Language of document :

Žaloba podaná dne 30. dubna 2012 - Breyer v. Komise

(Věc T-188/12)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobce: Patrick Breyer (Wald-Michelbach, Německo) (zástupce: M. Starostik, Rechtsanwalt)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí Komise ze dne 16. března 2012 týkající se dokumentu Ares (2012) 313186;

zrušil rozhodnutí Komise ze dne 3. dubna 2012 týkající se dokumentu Ares (2012) 399467 v rozsahu, v němž byl odepřen přístup k písemným vyjádřením Rakouska ve věci C-189/09;

uložil Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu své žaloby žalobce ve vztahu k rozhodnutí Komise ze dne 16. března 2012 tvrdí:

První žalobní důvod: Nesprávné použití čl. 4 odst. 2 druhé odrážky nařízení (ES) č. 1049/20012 (ochrana právního poradenství)

Podle názoru žalobce nevede zveřejnění právního posudku právní služby Komise Ares (2010) 828204, který se zabývá otázkou, zda lze směrnici 2006/24/ES změnit tak, aby ponechávala na volném rozhodnutí členských států Evropské unie, zda budou bez jakéhokoli podezření či podnětu pro případ hypotetické budoucí potřeby ukládat telekomunikační údaje všech svých občanů, či nikoliv, k narušení ochrany právního poradenství.

Veřejný zájem na seznámení se s posudkem každopádně převažuje.

Druhý žalobní důvod: Nesprávné použití čl. 4 odst. 3 prvního pododstavce nařízení č. 1049/2001 (ochrana rozhodovacího procesu)

Podle názoru žalobce nevede zveřejnění výše uvedeného právního posudku právní služby Komise k narušení ochrany rozhodovacího procesu Komise.

Veřejný zájem na seznámení se s posudkem každopádně převažuje.

Na podporu své žaloby žalobce ve vztahu k rozhodnutí Komise ze dne 3. dubna 2012 tvrdí, že došlo k nesprávnému použití čl. 2 odst. 3 nařízení č. 1049/2001. V této souvislosti žalobce uvádí, že vyjádření členského státu (v tomto případě Rakouska) předložená Soudnímu dvoru (v tomto případě ve věci C-189/09), jejichž opisy Komise jako účastnice řízení obdržela, v rozporu s názorem Komise spadají do působnosti nařízení č. 1049/2001.

____________

1 - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (Úř. věst. L 145, s. 43; Zvl. vyd. 01/03, s. 331).

2 - Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/24/ES ze dne 15. března 2006 o uchovávání údajů vytvářených nebo zpracovávaných v souvislosti s poskytováním veřejně dostupných služeb elektronických komunikací nebo veřejných komunikačních sítí a o změně směrnice 2002/58/ES (Úř. věst. L 105, s. 54).