateiktas prašymas nagrinėti ikiteisminėje procedūroje.

(žr. 35 punktą)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 1989 m. sausio 17 d. Sprendimo Vainker prieš Parlamentą, 293/87, 8 punktas.

Tarnautojų teismo praktika: 2006 m. gegužės 18 d. Nutarties Corvoisier ir kt. prieš ECB, F‑13/05, 25 punktas.

2.      Jeigu taikydamas Europos centrinio banko personalo įdarbinimo sąlygų 13 straipsnį Bankas, siekdamas bendrai patikslinti savo personalo atlyginimus, parengia apskaičiavimo metodą atsižvelgdamas į atlyginimų kitimą tam tikrose referencinėse organizacijose, jis turi, pirma, paprašyti referencinių organizacijų visos naudingos informacijos apie jų personalo metinių bruto atlyginimų kitimą ir, antra, remdamasis šia informacija, nustatyti, bendrą Banko personalo atlyginimų patikslinimą už nagrinėjamus metus. Be to, nors Bankas iš principo neturi ginčyti referencinių organizacijų pateiktos skaitinės informacijos tikslumo, nes ši informacija yra tikrai kompleksinė, vis dėlto Banko kompetencijai priklauso tinkamai ją teisiškai įvertinti, atsižvelgiant į jo vidaus teisės normomis apibrėžtus kriterijus. Galiausiai, ypatingu atveju, kai atsižvelgiant į personalo komiteto išvadas galima preziumuoti, kad referencinių organizacijų pateiktoje informacijoje nėra tikslių duomenų apie jų personalo bruto atlyginimų kitimą, pagal vidaus teisės normas Bankas turi prašyti šių organizacijų papildomų patikslinimų, siekdamas užtikrinti, kad būtų laikomasi Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statuto 14 straipsnio 3 dalies nuostatų.

(žr. 50 punktą)

3.      Pagal SESV 266 straipsnį atitinkama institucija turi imtis teismo sprendimą dėl panaikinimo įgyvendinančių priemonių ir, be kita ko, laikydamasi teisėtumo principo, priimti bet kurį aktą, skirtą tam, kad ieškovams būtų kompensuoti nepatogumai, atsiradę dėl panaikintų aktų, o iš ieškovų neatimama galimybė vėliau pareikšti ieškinio dėl šios institucijos priimtų teismo sprendimo įgyvendinimo priemonių.

(žr. 64 punktą)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2005 m. rugsėjo 15 d. Sprendimo Casini prieš Komisiją, T‑132/03, 98 punktas.

Tarnautojų teismo praktika: 2008 m. birželio 24 d. Sprendimo Andres ir kt. prieš ECB, F‑15/05, 132 punktas.