Language of document : ECLI:EU:F:2011:87

UZNESENIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (druhá komora)

z 20. júna 2011

Vec F‑67/10

Luigi Marcuccio

proti

Európskej komisii

„Verejná služba – Úradníci – Žaloba o náhradu škody, ktorej predmetom je určenie výšky trov konania – Neprípustnosť“

Predmet:      Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu ESAE na základe jej článku 106a, ktorou L. Marcuccio navrhuje najmä zaviazať Komisiu na náhradu ujmy, ktorú utrpel z dôvodu, že mu odmietla nahradiť nahraditeľné trovy konania údajne vynaložené vo veci, v ktorej bol vyhlásený rozsudok Súdu pre verejnú službu zo 4. novembra 2008, Marcuccio/Komisia (F‑41/06; tento rozsudok je predmetom odvolania, o ktorom sa rozhoduje na Všeobecnom súde Európskej únie, vec T‑20/09 P)

Rozhodnutie:      Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná. L. Marcuccio je povinný nahradiť všetky trovy konania.

Abstrakt

Konanie – Trovy konania – Určenie – Predmet

(Článok 270 ZFEÚ; služobný poriadok úradníkov, článok 91; Rokovací poriadok Súdu pre verejnú službu, článok 92 ods. 1)

Právo verejnej služby Európskej únie upravuje osobitné konanie, v ktorom sa určuje výška trov konania v prípade, keď účastníci konania namietajú výšku a povahu trov konania, ktoré sa nahrádzajú v nadväznosti na rozhodnutie, ktorým Súd pre verejnú službu ukončil spor a rozhodol o náhrade trov konania. Podľa článku 92 ods. 1 jeho rokovacieho poriadku tak o námietke v súvislosti s výškou a povahou trov konania rozhodne Súd pre verejnú službu odôvodneným uznesením na návrh účastníka konania a po vypočutí pripomienok druhého účastníka konania.

Okrem toho osobitné konanie upravené v článku 92 ods. 1 rokovacieho poriadku smerujúce k určeniu výšky trov konania vylučuje požadovanie rovnakých súm alebo súm vynaložených na rovnaký účel v rámci žaloby o mimozmluvnú zodpovednosť Únie. Nemôže byť teda prípustné, aby žalobca na základe článku 270 ZFEÚ a článku 91 služobného poriadku podal žalobu, ktorá má v skutočnosti rovnaký predmet ako návrh na určenie výšky trov konania.

(pozri body 20 a 21)

Odkaz:

Súdny dvor: 16. júla 2009, Komisia/Schneider Electric, C‑440/07 P

Súd prvého stupňa: 11. júla 2007, Schneider Electric/Komisia, T‑351/03, bod 297, rozsudok čiastočne zrušený na základe odvolania už citovaným rozsudkom Súdneho dvora

Súd pre verejnú službu: 10. novembra 2009, Marcuccio/Komisia, F‑70/07, bod 17