Language of document : ECLI:EU:C:2012:338

POSTANOWIENIE PREZESA TRYBUNAŁU

z dnia 8 czerwca 2012 r.(*)

Interwencja

W sprawie C‑639/11

mającej za przedmiot skargę o stwierdzenie, podstawie art. 258 TFUE, uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego wniesioną w dniu 13 grudnia 2011 r.,

Komisja Europejska, reprezentowana przez G. Wilmsa, G. Zavvosa i K. Herrmann, działających w charakterze pełnomocników, z adresem do doręczeń w Luksemburgu,

strona skarżąca,

przeciwko

Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentowanej przez M. Szpunara i B. Majczynę, działających w charakterze pełnomocników,

strona pozwana,

PREZES TRYBUNAŁU,

po wysłuchaniu rzecznika generalnego N. Jääskinena,

wydaje następujące

Postanowienie

1        Pismem złożonym w sekretariacie Trybunału w dniu 11 kwietnia 2012 r. (faksem w dniu 6 kwietnia 2012 r.) Republika Litewska, reprezentowana przez D. Kriaučiūnasa, działającego w charakterze pełnomocnika, wniosła o dopuszczenie do sprawy C‑639/11 w charakterze interwenienta na poparcie żądań Rzeczypospolitej Polskiej.

2        Wniosek o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenienta został przedstawiony zgodnie z art. 93 § 1 regulaminu postępowania, na podstawie art. 40 akapit pierwszy statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Z powyższych względów Prezes Trybunału postanawia, co następuje:

1)      Republika Litewska zostaje dopuszczona do sprawy C‑639/11 w charakterze interwenienta na poparcie żądań Rzeczypospolitej Polskiej.

2)      Interwenientowi wyznaczony zostanie termin na przedstawienie na piśmie zarzutów na poparcie jego żądań.

3)      Sekretarz doręczy interwenientowi kopie wszystkich akt postępowania.

4)      Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

Sporządzono w Luksemburgu w dniu 8 czerwca 2012 r.

Sekretarz

 

      Prezes

A. Calot Escobar

 

      V. Skouris


* Język postępowania: polski.