Language of document : ECLI:EU:C:2011:100

Vec C‑236/09

Association belge des Consommateurs Test‑Achats ASBL a i.

proti

Conseil des ministres

(návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný Cour constitutionnelle)

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Základné práva – Boj proti diskriminácii – Rovnosť zaobchádzania so ženami a s mužmi – Prístup k tovaru a službám a ich poskytovanie – Poistné a poistné plnenia – Poistno‑matematické faktory – Zohľadnenie pohlavia ako faktora pri hodnotení poistného rizika – Súkromnoprávne zmluvy o životnom poistení – Smernica 2004/113/ES – Článok 5 ods. 2 – Časovo neobmedzená výnimka – Charta základných práv Európskej únie – Články 21 a 23 – Neplatnosť“

Abstrakt rozsudku

Právo Únie – Zásady – Rovnosť zaobchádzania – Rovnosť zaobchádzania so ženami a s mužmi v prístupe k tovaru a službám a ich poskytovanie – Smernica 2004/113 – Poistno‑matematické faktory

(Smernica Rady 2004/113, článok 5 ods. 2)

Článok 5 ods. 2 smernice 2004/113 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania medzi mužmi a ženami v prístupe k tovaru a službám a k ich poskytovaniu je neplatný s účinnosťou od 21. decembra 2012.

Je nesporné, že cieľom sledovaným smernicou 2004/113 v oblasti poisťovacích služieb je, ako to odráža jej článok 5 ods. 1, použitie pravidla rovnakého poistného a plnenia pre obe pohlavia. Odôvodnenie č. 18 tejto smernice výslovne uvádza, že na účely zabezpečenia rovnakého zaobchádzania medzi mužmi a ženami by použitie pohlavia ako poistno‑matematického faktora nemalo mať za následok rozdiely v poistnom a v plnení. Odôvodnenie č. 19 uvedenej smernice výslovne upravuje možnosť garantovanú členským štátom neuplatniť pravidlo rovnakého poistného a plnenia pre obe pohlavia ako „výnimku“. Smernica 2004/113 je tak založená na predpoklade, že na účely uplatnenia zásady rovnosti zaobchádzania so ženami a s mužmi, ktorá je zakotvená v článkoch 21 a 23 Charty základných práv Európskej únie, sú situácie žien a mužov z hľadiska nimi dohodnutého poistného a poistného plnenia porovnateľné.

Článok 5 ods. 2 smernice 2004/113, ktorý povoľuje dotknutým členským štátom zachovať bez časového obmedzenia výnimku z pravidla rovnakého poistného a poistného plnenia pre obe pohlavia, je v rozpore s realizáciou cieľa rovnosti zaobchádzania so ženami a s mužmi, ktorý sleduje uvedená smernica, a je nezlučiteľný s článkami 21 a 23 Charty základných práv Európskej únie. Preto sa toto ustanovenie po uplynutí primeraného prechodného obdobia musí považovať za neplatné.

(pozri body 30, 32 – 34 a výrok)