Language of document : ECLI:EU:F:2011:71

CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS
(pirmā palāta)

2011. gada 7. jūnijā

Lieta F‑84/09

Emmanuel Larue un Olivier Seigneur

pret

Eiropas Centrālo banku (ECB)

Civildienests – ECB darbinieki – Atalgojums – Vispārēja atalgojuma pielāgošana – Aprēķina metodes neievērošana

Priekšmets      Prasība atbilstoši EK līguma pielikumā ietvertā Protokola par Eiropas Centrālo banku sistēmas Statūtiem un Eiropas Centrālās bankas Statūtiem 36. panta 2. punktam, ar kuru E. Larue un O. Seigneur lūdz atcelt algas paziņojumus par 2009. gada janvāri, kā arī piespriest ECB izmaksāt tiem zaudējumu atlīdzību

Nolēmums      Atcelt prasītāju algas paziņojumus par 2009. gada janvāri. Pārējā daļā prasību noraidīt. Eiropas Centrālā banka atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņi – Prasība – Prasība par lēmumu, ar kuru noraidīta sūdzība – Pieņemamība

(Civildienesta noteikumu 90. un 91. pants)

2.      Ierēdņi – Eiropas Centrālās bankas darbinieki – Atalgojums – Aprēķina metode ikgadējai atalgojuma pielāgošanai – No tā izrietošie Bankas pienākumi

(Protokola par Eiropas Centrālo banku sistēmas Statūtiem un Eiropas Centrālās bankas Statūtiem 14. panta 3. punkts; Eiropas Centrālās bankas darbinieku nodarbināšanas kārtības 13. pants)

3.      Ierēdņi – Prasība – Spriedums, ar kuru tiek atcelts tiesību akts – Sekas – Pienākums veikt izpildes pasākumus – Taisnīga kompensācija par nelabvēlīgo situāciju, kas prasītājam ir radusies atceltā tiesību akta dēļ

(LESD 266. pants)

1.      Prasījumi tiktāl, ciktāl tas ir nepieciešams, par lēmumiem, ar kuriem tiek noraidīti lūgumi veikt pirmstiesas pārbaudi un sūdzības, nav jāizskata autonomi, jo, tā kā šiem lēmumiem nav autonoma satura, šādu prasījumu vienīgās sekas ir vēršanās Savienības tiesā pret nelabvēlīgiem tiesību aktiem, pret kuriem ticis iesniegts lūgums veikt pirmstiesas pārbaudi.

(skat. 35. punktu)

Atsauces

Tiesa: 1989. gada 17. janvāris, 293/87 Vainker/Parlaments, 8. punkts.

Civildienesta tiesa: 2006. gada 18. maijs, F‑13/05 Corvoisier u.c./ECB, 25. punkts.

2.      Lai gan saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas darbinieku nodarbināšanas kārtības 13. pantu, lai veiktu vispārēju savu darbinieku atalgojumu pielāgošanu, tai jāizstrādā tāda aprēķina metode, kas balstītos uz vērā ņemto atalgojuma attīstību konkrētās atsauces organizācijās, no tā izriet, ka tai ir pienākums, pirmkārt, lūgt atsauces organizācijām visu nepieciešamo informāciju par to personāla ikgadējo bruto atalgojuma attīstību un otrkārt, pamatojoties uz šo informāciju, noteikt vispārēju Bankas darbinieku atalgojumu pielāgošanu par konkrēto gadu. Turklāt, lai gan Bankas pienākumos principā neietilpst apstrīdēt šīs skaitliskās informācijas, kuru tai nodod atsauces organizācijas, precizitāti, tā kā šī informācija neizbēgami ir sarežģīta, Bankas kompetencē tomēr ir piešķirt skaitliskajai informācijai adekvātu juridisku kvalifikāciju saistībā ar minētajā iekšējā tiesiskajā regulējumā definētajiem kritērijiem. Visbeidzot, konkrētā gadījumā, kad personāla komiteja ļauj pieņemt, ka atskaites organizāciju nodotā informācija precīzi neatspoguļo to personāla bruto atalgojuma attīstību iekšējā tiesiskā regulējuma izpratnē, Bankai ir jālūdz šīm pēdējām sniegt papildu precizējumus, lai nodrošinātu Eiropas Centrālo banku sistēmas Statūtu un Bankas Statūtu 14. panta 3. punkta ievērošanu.

(skat. 50. punktu)

3.      Saskaņā ar LESD 266. pantu attiecīgajai iestādei ir jāveic vajadzīgie pasākumi, lai izpildītu spriedumu par tiesību akta atcelšanu, un tostarp, ievērojot vienlīdzīgas attieksmes principu, jāpieņem visi tiesību akti, ar ko vienlīdzīgi tiek kompensēta nelabvēlīgā situācija, kas prasītājiem ir radusies atcelto tiesību aktu dēļ, neskarot iespēju prasītājiem vēlāk celt prasību par šīs iestādes veiktajiem pasākumiem šī sprieduma izpildei.

(skat. 64. punktu)

Atsauces

Pirmās instances tiesa: 2005. gada 15. septembris, T‑132/03 Casini/Komisija, 98. punkts.

Civildienesta tiesa: 2008. gada 24. jūnijs, F‑15/05 Andres u.c./ECB, 132. punkts.