Language of document :

Talan väckt den 30 april 2012 - Breyer mot kommissionen

(Mål T-188/12)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Patrick Breyer (Wald-Michelbach) (ombud: advokaten M. Starostik)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara kommissionens beslut av den 16 mars 2012 angående handlingen Ares(2012)313186,

ogiltigförklara kommissionens beslut av den 3 april 2012 angående handlingen Ares(2012)399467, i den del sökanden vägras tillgång till Österrikes handlingar i mål C-189/09, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden två grunder.

Första grunden: Felaktig tillämpning av artikel 4.2 andra strecksatsen i förordning (EG) nr 1049/20012 (Skydd för juridisk rådgivning)

Det skulle inte innebära ett intrång i skyddet för juridisk rådgivning att offentliggöra det juridiska utlåtandet Ares(2010)828204 från kommissionens rättstjänst, vilket rör frågan huruvida direktiv 2006/24/EG kan ändras så, att Europeiska unionens medlemsstater kan välja mellan att spara eller inte spara samtliga medborgares telekommunikationsdata, utan misstankar och skäl, för ett hypotetiskt behov.

I vilket fall som helst har allmänintresset av kännedom om utlåtandet företräde.

Andra grunden: Felaktig tillämpning av artikel 4.3 första stycket i förordning nr 1049/2001 (Skydd för beslutsprocessen)

Offentliggörande av det juridiska utlåtandet från kommissionens rättstjänst medför inget intrång i kommissionens beslutsprocess.

I vilket fall som helst har allmänintresset av kännedom om utlåtandet företräde.

Vad rör kommissionens beslut av den 3 april 2012: Felaktig tillämpning av artikel 2.3 i förordning nr 1049/2001. En medlemsstats (här Österrikes) inlagor till Europeiska unionens domstol (här i mål C-189/09), som kommissionen har fått kopior av, i egenskap av part i målet, omfattas, tvärtemot vad kommissionen påstår, av tillämpningsområdet för förordning nr 1049/2001.

____________

1 - Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (EGT L 145, s. 43).

2 - Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG av den 15 mars 2006 om lagring av uppgifter som genererats eller behandlats i samband med tillhandahållande av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät och om ändring av direktiv 2002/58/EG (EUT L 105, s. 54).