Language of document : ECLI:EU:F:2011:96

РЕШЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА
(първи състав)

28 юни 2011 година


Дело F-128/10


Aurora Mora Carrasco и др.

срещу

Европейски парламент

„Публична служба — Длъжностни лица — Междуинституционално прехвърляне в хода на процедурата по повишаване, в която длъжностното лице би било повишено в първоначалната институция — Институция, компетентна да вземе решение относно повишаването на прехвърленото длъжностно лице“

Предмет:      Жалба на основание член 270 ДФЕС, приложим в областта на Договора за ЕОАЕ съгласно член 106а от него, с която г‑жа Mora Carrasco, г‑жа Serrano Jimenez и г‑н Görlitz искат да се отмени решението на Европейския парламент да не ги повиши съответно в степен AST 8, AST 5 и AD 7 в процедурата по повишаване за 2009 г.

Решение:      Отхвърля жалбата. Европейският парламент понася, наред с направените от него съдебни разноски, и тези на жалбоподателите.


Резюме

Длъжностни лица — Повишаване — Съпоставяне на заслугите — Междуинституционално прехвърляне в хода на процедурата по повишаване — Компетентност на първоначалната институция да вземе решение относно повишаването

(член 45 от Правилника за длъжностните лица)

Съобразно изискванията на член 45 от Правилника, когато длъжностното лице би могло да бъде повишено в хода на годината, през която се прехвърля, компетентен да вземе решение относно повишаването му е органът по назначаването в първоначалната институция.

Член 45 от Правилника гласи, че решение за повишаване се взема след сравнително съпоставяне на заслугите на длъжностните лица, които отговарят на условията за повишаване, и че при съпоставянето на заслугите органът по назначаването по-специално взема предвид оценката на съответното длъжностно лице.

За да прецени обаче дали определено длъжностно лице трябва да бъде повишено със задна дата, считано от 1 януари от годината N (и дори по-общо в хода на годината N), органът по назначаването практически може да съпостави единствено миналите заслуги на длъжностните лица, а именно заслугите им през годината N ‑ 1 (и то въз основа на оценките за работата на тези длъжностни лица през годината N ‑ 1 и през предишните години). За целта е необходимо всъщност заслугите на прехвърлените длъжностни лица да се съпоставят с тези на длъжностните лица, които все още са им били колеги през годината преди прехвърлянето им — съпоставка, която може да извърши надлежно само първоначалната институция.

(вж. точки 34, 35 и 39)