Language of document :

30. aprillil 2012 esitatud hagi - Breyer versus komisjon

(Kohtuasi T-188/12)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Patrick Breyer (Wald-Michelbach, Saksamaa) (esindaja: Rechtsanwalt M. Starostik)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada komisjoni 16. märtsi 2012. aasta otsus, mis puudutab dokumenti Ares(2012)313186;

tühistada komisjoni 3. aprilli 2012. aasta otsus, mis puudutab dokumenti Ares(2012)399467, osas, milles ei võimaldata tutvuda Austria esitatud dokumentidega menetluses C-189/09;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi toetuseks väidab hageja seoses komisjoni 16. märtsi 2012. aasta otsusega:

Esimene väide: määruse (EÜ) nr 1049/20012 (õigusnõustamise kaitse) artikli 4 lõike 2 teise taande väär kohaldamine

Hageja arvates ei kahjusta õigusnõustamise kaitset see, kui avaldatakse komisjoni juriidilise teenistuse õiguslik arvamus Ares(2010)828204, mis käsitleb küsimust, kas direktiivi 2006/24/EG saab muuta nii, et Euroopa Liidu liikmesriikidele antakse vabadus selle üle otsustamisel, kas nad lasevad kõikide kodanike telekommunikatsiooniandmeid ilma kahtluseta ja põhjuseta hüpoteetiliseks vajaduseks "tagavaraks" säilitada või mitte.

Igal juhul on tähtsam avalik huvi arvamuse avaldamise suhtes.

Teine väide: määruse nr 1049/2001 artikli 4 lõike 3 esimese lõigu (otsustamisprotsessi kaitse) väär kohaldamine.

Hageja arvates ei kahjusta komisjoni otsustamisprotsessi kaitset komisjoni juriidilise teenistuse eespool nimetatud õigusliku arvamuse avaldamine.

Igal juhul on tähtsam avalik huvi arvamuse avaldamise suhtes.

Hagi toetuseks väidab hageja seoses komisjoni 3. aprilli 2012. aasta otsusega, et vääralt on kohaldatud määruse nr 1049/2001 artikli 2 lõiget 3. Hageja väidab selle kohta, et liikmesriigi poolt Euroopa Kohtule esitatud menetlusdokumendid (käesoleval juhul Austria menetlusdokumendid menetluses C-189/09), millest komisjon sai menetluse poolena koopiad, kuuluvad - erinevalt komisjoni arvamusest - määruse nr 1049/2001 kohaldamisalasse.

____________

1 - Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. aasta määrus (EÜ) nr 1049/2001 üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (EÜT L 145, lk 43, ELT eriväljaanne 01/03, lk 331).

2 - Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006. aasta direktiiv 2006/24/EÜ, mis käsitleb üldkasutatavate elektrooniliste sideteenuste või üldkasutatavate sidevõrkude pakkujate tegevusega kaasnevate või nende töödeldud andmete säilitamist ja millega muudetakse direktiivi 2002/58/EÜ (ELT L 105, lk 54).