Language of document : ECLI:EU:F:2011:87

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА
(втори състав)

20 юни 2011 година


Дело F-67/10


Luigi Marcuccio

срещу

Европейска комисия

„Публична служба — Длъжностни лица — Иск за обезщетение за вреди с предмет определяне на съдебните разноски — Недопустимост“

Предмет:      Иск на основание член 270 ДФЕС, приложим по отношение на Договора за Евратом съгласно член 106а от последния, с който г‑н Marcuccio иска Комисията по-специално да бъде осъдена да поправи вредите, които той твърди, че е претърпял поради отказа ѝ да му изплати сумата на подлежащите на възстановяване съдебни разноски, които поддържа, че е направил по делото, по което е постановено Решение на Съда на публичната служба от 4 ноември 2008 г. (Marcuccio/Комисия, F‑41/06, предмет на производство по обжалване, висящо пред Общия съд на Европейския съюз, дело T‑20/09 P)

Решение:      Отхвърля иска като явно недопустим. Осъжда г‑н Marcuccio да заплати всички съдебни разноски.


Резюме

Производство — Съдебни разноски — Определяне — Предмет

(член 270 ДФЕС; член 91 от Правилника за длъжностните лица; член 92, параграф 1 от Процедурния правилник на Съда на публичната служба)

Правото относно публичната служба на Европейския съюз предвижда специално производство за определяне на съдебните разноски, в случай че страните спорят относно размера и вида на подлежащите на възстановяване съдебни разноски във връзка с решение, с което Съдът на публичната служба е решил спора им и е присъдил разноските. Така съгласно член 92, параграф 1 от неговия процедурен правилник, ако възникне спор относно размера и вида на подлежащите на възстановяване съдебни разноски, Съдът на публичната служба се произнася с мотивирано определение по искане на заинтересованата страна, след изслушване на становищата на насрещната страна.

Освен това специалната процедура, предвидена в член 92, параграф 1 от Процедурния правилник, която има за цел определянето на съдебните разноски, изключва възможността възстановяване на същите суми или на платени със същата цел суми да се иска по реда за реализиране на извъндоговорната отговорност на Съюза. В този смисъл са недопустими искове на основание член 270 ДФЕС и член 91 от Правилника за длъжностните лица, които всъщност имат същия предмет като искане за определяне на съдебните разноски.

(вж. точки 20 и 21)

Позоваване на:

Съд — 16 юли 2009 г., Комисия/Schneider Electric, C‑440/07 P

Първоинстанционен съд — 11 юли 2007 г., Schneider Electric/Комисия, T‑351/03, точка 297, частично отменено в производството по обжалване с посоченото по-горе решение на Съда

Съд на публичната служба — 10 ноември 2009 г., Marcuccio/Комисия, F‑70/07, точка 17