Language of document : ECLI:EU:F:2011:90

UZNESENIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (prvá komora)

z 22. júna 2011

Vec F‑33/10

Giorgio Lebedef

proti

Európskej komisii

„Verejná služba – Úradníci – Hodnotenie za rok 2005 – Správa o služobnom postupe – VVÚ k článku 43 služobného poriadku – Správa vypracovaná po vyhlásení rozsudku vo veci F‑36/07 – Zjavná neprípustnosť“

Predmet:      Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu ESAE na základe jej článku 106a, ktorou G. Lebedef navrhuje zrušenie správy o služobnom postupe za obdobie od 1. januára do 31. decembra 2005, ako bola vypracovaná Komisiou po zrušení jeho predchádzajúcej správy o služobnom postupe týkajúcej sa toho istého obdobia rozsudkom Súdu pre verejnú službu zo 7. mája 2008, Lebedef/Komisia (F‑36/07)

Rozhodnutie:      Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná. Žalobca znáša všetky trovy konania.

Abstrakt

1.      Úradníci – Hodnotenie – Správa o služobnom postupe – Vypracovanie – Podpis s dodatkom „súhlasím“ – Dôsledky – Ukončenie

(Služobný poriadok úradníkov, článok 43)

2.      Úradníci – Žaloba – Predchádzajúca administratívna sťažnosť – Lehoty –Začiatok plynutia – Oznámenie – Pojem – Oznámenie správy o služobnom postupe v internom informačnom systéme inštitúcie – Nahliadnutie úradníkom potvrdené históriou uvedeného systému

(Služobný poriadok úradníkov, článok 90 ods. 2)

1.      Skutočnosť, že úradník podpíše svoju správu o služobnom postupe s dodatkom „súhlasím“, má nevyhnutne za následok ukončenie konania, v ktorom sa táto správa vypracúva.

Všeobecné vykonávacie ustanovenia k článku 43 služobného poriadku prijaté Komisiou totiž upravujú viacero prípadov ukončenia správy o služobnom postupe. Ukončenie môže vyplývať buď hneď z toho, že zamestnanec akceptuje správu, alebo z toho, že nezareaguje v stanovenej lehote desiatich dní. V tejto súvislosti, ak úradník považuje svoju správu o služobnom postupe za neakceptovateľnú, ale v lehote desiatich dní nedá jasne vedieť, či ju odmieta, dostáva sa do situácie, ktorú neupravujú všeobecné vykonávacie ustanovenia.

(pozri body 29, 30, 32 a 33)

2.      Na to, aby bolo rozhodnutie riadne oznámené v zmysle článku 90 ods. 2 služobného poriadku, je nielen potrebné, aby bolo oznámené osobe, ktorej je určené, ale aj to, aby táto osoba bola schopná účinne sa oboznámiť s jeho obsahom.

Z toho vyplýva, že nahliadnutie úradníkom do správy o služobnom postupe v internom informačnom systéme inštitúcie, potvrdené históriou nahliadnutí do tejto správy v tomto systéme, umožňuje preukázať, že správa o služobnom postupe bola dotknutej osobe skutočne oznámená. A fortiori je to tak vtedy, keď má nahliadnutie do správy o služobnom postupe v internom informačnom systéme za cieľ práve jej podpísanie na účely formálneho ukončenia.

V tejto súvislosti, keďže interný informačný systém je chráneným systémom, ku ktorému má úradník prístup vďaka osobnému heslu, jeho spoľahlivosť nemožno spochybniť iba na základe obyčajných tvrdení o existencii rizika manipulácie s údajmi.

(pozri body 38, 40 a 41)

Odkaz:

Súdny dvor: 15. júna 1976, Jänsch/Komisia, 5/76, bod 10

Súd prvého stupňa: 23. novembra 2005, Ruiz Bravo‑Villasante/Komisia, T‑507/04, bod 29; 19. októbra 2006, Buendía Sierra/Komisia, T‑311/04, bod 121

Súd pre verejnú službu: 25. apríla 2007, Kerstens/Komisia, F‑59/06, body 34 až 36