Language of document : ECLI:EU:F:2011:87

CIVILDIENESTA TIESAS RĪKOJUMS
(otrā palāta)

2011. gada 20. jūnijā

Lieta F‑67/10

Luigi Marcuccio

pret

Eiropas Komisiju

Civildienests – Ierēdņi – Prasība par zaudējumu atlīdzību saistībā ar tiesāšanās izdevumu noteikšanu – Nepieņemamība

Priekšmets      Prasība, kas celta saskaņā ar LESD 270. pantu, kurš piemērojams EAEK līgumam atbilstoši tā 106.a pantam, un ar ko LMarcuccio tostarp lūdz piespriest Komisijai atlīdzināt zaudējumus, kas viņam esot radušies tādēļ, ka Komisija ir atteikusi atlīdzināt atlīdzināmos tiesāšanās izdevumus, kas, kā apgalvots, ir radušies lietā, kurā ir pieņemts Vispārējās tiesas 2008. gada 4. novembra spriedums (lieta F‑41/06 Marcuccio/Komisija, pārsūdzēts Eiropas Savienības Vispārējā tiesā, lieta T‑20/09 P)

Nolēmums Prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu. L. Marcuccio atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

Tiesvedība – Tiesāšanās izdevumi – Noteikšana – Priekšmets

(LESD 270. pants; Civildienesta noteikumu 91. pants; Civildienesta tiesas Reglamenta 92. panta 1. punkts)

Eiropas Savienības civildienesta tiesībās ir noteikta īpaša tiesāšanās izdevumu noteikšanas procedūra gadījumos, kad lietas dalībnieki iebilst pret atlīdzināmo tiesāšanās izdevumu apmēru un raksturu saistībā ar nolēmumu, ar kuru Civildienesta tiesa ir izbeigusi tiesvedību un lēmusi par tiesāšanās izdevumu segšanu. Tādējādi atbilstoši tās Reglamenta 92. panta 1. punktam, ja pastāv domstarpības par atlīdzināmo tiesāšanās izdevumu apmēru un raksturu, Civildienesta tiesa pēc attiecīgā lietas dalībnieka pieteikuma un pēc pretējās puses apsvērumu uzklausīšanas izdod motivētu rīkojumu.

Turklāt īpašā procedūra par tiesāšanās izdevumu noteikšanu, kas paredzēta iepriekš minētajā Reglamenta 92. panta 1. punktā, ir domāta vienīgi tādu pašu summu vai summu, kas radušās viena un tā paša iemesla dēļ, tādas prasības ietvaros, ar kuru tiek apstrīdēta Savienības ārpuslīgumiskā atbildība, pieprasīšanai. Tādējādi prasītājs, pamatojoties uz LESD 270. pantu un Civildienesta noteikumu 91. pantu, nevar iesniegt prasības pieteikumu, kuram faktiski ir tāds pats priekšmets kā pieteikumam par tiesāšanās izdevumu noteikšanu.

(skat. 20. un 21. punktu)

Atsauces

Tiesa: 2009. gada 16. jūlijs, C‑440/07 P Komisija/Schneider Electric.

Pirmās instances tiesa: 2007. gada 11. jūlijs, T‑351/03, Schneider Electric/Komisija, 297. punkts, šis spriedums apelācijas tiesvedībā daļēji ticis atcelts ar iepriekš minēto Tiesas spriedumu.

Civildienesta tiesa: 2009. gada 10. novembris, F‑70/07 Marcuccio/Komisija, 17. punkts.