Language of document : ECLI:EU:T:2011:110

Tribunalens dom (åttonde avdelningen) av den 24 mars 2011 – Kaimer m.fl. mot kommissionen

(mål T‑379/06)

”Konkurrens – Konkurrensbegränsande samverkan – Branschen för rörkopplingar av koppar och legeringar av koppar – Beslut i vilket en överträdelse av artikel 81 EG konstateras – Rätten till försvar – Deltagande i överträdelsen – Överträdelsens varaktighet – Böter – Förmildrande omständigheter – Proportionalitet – Likabehandling”

1.                     Konkurrens – Administrativt förfarande – Iakttagande av rätten till försvar – Tillgång till handlingarna i ärendet – Räckvidd – Underlåtenhet att lämna ut en handling som är till företagets nackdel – Olika följder beroende på handlingens betydelse i förhållande till den bevisbörda som åligger kommissionen (se punkterna 30–32)

2.                     Konkurrens – Konkurrensbegränsande samverkan – Bevis – Hur detaljerad den bevisning som kommissionen åberopar måste vara (Artikel 81.1 EG) (se punkterna 47–49)

3.                     Konkurrens – Konkurrensbegränsande samverkan – Avtal mellan företag – Bevis – Förklaring av ett berört företag vilken har ifrågasatts av andra företag som är parter i samma konkurrensbegränsande samverkan – Bevisvärde – Bedömning (Artikel 81.1 EG) (se punkt 50)

4.                     Konkurrens – Administrativt förfarande – Kommissionens beslut i vilket en överträdelse konstateras – Det ankommer på kommissionen att lägga fram bevis på överträdelsen och dess varaktighet – Bevisbördans omfattning (Artikel 81.1 EG) (se punkt 51)

5.                     Konkurrens – Konkurrensbegränsande samverkan – Ett företags deltagande i initiativ för konkurrensbegränsande samverkan – Ett tyst medgivande utan ett öppet avståndstagande är tillräckligt för att ett företag ska kunna hållas ansvarigt (Artikel 81.1 EG) (se punkterna 86–88)

6.                     Konkurrens – Böter – Belopp – Fastställande – Kriterier – Överträdelsens allvar – Förmildrande omständigheter – Företagets passiva eller efterföljande roll – Bedömningskriterier (Kommissionens meddelande 98/C 9/3) (se punkterna 98 och 99)

Saken

Talan om i första hand delvis ogiltigförklaring av kommissionens beslut K(2006) 4180 av den 20 september 2006 om ett förfarande enligt artikel 81 [EG] och artikel 53 i EES-avtalet (Ärende COMP/F-1/38.121 – Rörkopplingar) och i andra hand nedsättning av det bötesbelopp som sökandena ålagts att betala genom nämnda beslut.

Domslut

1)

Artikel 1 i kommissionens beslut K(2006) 4180 av den 20 september 2006 om ett förfarande enligt artikel 81 [EG] och artikel 53 i EES-avtalet (Ärende COMP/F-1/38.121 – Rörkopplingar) ogiltigförklaras i den del det konstateras att Kaimer GmbH & Co. Holding KG och Sanha Kaimer GmbH & Co. KG deltog i överträdelsen under perioden 30 juli 1996–31 juli 1997 och att Sanha Italia Srl deltog i överträdelsen under perioden 1 januari 1998–14 juli 1999.

2)

Kaimers bötesbelopp fastställs till 7,15 miljoner euro, varav 7,15 miljoner euro solidariskt med Sanha Kaimer och 6,325 miljoner euro solidariskt med Sanha Italia.

3)

Talan ogillas i övrigt.

4)

Kaimer, Sanha Kaimer och Sanha Italia ska bära sina rättegångskostnader och ersätta hälften av Europeiska kommissionens rättegångskostnader.

5)

Kommissionen ska bära hälften av sina rättegångskostnader.