Language of document : ECLI:EU:T:2011:110

Решение на Общия съд (осми състав) от 24 март 2011 г. — Kaimer и др./Комисия

(Дело T-379/06)

„Конкуренция — Картели — Сектор на фитингите от мед и медни сплави — Решение, с което се установява нарушение на член 81 ЕО — Право на защита — Участие в нарушението — Продължителност на нарушението — Глоби — Смекчаващи обстоятелства — Пропорционалност — Равно третиране“

1.                     Конкуренция — Административно производство — Зачитане на правото на защита — Достъп до преписката — Обхват — Липса на съобщаване на уличаващ документ — Различни последици в зависимост от значимостта на документа по отношение на тежестта на доказване, падаща върху Комисията (вж. точки 30—32)

2.                     Конкуренция — Картели — Доказване — Необходима степен на точност на събраните от Комисията доказателства (член 81, параграф 1 ЕО) (вж. точки 47—49)

3.                     Конкуренция — Картели — Споразумения между предприятия — Доказване — Изявление на уличено предприятие, оспорено от други предприятия, участващи в същия картел — Доказателствена стойност — Преценка (член 81, параграф 1 ЕО) (вж. точка 50)

4.                     Конкуренция — Административно производство — Решение на Комисията за установяване на нарушение — Доказване на нарушението и на неговата продължителност в тежест на Комисията — Обхват на тежестта на доказване (член 81, параграф 1, ЕО) (вж. точка 51)

5.                     Конкуренция — Картели — Участие на предприятие в антиконкурентни инициативи — Мълчаливото одобрение без публично разграничаване, достатъчно условие за ангажиране на отговорността на предприятието (член 81, параграф 1 ЕО) (вж. точки 86—88)

6.                     Конкуренция — Глоби — Размер — Определяне — Критерии — Тежест на нарушението — Смекчаващи обстоятелства — Пасивно съдействие или „следване на лидера“ от предприятието — Критерии за преценка (Съобщение на Комисията 98/C 9/03) (вж. точки 98 и 99)

Предмет

Искане за частична отмяна на Решение С(2006) 4180 окончателен на Комисията от 20 септември 2006 година относно производство по прилагане на член 81 [ЕО] и на член 53 от Споразумението за ЕИП (дело СОМР/F-1/38.121 — Тръбни съединители), както и, при условията на евентуалност, искане за намаляване на размера на глобата, наложена на жалбоподателите с това решение

Диспозитив

1)

Отменя член 1 от Решение С(2006) 4180 окончателен на Комисията от 20 септември 2006 година относно производство по прилагане на член 81 [ЕО] и на член 53 от Споразумението за ЕИП (дело СОМР/F-1/38.121 — Тръбни съединители) в частта, в която се отнася до периода от 30 юли 1996 г. до 31 юли 1997 г. като продължителност на участието на Kaimer GmbH & Co. Holding KG и на Sanha Kaimer GmbH & Co. KG и до периода от 1 януари 1998 г. до 14 юли 1999 г. като продължителност на участието на Sanha Italia Srl.

2)

Определя размера на глобата, наложена на Kaimer, на 7,15 милиона евро, от които солидарно със Sanha Kaimer за размер от 7,15 милиона евро и солидарно със Sanha Italia — за размер от 6,325 милиона евро.

3)

Отхвърля жалбата в останалата ѝ част.

4)

Kaimer, Sanha Kaimer и Sanha Italia понасят направените от тях съдебни разноски и 50 % от разноските на Европейската комисия.

5)

Комисията понася 50 % от направените от нея съдебни разноски.