Language of document : ECLI:EU:F:2011:87

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS

(teine koda)

20. juuni 2011

Kohtuasi F‑67/10

Luigi Marcuccio

versus

Euroopa Komisjon

Avalik teenistus – Ametnikud – Kahju hüvitamise nõue, millega taotletakse kohtukulude kindlaksmääramist – Vastuvõetamatus

Ese:      ELTL artikli 270, mida kohaldatakse Euratomi asutamislepingule vastavalt selle artiklile 106a, alusel esitatud hagi, milles L. Marcuccio palub muu hulgas kohustada komisjoni hüvitama kahju, mis tal väidetavalt tekkis seetõttu, et komisjon keeldus talle hüvitamast Avaliku Teenistuse Kohtu 4. novembri 2008. aasta otsuse T‑20/09 P aluseks olevas kohtuasjas F‑41/06: Marcuccio vs. komisjon hüvitamisele kuuluvaid kulusid, mis ta selles kohtuasjas väidetavalt kandis.

Otsus:      Jätta hagi vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata. Mõista kõik kohtukulud välja L. Marcucciolt.

Kokkuvõte

Menetlus – Kohtukulud – Kindlaksmääramine – Ese

(ELTL artikkel 270; Euroopa Kohtu põhikiri, artikkel 91; Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artikli 92 lõige 1)

Euroopa Liidu avaliku teenistuse õiguses on ette nähtud kohtukulude kindlaksmääramise erimenetlus juhul, kui pooled vaidlevad hüvitamisele kuuluvate kohtukulude suuruse ja laadi üle pärast kohtulahendi tegemist, millega Avaliku Teenistuse Kohus vaidluse lahendas ja tegi otsuse kohtukulude kandmise kohta. Seega, kui vastavalt kodukorra artikli 92 lõikele 1 tekib hüvitatavate kulude suuruse ja laadi üle vaidlus, lahendab Avaliku Teenistuse Kohus selle huvitatud poole taotlusel ja pärast vastaspoole seisukohtade ärakuulamist põhistatud kohtumäärusega.

Lisaks välistab erimenetlus, mis on kodukorra artikli 92 lõikes 1 kohtukulude kindlaksmääramiseks ette nähtud, samade summade või samal eesmärgil kulutatud summade nõudmise liidu lepinguvälise vastutuse hagis. Seega ei ole hagejal lubatud esitada ELTL artikli 270 ja personalieeskirjade artikli 91 alusel hagi, millel on tegelikult kohtukulude kindlaksmääramise taotlusega sama ese.

(vt punktid 20 ja 21)

Viited:

Euroopa Kohus: 16. juuli 2009, kohtuasi C‑440/07 P: komisjon vs. Schneider Electric.

Esimese Astme Kohus: 11. juuli 2007, kohtuasi T‑351/03: Schneider Electric vs. komisjon (punkt 297, osaliselt tühistatud apellatsiooni korras eespool viidatud Euroopa Kohtu otsusega).

Avaliku Teenistuse Kohus: 10. november 2009, kohtuasi F‑70/07: Marcuccio vs. komisjon (punkt 17).