Language of document : ECLI:EU:F:2011:87

USNESENÍ SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU

(druhý senát)

20. června 2011

Věc F‑67/10

Luigi Marcuccio

v.

Evropská komise

„Veřejná služba – Úředníci – Žaloba na náhradu škody, jejímž předmětem je určení výše nákladů řízení – Nepřípustnost“

Předmět:      Žaloba podaná na základě článku 270 SFEU, použitelného na Smlouvu o ESAE podle jejího článku 106a, kterou se L. Marcuccio zejména domáhá, aby byla Komisi uložena náhrada škody, kterou žalobce utrpěl z důvodu odmítnutí Komise uhradit nahraditelné náklady, které údajně vynaložil ve věci, v níž byl vydán rozsudek Tribunálu ze dne 4. listopadu 2008 (Marcuccio v. Komise, F‑41/06, který je předmětem kasačního opravného prostředku, o němž rozhoduje Tribunál Evropské unie, věc T‑20/09 P).

Rozhodnutí:      Žaloba se odmítá jako zjevně nepřípustná. Luigimu Marcucciovi se ukládá náhrada veškerých nákladů řízení.

Shrnutí

Řízení – Náklady řízení – Určení – Předmět

(Článek 270 SFEU; služební řád, článek 91; jednací řád Soudu pro veřejnou službu, čl. 92 odst. 1)

Právo veřejné služby Evropské unie stanoví zvláštní řízení k určení výše nákladů řízení, jestliže jsou účastníci řízení po přijetí rozhodnutí, kterým Soud pro veřejnou službu ukončil spor a rozhodl o nákladech řízení, ve sporu ohledně výše a povahy nahraditelných nákladů. Článek 92 odst. 1 jeho jednacího řádu tak stanoví, že v případě sporu o částku a povahu nahraditelných nákladů řízení rozhodne na návrh dotčeného účastníka řízení a po vyjádření druhého účastníka řízení Soud pro veřejnou službu, a to usnesením s odůvodněním.

Zvláštní řízení stanovené v uvedeném čl. 92 odst. 1 jednacího řádu, směřující k určení výše nákladů, krom toho vylučuje požadování stejných částek nebo částek vynaložených za stejným účelem v rámci žaloby uplatňující mimosmluvní odpovědnost Unie. Žalobce tak nemůže podat na základě článku 270 SFEU a článku 91 služebního řádu žalobu, která má ve skutečnosti stejný předmět jako návrh na určení výše nákladů řízení.

(viz body 20 a 21)

Odkazy:

Soudní dvůr: 16. července 2009, Komise v. Schneider Electric, C‑440/07 P

Tribunál: 11. července 2007, Schneider Electric v. Komise, T‑351/03, bod 297, částečně zrušen na základě kasačního opravného prostředku výše uvedeným rozsudkem Soudního dvora

Soud pro veřejnou službu: 10. listopadu 2009, Marcuccio v. Komise, F‑70/07, bod 17