Language of document :

Acțiune introdusă la 30 aprilie 2012 - Breyer/Comisia

(Cauza T-188/12)

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamant: Patrick Breyer (Wald-Michelbach, Germania) (reprezentant: M. Starostik, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamantul solicită Tribunalului:

anularea Deciziei Comisiei din 16 martie 2012 în dosarul Ares(2012) 313186;

anularea Deciziei Comisiei din 3 aprilie 2012 în dosarul Ares(2012) 399467, în măsura în care nu s-a acordat acces la memoriile depuse de Austria în procedura C-189/09;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, în legătură cu Decizia Comisiei din 16 martie 2012 reclamantul invocă două motive.

Primul motiv, întemeiat pe aplicarea eronată a articolului 4 alineatul (2) a doua liniuță din Regulamentul (CE) nr. 1049/20012 (protecția consultanței juridice)

În opinia reclamantului, protecția consultanței juridice nu este încălcată prin publicarea avizului juridic în dosarul Ares(2010) 829204, emis de Serviciul Juridic al Comisiei, în care s-a ridicat problema dacă Directiva 2006/24/CE poate fi modificată astfel încât statelor membre ale Uniunii Europene să li se permită să păstreze sau să nu păstreze datele de telecomunicații ale tuturor cetățenilor, în lipsa unei prezumții și a motivului determinat de necesități ipotetice.

În orice ipoteză, interesul public pentru cunoașterea avizului este prioritar.

Al doilea motiv, întemeiat pe aplicarea eronată a articolului 4 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 (protecția procesului decizional)

În opinia reclamantului, protecția procesului decizional nu este încălcată prin publicarea avizului juridic sus-menționat, emis de Serviciul Juridic al Comisiei.

În orice ipoteză, interesul public pentru cunoașterea avizului este prioritar.

În susținerea acțiunii, în legătură cu Decizia Comisiei din 3 aprilie 2012 reclamantul invocă aplicarea eronată a articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul nr. 1049/2001. Cu privire la acest aspect, reclamantul arată că memoriile prezentate de un stat membru (în speță, Austria) Curții de Justiție a Uniunii Europene (în speță, în procedura C-189/09), ale căror copii au fost obținute de Comisie în calitate de parte în proces, fac parte din domeniul de aplicare al Regulamentului nr. 1049/2001, contrar opiniei exprimate de Comisie.

____________

1 - Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (JO L 145, p. 43, Ediție specială, 01/vol. 3, p. 76).

2 - Directiva 2006/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2006 privind păstrarea datelor generate sau prelucrate în legătură cu furnizarea serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului sau de rețele de comunicații publice și de modificare a Directivei 2002/58/CE (JO L 105, p. 54, Ediție specială, 13/vol. 53, p. 51).