Language of document : ECLI:EU:C:2011:100

Zadeva C-236/09

Association belge des Consommateurs Test-Achats ASBL in drugi

proti

Conseil des ministres

(Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour constitutionnelle)

„Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Temeljne pravice – Boj proti diskriminaciji – Enako obravnavanje žensk in moških – Dostop do blaga in storitev ter oskrba z njimi – Zavarovalne premije in dajatve – Aktuarski faktorji – Upoštevanje spola kot dejavnika za oceno zavarovalnih tveganj – Zasebne pogodbe življenjskega zavarovanja – Direktiva 2004/113/ES – Člen 5(2) – Odstopanje, za katero ni določena časovna omejitev – Listina Evropske unije o temeljnih pravicah – Člena 21 in 23 – Neveljavnost“

Povzetek sodbe

Pravo Unije – Načela – Enako obravnavanje – Enako obravnavanje žensk in moških pri dostopu do blaga in storitev ter oskrbi z njimi – Direktiva 2004/113 – Aktuarski faktorji

(Direktiva Sveta 2004/113, člen 5(2))

Člen 5(2) Direktive 2004/113 o izvajanju načela enakega obravnavanja moških in žensk pri dostopu do blaga in storitev ter oskrbi z njimi je neveljaven z učinkom od 21. decembra 2012.

Ni sporno, da je cilj, ki ga Direktiva 2004/113 uresničuje na področju zavarovanja, kot je razvidno iz njenega člena 5(1), uporaba pravila enakih premij in dajatev za oba spola. V uvodni izjavi 18 te direktive je izrecno navedeno, da za zagotovitev enakega obravnavanja moških in žensk uporaba spola kot aktuarskega faktorja ne bi smela povzročiti razlik v premijah in dajatvah med zavarovanci. V uvodni izjavi 19 te direktive je možnost držav članic, da ne uporabijo pravila enakih premij in dajatev za oba spola, opredeljena kot „izjema“. Direktiva 2004/113 torej temelji na predpostavki, da sta za namene uporabe načela enakega obravnavanja žensk in moških, ki je določeno v členih 21 in 23 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, položaj žensk in položaj moških glede premij in dajatev zavarovanj, ki jih ti sklenejo, primerljiva.

Člen 5(2) Direktive 2004/113, ki zadevnim državam članicam omogoča, da odstopanje od pravila enakih premij in dajatev za oba spola ohranijo brez časovne omejitve, je v nasprotju z uresničevanjem cilja enakega obravnavanja žensk in moških, za katero se prizadeva z navedeno direktivo, in ni v skladu s členoma 21 in 23 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah. Zato je treba to določbo po poteku ustreznega prehodnega obdobja šteti za neveljavno.

(Glej točke 30 in od 32 do 34 ter izrek.)