Language of document : ECLI:EU:F:2011:87

POSTANOWIENIE SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ

(druga izba)

z dnia 20 czerwca 2011 r.

Sprawa F-67/10

Luigi Marcuccio

przeciwko

Komisji Europejskiej

Służba publiczna – Urzędnicy – Skarga o odszkodowanie mająca za przedmiot ustalenie kosztów – Niedopuszczalność

Przedmiot:      Skarga wniesiona na podstawie art. 270 TFUE, znajdującego zastosowanie do traktatu EWEA na mocy jego art. 106a, w której L. Marcuccio żąda w szczególności zasądzenia od Komisji naprawienia szkody, jaką miałby ponieść z uwagi na jej odmowę zwrotu kosztów podlegających zwrotowi, poniesionych rzekomo w sprawie zakończonej wyrokiem Sądu z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie F‑41/06 Marcuccio przeciwko Komisji, odwołanie w toku przed Sądem Unii Europejskiej, sprawa T‑20/09 P.

Orzeczenie:      Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna. Luigi Marcuccio zostaje obciążony całością kosztów.

Streszczenie

Postępowanie – Koszty – Ustalenie – Przedmiot

(art. 270 TFUE; regulamin pracowniczy, art. 91; regulamin postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej, art. 92 § 1)

Prawo służby publicznej Unii Europejskiej przewiduje procedurę szczególną w przedmiocie ustalenia kosztów w sytuacji, gdy strony spierają się co do wysokości i charakteru kosztów podlegających zwrotowi w następstwie orzeczenia, którym Sąd do spraw Służby Publicznej zakończył postępowanie i rozstrzygnął o podziale kosztów. Tym samym zgodnie z art. 92 § 1 regulaminu postępowania, w razie sporu dotyczącego wysokości i charakteru kosztów podlegających zwrotowi Sąd do spraw Służby Publicznej, na wniosek zainteresowanej strony i po wysłuchaniu uwag strony przeciwnej, wydaje postanowienie z uzasadnieniem.

Ponadto procedura szczególna przewidziana w art. 92 § 1 regulaminu postępowania, mająca na celu ustalenie kosztów, wyklucza roszczenie zwrotu tych samych sum lub sum poniesionych w tych samych celach w ramach skargi mającej na celu stwierdzenie odpowiedzialności pozaumownej Unii. Tym samym wniesienie przez skarżącego, na podstawie art. 270 TFUE i art. 91 regulaminu pracowniczego, skargi mającej w rzeczywistości ten sam przedmiot co wniosek o ustalenie kosztów jest niedopuszczalne.

(zob. pkt 20, 21)

Odesłanie:

Trybunał: sprawa C‑440/07 P Komisja przeciwko Schneider Electric, 16 lipca 2009 r.

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑351/03 Schneider Electric przeciwko Komisji, 11 lipca 2007 r., pkt 297, wyrok częściowo uchylony ww. wyrokiem Trybunału w sprawie C-440/07 P

Sąd do spraw Służby Publicznej: sprawa F‑70/07 Marcuccio przeciwko Komisji, 10 listopada 2009 r., pkt 17