Language of document : ECLI:EU:F:2011:87

SKLEP SODIŠČA ZA USLUŽBENCE

(drugi senat)

z dne 20. junija 2011

Zadeva F‑67/10

Luigi Marcuccio

proti

Evropski komisiji

„Javni uslužbenci – Uradniki – Odškodninska tožba, katere predmet je odmera stroškov – Nedopustnost“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi člena 270 PDEU, ki se uporablja za Pogodbo ESAE v skladu z njenim členom 106a, s katero L. Marcuccio predlaga zlasti, naj se Komisiji naloži povračilo škode, ki naj bi jo utrpel zaradi njenega nevračila stroškov, ki se lahko povrnejo in naj bi nastali v zadevi, v kateri je bila izrečena sodba Sodišča za uslužbence z dne 4. novembra 2008 (Marcuccio proti Komisiji, F‑41/06, zoper katero je bila vložena pritožba, o kateri poteka postopek pred Splošnim sodiščem Evropske unije, zadeva T‑20/09 P).

Odločitev:      Tožba se zavrže kot očitno nedopustna. L. Marcucciu se naloži plačilo vseh stroškov.

Povzetek

Postopek – Stroški – Odmera – Predmet

(člen 270 PDEU; Kadrovski predpisi za uradnike, člen 91; Poslovnik Sodišča za uslužbence, člen 92(1))

Pravo uslužbencev Evropske unije določa poseben postopek odmere stroškov, kadar sta stranki v sporu zaradi zneska in narave stroškov, ki se lahko povrnejo, po odločbi, s katero je Sodišče za uslužbence končalo spor in odločilo o plačilu stroškov. Tako njegov poslovnik v členu 92(1) določa, da če pride do spora glede zneska in narave stroškov, ki se lahko povrnejo, Sodišče za uslužbence na predlog zadevne stranke in po opredelitvi nasprotne stranke odloči z obrazloženim sklepom.

Poleg tega posebni postopek, določen v navedenem člena 92(1) Poslovnika, katerega namen je odmera stroškov, izključuje zahtevek za enake zneske ali zneske, priglašene iz enakih razlogov, v okviru tožbe za uveljavljanje nepogodbene odgovornosti Unije. Zato ni dopustno, da tožeča stranka na podlagi člena 270 PDEU in člena 91 Kadrovskih predpisov vloži tožbo, ki ima v resnici isti predmet kot predlog za odmero stroškov.

(Glej točki 20 in 21.)

Napotitev na:

Sodišče: 16. julij 2009, Komisija proti Schneider Electric, C‑440/07 P;

Sodišče prve stopnje: 11. julij 2007, Schneider Electric proti Komisiji, T‑351/03, točka 297, po pritožbi razglašena za delno nično z zgoraj navedeno sodbo Sodišča;

Sodišče za uslužbence: 10. november 2009, Marcuccio proti Komisiji, F‑70/07, točka 17.