Language of document : ECLI:EU:F:2011:87

PERSONALDOMSTOLENS BESLUT

(andra avdelningen)

den 20 juni 2011

Mål F-67/10

Luigi Marcuccio

mot

Europeiska kommissionen

”Personalmål – Tjänstemän – Skadeståndstalan som avser fastställandet av rättegångskostnaderna – Avvisning”

Saken:      Talan väckt med stöd av artikel 270 FEUF, som är tillämplig på Euratomfördraget enligt dess artikel 106a, varigenom Luigi Marcuccio bland annat yrkat att kommissionen ska förpliktas att ersätta honom för den skada han påstår sig ha lidet genom att kommissionen nekat honom betalning av de rättegångskostnader han påstår ha haft i mål F-41/06, Marcuccio mot kommissionen, där personaldomstolen meddelade dom den 4 november 2008 Målet överklagat till Europeiska unionens tribunal, där det är anhängigt som mål T‑20/09 P.

Avgörande:      Talan avvisas. Luigi Marcuccio ska ersätta rättegångskostnaderna.

Sammanfattning

Förfarande – Rättegångskostnader – Fastställande – Föremål för talan

(Artikel 270 FEUF; tjänsteföreskrifterna, artikel 91; personaldomstolens rättegångsregler, artikel 92.1)

Enligt det regelverk som är tillämpligt på Europeiska unionens tjänstemän föreskrivs ett särskilt förfarande för fastställande av rättegångskostnaderna när storleken och arten av de rättegångskostnader som är ersättningsgilla är tvistigt mellan parterna efter ett avgörande i vilket personaldomstolen avgjort en tvist och fastställt vem som ska ersätta rättegångskostnaderna. I enlighet med artikel 92.1 i rättegångsreglerna ska personaldomstolen således i händelse av en tvist om storleken och arten av de rättegångskostnader som är ersättningsgilla, på begäran av part och efter hörande av den andra parten, avgöra frågan genom motiverat beslut.

Det särskilda förfarande som föreskrivs i artikel 92.1 i personaldomstolens rättegångsregler om fastställande av rättegångskostnader utesluter vidare krav avseende samma belopp, eller belopp som utgivits i samma syfte, inom ramen för en talan avseende unionens utomobligatoriska skadeståndsansvar. En sökande är således inte behörig att, med stöd av artikel 270 EG och artikel 91 i tjänsteföreskrifterna, väcka en talan där föremålet i själva verket är detsamma som i en begäran om fastställande av rättegångskostnader.

(se punkterna 20 och 21)

Hänvisning till

Domstolen: 16 juli 2009, kommissionen. mot Schneider Electric, C‑440/07 P

Förstainstansrätten: 11 juli 2007, Schneider Electric mot kommissionen, T‑351/03, punkt 297, delvis upphävd efter överklagande, genom den ovannämnda domen

Personaldomstolen: 10 november 2009, Marcuccio mot kommissionen, F‑70/07, punkt 17