Language of document : ECLI:EU:F:2011:71

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE

(Camera întâi)

7 iunie 2011


Cauza F‑84/09


Emmanuel Larue și Olivier Seigneur

împotriva

Băncii Centrale Europene (BCE)

„Funcție publică – Personalul BCE – Remunerație – Ajustare generală a salariilor – Nerespectarea metodei de calcul”

Obiectul:      Acțiune formulată în temeiul articolului 36.2 din Protocolul privind Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, anexat la Tratatul CE, prin care domnii Larue și Seigneur solicită anularea fișei lor de salariu din luna ianuarie 2009, precum și obligarea BCE la plata de daune interese către aceștia

Decizia:      Anulează fișele de salariu ale reclamanților din luna ianuarie 2009. Respinge în rest acțiunea. Banca Centrală Europeană suportă toate cheltuielile de judecată.

Sumarul hotărârii

1.      Funcționari – Acțiune – Acțiune îndreptată împotriva deciziei de respingere a reclamației – Admisibilitate

(Statutul funcționarilor, art. 90 și 91)

2.      Funcționari – Agenții Băncii Centrale Europene – Remunerație – Metodă de calcul pentru ajustarea anuală a remunerațiilor – Obligații care rezultă pentru Bancă

[Protocolul privind Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, art. 14 alin. (3); Condițiile de angajare a personalului Băncii Centrale Europene, art. 13]

3.      Funcționari – Acțiune – Hotărâre de anulare – Efecte – Obligația de a adopta măsuri de executare – Compensare echitabilă a dezavantajului care a rezultat pentru reclamant din actul anulat

(art. 266 TFUE)

1.      În ceea ce privește concluziile îndreptate, în măsura în care este necesar, împotriva deciziilor de respingere a cererilor de examinare precontencioasă și a reclamațiilor, nu este necesar să fie analizate în mod autonom, având în vedere că, aceste decizii neavând un caracter autonom, astfel de concluzii au drept unic efect sesizarea instanței Uniunii în legătură cu actele care lezează împotriva cărora a fost formulată cererea de examinare precontencioasă.

(a se vedea punctul 35)

Trimitere la:

Curte: 17 ianuarie 1989, Vainker/Parlamentul European, 293/87, punctul 8

Tribunalul Funcției Publice: 18 mai 2006, Corvoisier și alții/BCE, F‑13/05, punctul 25

2.      Dacă, în conformitate cu articolul 13 din Condițiile de angajare a personalului Băncii Centrale Europene, aceasta elaborează, pentru a proceda la ajustarea generală a salariilor personalului, o metodă de calcul având la bază luarea în considerare a evoluției salariilor în anumite organizații de referință, rezultă că este obligată, pe de o parte, să solicite organizațiilor de referință toate informațiile utile privind evoluția salariului anual brut al personalului lor, iar, pe de altă parte, să stabilească, pe baza acestor informații, ajustarea generală a salariilor personalului Băncii pentru anul în cauză. Pe de altă parte, deși nu este de competența Băncii, în principiu, să conteste exactitatea informațiilor cifrice transmise de aceste organizații de referință, informațiile respective fiind în mod necesar de natură complexă, este însă de competența Băncii să confere informațiilor cifrice calificarea juridică adecvată în raport cu criteriile definite în reglementarea internă menționată. În sfârșit, în cazul particular în care observațiile comitetului pentru personal fac să se prezume că informațiile comunicate de organizațiile de referință nu reflectă cu fidelitate evoluția salariului brut al personalului lor, în sensul reglementării interne, revine Băncii obligația de a solicita de la acestea din urmă orice precizare suplimentară pentru a garanta respectarea dispozițiilor articolului 14 alineatul (3) din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii [Centrale Europene].

(a se vedea punctul 50)

3.      În conformitate cu articolul 266 TFUE, revine instituției în cauză obligația de a adopta măsurile pe care le presupune executarea hotărârii de anulare și în special de a adopta, cu respectarea principiului legalității, orice act de natură să compenseze în mod echitabil dezavantajul care a rezultat pentru reclamanți din actele anulate, fără a aduce atingere posibilității reclamanților de a introduce ulterior o acțiune împotriva măsurilor adoptate de această instituție în executarea hotărârii menționate.

(a se vedea punctul 64)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: 15 septembrie 2005, Casini/Comisia, T‑132/03, punctul 98

Tribunalul Funcției Publice: 24 iunie 2008, Andres și alții/BCE, F‑15/05, punctul 132