Language of document : ECLI:EU:F:2012:114

EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS
(otrā palāta)

2012. gada 17. jūlijā (*)

Civildienests – Disciplinārlieta – Disciplinārsods – Atstādināšana no amata – Iepriekšējas izmeklēšanas esamība valsts krimināltiesās lēmuma par atstādināšanu no amata pieņemšanas brīdī – Vienlīdzīga attieksme pret vīriešiem un sievietēm –Aizliegums atlaist strādājošu grūtnieci laikposmā no viņas grūtniecības sākuma līdz grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma beigām

Lieta F‑54/11

par prasību, kas celta atbilstoši LESD 270. pantam, ko piemēro EAEK līgumam saskaņā ar tā 106.a pantu,

BG, bijusī Eiropas Ombuda ierēdne ar dzīvesvietu Strasbūrā (Francija), ko pārstāv L. Levi un A. Blot, avocats,

prasītāja,

pret

Eiropas Ombudu, ko pārstāv J. Sant’Anna, pārstāvis, kam palīdz D. Waelbroeck un A. Duron, advokāti,

atbildētājs.

CIVILDIENESTA TIESA

(otrā palāta)

šādā sastāvā: priekšsēdētāja M. I. Rofesa i Puhola [M. I. Rofes i Pujol], tiesneši I. Boruta [I. Boruta] un K. Brādlijs [K. Bradley] (referents),

sekretāre K. Lopesa Bankalari [X. Lopez Bancalari], administratore,

ņemot vērā rakstveida procesu un 2012. gada 13. marta tiesas sēdi,

pasludina šo spriedumu.

Spriedums

1        Ar prasības pieteikumu, kas Civildienesta tiesas kancelejā ir reģistrēts 2011. gada 4. maijā, BG ir iesniegusi šo prasību, pirmkārt, atcelt Eiropas Ombuda lēmumu piemērot viņai disciplinārsodu – atstādināšanu no amata bez pensijas tiesību zaudēšanas, un, otrkārt, atlīdzināt kaitējumu, kas, pēc viņas domām, viņai ir radies šī lēmuma dēļ.

 Atbilstošās tiesību normas

2        Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. pants ir izteikts šādā redakcijā:

“[..]

Ikvienai personai ir tiesības uz taisnīgu, atklātu un laikus veiktu lietas izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā, tiesību aktos noteiktā tiesā. Ikvienai personai ir iespējas saņemt konsultāciju, aizstāvību un pārstāvību.

[..]”

3        Hartas 23. pantā ar nosaukumu “Vīriešu un sieviešu līdztiesība” ir noteikts:

“Vīriešu un sieviešu līdztiesība ir jānodrošina visās jomās, tostarp nodarbinātības, darba un atalgojuma jomā.

[..]”

4        Eiropas Savienības Civildienesta noteikumu (turpmāk tekstā – “Civildienesta noteikumi”) 1.e panta 2. punktā ir noteikts:

“Aktīvā dienestā iesaistītiem ierēdņiem rada darba apstākļus, kas atbilst atbilstošiem veselības un drošības standartiem, kas vismaz ir vienlīdzīgi minimālajām prasībām, ko piemēro saskaņā ar šajos reģionos [šajās jomās] pieņemtajiem pasākumiem atbilstoši līgumiem.”

5        Civildienesta noteikumu 12. pantā ir noteikts:

“Ierēdnis atturas no jebkādas rīcības vai uzvedības, kas varētu nelabvēlīgi ietekmēt tā stāvokli.”

6        Saskaņā ar Civildienesta noteikumu 86. panta 3. punktu:

“Disciplinārie noteikumi, procedūras un pasākumi, un noteikumi un procedūras attiecībā uz administratīvo izmeklēšanu ir noteikt[i] IX pielikumā.”

7        Civildienesta noteikumu IX pielikums attiecas uz disciplinārlietu [izskatīšanu]. Tā 5. pants ir izteikts šādā redakcijā:

“1. Disciplinārlietu kolēģiju (še turpmāk – “kolēģija”) izveido katrā iestādē. Kolēģijā ir vismaz viens loceklis, kas var būt priekšsēdētājs, kuru izvēlas ārpus iestādes.

2. Kolēģijas sastāvā ir priekšsēdētājs un četri pilntiesīgi locekļi, kurus var aizstāt aizstājēji, un gadījumos, kad ir iesaistīts ierēdnis ar pakāpi, kas zemāka par AD 13, divi papildu locekļi tajā pašā funkciju grupā un pakāpē kā ierēdnis, kura disciplinārlietu izskata.

3. Kolēģijas locekļus un aizstājējus ieceļ no ierēdņiem AD 14 vai augstākā pakāpē, kuri ir aktīvi nodarbināti, attiecībā uz visām lietām, izņemot lietas, kas attiecas uz ierēdņiem AD 16 vai AD 15 pakāpē.

[..]”

8        Atbilstoši Civildienesta noteikumu IX pielikuma 6. pantam:

“1. Iecēlējinstitūcija un Personāla komiteja katra vienlaikus ieceļ divus locekļus un divus aizstājējus.

2. Priekšsēdētāju un priekšsēdētāja aizstājēju ieceļ iecēlējinstitūcija.

[..]

5. Attiecīgais ierēdnis ir tiesīgs noraidīt vienu no kolēģijas locekļiem piecu dienu laikā no kolēģijas izveidošanas. Arī iestāde ir tiesīga noraidīt vienu kolēģijas locekli.

[..]”

9        Civildienesta noteikumu IX pielikuma 10. pantā ir noteikts:

“Uzlikto disciplinārsodu smagums ir proporcionāls amatpārkāpuma smagumam. Lai noteiktu amatpārkāpuma smagumu un izlemtu par piemērojamo disciplinārsodu, īpaši ņem vērā:

a)      amatpārkāpuma būtību un apstākļus, kādos tas notika;

b)      to, kādā mērā amatpārkāpums nelabvēlīgi ietekmē iestāžu integritāti, reputāciju vai intereses;

c)      to, kādā mērā amatpārkāpums ir saistīts ar tīšām darbībām vai nolaidību;

d)      ierēdņa amatpārkāpuma motīvus;

e)      ierēdņa pakāpi un darba stāžu;

f)      ierēdņa personīgās atbildības pakāpi;

g)      ierēdņa pienākumu un atbildības līmeni;

h)      to, vai amatpārkāpums ietver atkārtotu darbību vai uzvedību;

i)      ierēdņa rīcību visā viņa karjeras gaitā.”

10      Civildienesta noteikumu IX pielikuma 18. pants ir izteikts šādā redakcijā:

“Pēc [disciplinārlietu] kolēģijai iesniegto dokumentu izskatīšanas un, ņemot vērā mutvārdos vai rakstveidā izteiktos apgalvojumus, kā arī veiktās izmeklēšanas rezultātus, kolēģija ar balsu vairākumu pieņem pamatotu atzinumu par to, vai ir konstatēti fakti, par kuriem saņemta sūdzība, un par sodu, kas piemērojams šo faktu rezultātā. Šo atzinumu paraksta visi kolēģijas locekļi. Katrs loceklis atzinumam var pievienot atšķirīgu viedokli. Kolēģija divu mēnešu laikā pēc iecēlējinstitūcijas ziņojuma saņemšanas datuma nosūta atzinumu iecēlējinstitūcijai un attiecīgajam ierēdnim ar nosacījumu, ka šis termiņš ir samērojams ar lietas sarežģītības pakāpi. Šāds termiņš ir četri mēneši gadījumos, ja pēc kolēģijas iniciatīvas ir veikta izmeklēšana, ar nosacījumu, ka šis termiņš ir samērīgs ar lietas sarežģītības pakāpi.”

11      Civildienesta noteikumu IX pielikuma 23. pantā ir noteikts, ka:

“1. Ja iecēlējinstitūcija ierēdni apsūdz smagā amatpārkāpumā, vai nu tas būtu profesionālo pienākumu pārkāpums vai likumpārkāpums, tā var nekavējoties atcelt šajā amatpārkāpumā apsūdzēto personu no amata uz noteiktu vai nenoteiktu laiku.

2. Iecēlējinstitūcija šo lēmumu pieņem pēc attiecīgā ierēdņa uzklausīšanas, izņemot ārkārtējus apstākļus.”

12      Atbilstoši Civildienesta noteikumu IX pielikuma 25. pantam:

“Ja pret ierēdni ierosina krimināllietu par tiem pašiem nodarījumiem, galīgo lēmumu pieņem tikai pēc tam, kad tiesa, kas izskata lietu, ir pieņēmusi galīgo spriedumu.”

13      Padomes 1976. gada 9. februāra Direktīvas 76/207/EEK par tāda principa īstenošanu, kas paredz vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm attiecībā uz darba, profesionālās izglītības un izaugsmes iespējām un darba apstākļiem, (OV L 39, 40. lpp.), 2. panta 3. punkts ir izteikts šādā redakcijā:

“Šī direktīva neskar noteikumus, kas attiecas uz sieviešu aizsardzību, jo īpaši attiecībā uz grūtniecību un maternitāti.”

14      Direktīva 76/207 no 2009. gada 15. augusta ir atcelta ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. jūlija Direktīvu 2006/54/EK par tāda principa īstenošanu, kas paredz vienlīdzīgas iespējas un attieksmi pret vīriešiem un sievietēm nodarbinātības un profesijas jautājumos (pārstrādāta versija) (OV L 204, 23. lpp.), kuras 1. pantā ar nosaukumu “Mērķis” ir paredzēts:

“Šīs direktīvas mērķis ir nodrošināt tāda principa īstenošanu, kas paredz vienlīdzīgas iespējas un attieksmi pret vīriešiem un sievietēm nodarbinātības un profesijas jautājumos.

Tālab tajā ietverti noteikumi, lai īstenotu vienlīdzības principu attiecībā uz:

a)      piekļuvi darba iespējām, tostarp paaugstināšanai amatā, un profesionālajai sagatavošanai;

b)      darba nosacījumiem, tostarp darba samaksu;

c)      nodarbinātības sociālā nodrošinājuma sistēmām.

Tajā arī ietverti noteikumi, lai nodrošinātu, ka šāda īstenošana ir efektīvāka, izveidojot atbilstošas procedūras.”

15      Direktīvas 2006/54 2. panta 2. punktā ir noteikts:

“Šajā direktīvā diskriminācija ietver:

[..]

c) jebkuru mazāk labvēlīgu attieksmi pret sievietēm, kas saistīta ar grūtniecības vai dzemdību atvaļinājumu Direktīvas 92/85/EEK nozīmē.”

16      Padomes 1992. gada 19. oktobra Direktīvas 92/85/EEK par pasākumu ieviešanu, lai veicinātu drošības un veselības aizsardzības darbā uzlabošanu strādājošām grūtniecēm, sievietēm, kas strādā pēcdzemdību periodā, vai strādājošām sievietēm, kas baro bērnu ar krūti (desmitā atsevišķā direktīva Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē) (OV L 348, 1. lpp.), 10. pants ar nosaukumu “Atlaišanas aizliegums” ir formulēts šādi:

“Lai garantētu, ka darbinieces, kas definētas 2. pantā, var izmantot savas tiesības attiecībā uz drošību un veselības aizsardzību, kā atzīts saskaņā ar šo pantu, jānosaka, ka:

1) dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai aizliegtu 2. pantā definēto darbinieču atlaišanu laikposmā no viņu grūtniecības sākuma līdz 8. panta 1. punktā minētā grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma beigām, izņemot ārkārtējus gadījumus, kas nav saistīti ar viņu stāvokli un kuros ir atļauta atlaišana saskaņā ar valsts tiesību aktiem un/vai praksi, un, attiecīgā gadījumā, ja kompetentā iestāde ir tam piekritusi;

2) ja 2. pantā definēto darbinieci atlaiž 1. punktā minētajā laikposmā, darba devējam jāsniedz pienācīgs rakstisks pamatojums;

[..].”

 Tiesvedības rašanās fakti

17      Pēc tam, kad kopš 2002. gada prasītāja bija strādājusi Eiropas Ombudā par pagaidu darbinieci un vēlāk par ierēdni asistenti funkciju grupā (AST), viņa no 2008. gada 1. oktobra līdz 2010. gada 31. jūlijam Ombuda dienestu Komunikācijas nodaļā pildīja atbildīgās par komunikāciju pienākumus administratoru funkciju grupā (AD) pakāpē AD 5.

18      Tiesas sēdē prasītāja precizēja, ka lietas faktu norises brīdī viņai piederēja māja Kēlā [Kehl] (Vācija), kuru viņas laulātais un viņa nekad nebija izmantojuši par savu pamata dzīvesvietu, un ka 2006. gadā viņa ir nopirkusi dzīvokli Strasbūrā (Francija), kuru kopš tā laika ir piedāvājusi pārdošanai.

19      2008. gada februāra beigās prasītāja iesniedza pieteikumu nekustamā īpašuma attīstīšanas kooperatīvajā sabiedrībā (turpmāk tekstā – “kooperatīvā sabiedrība”), lai iegādātos dzīvokli Strasbūrā, izmantojot valsts atbalstu, kas Francijā tiek piedāvāts mājsaimniecībām ar pieticīgiem ienākumiem, kuras uzskata par tādām, kas pirmo reizi kļūst par mājokļa īpašniecēm. Pieteikuma papildināšanai viņa kooperatīvajai sabiedrībai iesniedza divas izziņas par ienākumiem, kuras bija datētas ar 2008. gada 27. februāri un attiecās uz 2006. un 2007. gadu.

20      2009. gada 24. marta vēstulē kooperatīvā sabiedrība lūdza prasītāju precizēt, vai viņa apliecina savu interesi iegādāties dzīvokli un sniegt tai noteiktu informāciju.

21      2009. gada jūlijā, lai varētu apstiprināt prasītājas pieteikumu, kooperatīvā sabiedrība lūdza viņu iesniegt tai viņas, kā arī viņas laulātā algas aprēķinus.

22      Prasītāja iesniedza algas aprēķinus, kas attiecās uz 2009. gada aprīli, maiju, jūniju un jūliju (turpmāk tekstā – “algas aprēķini”), kā arī informāciju par viņas laulātā ienākumiem.

23      2009. gada 3. augustā kooperatīvā sabiedrība sazinājās ar Ombuda dienestu Administrācijas un personāla nodaļas vadītāju, lai saņemtu skaidrojumus par, pirmkārt, algu, ko saņem Eiropas Savienības ierēdņi, ņemšanu vērā, piešķirot aizdevumu nekustamā īpašuma iegādei, izmantojot valsts atbalstu, un, otrkārt, prasītājas iesniegtajiem algas aprēķiniem. Pēc Ombuda dienestu lūguma kooperatīvā sabiedrība 2009. gada 7. augustā tam nosūtīja algas aprēķinu kopiju.

24      Iepazīstoties ar algas aprēķiniem, Administrācijas un personāla nodaļa ievēroja, ka tie ir tikuši izmainīti tādējādi, ka ieinteresētās personas faktiskie ienākumi ir tikuši samazināti. Līdz ar to algas aprēķinos par 2009. gada aprīli, maiju un jūniju bija uzrādīta neto alga EUR 2410,36 apmērā EUR 5822,43 vietā un algas aprēķinā par 2009. gada jūliju – neto alga EUR 5711,32 apmērā EUR 9123,39 vietā.

25      2009. gada 10. augustā Administrācijas un personāla nodaļas vadītājs kooperatīvajai sabiedrībai nosūtīja elektronisku vēstuli, lai to informētu, ka, pirmkārt, viņš nevar precizēt, kādas naudas summas ir jāņem vērā saskaņā ar Francijas tiesībām, un, otrkārt, ka viņš ir atklājis ievērojamas neprecizitātes prasītājas iesniegtajos algas aprēķinos.

26      2009. gada 11. augustā Administrācijas un personāla nodaļas vadītājs ierosināja veikt administratīvo izmeklēšanu, kuras priekšmets bija “iespējama [..] Ombuda oficiālo dokumentu viltošana un [to] izmantošana attiecībā uz trešo personu, lai gūtu personisku labumu”.

27      2009. gada 17. augustā kooperatīvā sabiedrība informēja Administrācijas un personāla nodaļas vadītāju par savu nodomu lūgt prasītājai iesniegt izziņu attiecībā uz tās ar nodokli apliekamajiem references ienākumiem par 2008. gadu.

28      2009. gada 25. augustā prasītāja lūdza Ombuda dienestiem tai izsniegt kooperatīvās sabiedrības pieprasīto izziņu, kā arī vēl vienu izziņu vācu valodā. Tajā paša dienā Administrācijas un personāla nodaļas vadītājs informēja prasītāju, ka nav iespējams viņai nekavējoties izsniegt izziņu par 2008. gadu, bet izsniedza viņai izziņu vācu valodā.

29      2009. gada 26. augustā prasītāja iesniedza kooperatīvajai sabiedrībai dokumentu ar nosaukumu “Izziņa [Attestation]”, kas attiecās uz ar nodokli apliekamajiem ienākumiem par 2008. gadu uz veidlapas ar Eiropas Ombuda Administrācijas [un personāla] nodaļas rekvizītiem.

30      Kooperatīvā sabiedrība nosūtīja šo izziņu Administrācijas un personāla nodaļai, kura secināja, ka attiecīgo dokumentu nav sagatavojusi šī nodaļa. Minētajā izziņā konkrēti bija iekļauts prasītājai 2009. gada 25. augustā izsniegtās izziņas vācu valodā atsauces numurs.

31      2009. gada 2. septembrī Ombuds nolēma veikt administratīvo izmeklēšanu, informēt Francijas Republikas prokuroru par attiecīgajiem faktiem un atcelt prasītāju no amata uz nenoteiktu laiku, nesamazinot algu. Prasītāja par to tika informēta tajā pašā dienā.

32      2009. gada 3. septembrī prasītāja tika uzaicināta uz pirmo uzklausīšanu administratīvās izmeklēšanas ietvaros. Šajā uzklausīšanā viņa atzina, ka pati ir viltojusi četrus algas aprēķinus un izziņu par ienākumiem attiecībā uz 2008. gadu. Turklāt viņa informēja izmeklēšanas veicējus par to, ka ir stāvoklī, atbildēja uz viņai uzdotajiem jautājumiem un iesniedza izmeklēšanas veicējiem ar roku rakstītu vēstuli, kurā viņa norāda, ka nekādā ziņā nenoliedz nodarījumus, kas viņai tiek pārmesti, bet, ka vēlas sniegt paskaidrojumus. Viņa konkrēti apstiprināja, ka ir veikusi “neprātīgas” darbības un esot šādi rīkojusies, lai “tādējādi darītu galu pilnīgi neizturamiem ģimenes apstākļiem”, proti, grūtībām noslēgt līgumu par aizdevumu nekustamā īpašuma iegādei viņas laulātā smagās slimības dēļ.

33      2009. gada 18. septembrī izmeklēšanas veicēji nosūtīja savus secinājumus par nodarījumiem, kas tiek pārmesti prasītājai. 2009. gada 22. septembrī viņa iesniedza papildu komentārus, it īpaši precizējot, ka 2009. gada jūlija sākumā viņa esot ievērojusi, ka ir stāvoklī, un esot rīkojusies paniski, baidoties, ka viņas pieteikums kooperatīvajai sabiedrībai netiks akceptēts.

34      2009. gada 24. septembrī izmeklēšanas veicēji nosūtīja Ombudam administratīvās izmeklēšanas ziņojumu, kurā viņi secināja, ka prasītāja ir viltojusi dokumentus un ka viņa tos ir iesniegusi kooperatīvajai sabiedrībai kā pamatojošus dokumentus lūgumam, kas, ja būtu ticis akceptēts, būtu viņai ļāvis iegūt aizdevumu nekustamā īpašuma iegādei ar nosacījumiem, kuri saskaņā ar Francijas likumiem ir paredzēti vienīgi mājsaimniecībām ar nelieliem ienākumiem. Līdz ar to izmeklēšanas veicēji ieteica uzsākt disciplinārlietu.

35      2009. gada 23. oktobrī Ombuds uzklausīja prasītāju Civildienesta noteikumu IX pielikuma 3. pantā paredzētās iepriekšējās uzklausīšanas ietvaros.

36      2009. gada 20. novembrī Ombuds nolēma uzsākt disciplinārlietu. Tomēr, ņemot vērā prasītājas grūtniecību, un atbilstoši iestādes ārsta konsultanta atzinumam, tas 2010. gada 18. janvārī nolēma ar disciplinārlietu saistītās darbības atlikt uz vēlāku datumu, kad prasītāja būs dzemdējusi.

37      2010. gada 19. maijā Ombuds vērsās disciplinārlietu kolēģijā, kas prasītāju uzklausīja 2010. gada 8. jūlijā.

38      2010. gada 9. jūlijā disciplinārlietu kolēģija sniedza motivētu atzinumu, kurā pauda secinājumu, ka fakti, par kuriem ir saņemta sūdzība, ir pierādīti un prasītāja tos atzīst.

39      Runājot par ieteikto sodu, disciplinārlietu kolēģija savu nostāju skaidroja šādi:

“–      nodarījumi, kas tiek pārmesti [prasītājai], nelabvēlīgi ietekmē viņas stāvokli it īpaši integritātes kontekstā, ar kuru asociējas viņu nodarbinošā iestāde, un tie ir smagi Civildienesta noteikumu 12. panta pārkāpumi [..],

–        nodarījumu, kas tiek pārmesti [prasītājai], tīšais raksturs un ierēdnes atbildība nav apstrīdami,

–        ierēdne veic uzdevumus, kuri prasa augstu atbildības līmeni,

–        nodarījumi, kas tiek pārmesti [prasītājai], nav veikti atkārtoti,

–        ierēdne visā viņa karjeras gaitā ir saņēmusi labus novērtējuma ziņojumus.”

40      Ņemot vērā šos apsvērumus, disciplinārlietu kolēģija ar balsu vairākumu ieteica kā sodu piemērot “ieinteresētās personas klasificēšanu zemākā funkciju grupā ar pakāpes pazemināšanu (AST 1 pakāpes 1. līmenī)”. Tomēr disciplinārlietu kolēģijas locekļu mazākums pauda viedokli, ka piemērotāks sods būtu atstādināšana no amata.

41      Ar 2010. gada 20. jūlija lēmumu, kas prasītājai tika paziņots 2010. gada 22. jūlijā, Ombuds nolēma kā sodu piemērot atstādināšanu no amata bez pensijas tiesību zaudēšanas no 2010. gada 31. jūlija (turpmāk tekstā – “apstrīdētais lēmums”).

42      2010. gada 21. oktobrī prasītāja par 2010. gada 20. jūlija lēmumu iesniedza sūdzību atbilstoši Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punktam.

43      Ar lēmumu, kas ir datēts ar 2011. gada 18. janvāri un ieinteresētajai personai tika paziņots 2011. gada 24. janvārī, Ombuds sūdzību noraidīja.

 Lietas dalībnieku prasījumi un tiesvedība

44      Prasītājas prasījumi Civildienesta tiesai ir šādi:

–        atcelt 2010. gada 20. jūlija lēmumu;

–        vajadzības gadījumā atcelt ar 2011. gada 18. janvāri datēto lēmumu, kas tika paziņots 2011. gada 24. janvārī, ar kuru ir tieši noraidīta viņas sūdzība;

līdz ar to:

–        galvenokārt, atzīt, ka apstrīdētā lēmuma atcelšanas sekas ir viņas atjaunošana amatā ar atpakaļejošu datumu no minētā lēmuma spēkā stāšanās brīža AD 5 pakāpes 2. līmeņa administratores amatā, kā arī to finansiālo tiesību piešķiršana, kuras viņai pienākas par visu šo laikposmu, pieskaitot nokavējuma procentus atbilstoši Eiropas Centrālas bankas noteiktajai likmei, kas palielināta par diviem procentpunktiem;

–        pakārtoti, piespriest Ombudam samaksāt naudas summu, kura atbilst atalgojumam, ko prasītāja būtu saņēmusi, sākot no datuma, kad viņa tika atstādināta no amata, līdz mēnesim, kad viņa sasniegtu pensijas vecumu, – 2040. gada jūlijam, un attiecīgi noformēt prasītājas pensijas tiesības;

–        jebkurā gadījumā piespriest Ombudam samaksāt naudas summu EUR 65 000 apmērā kā atlīdzību par prasītājai nodarīto morālo kaitējumu;

–        piespriest Ombudam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus pilnā apmērā.

45      Ombuda prasījumi Civildienesta tiesai ir šādi:

–        noraidīt prasības pieteikumu kā pilnībā nepamatotu;

–        piespriest prasītājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

46      Ziņojumā tiesas sēdes sagatavošanai, kas tika nosūtīts ar 2011. gada 15. decembra vēstuli, Civildienesta tiesa aicināja lietas dalībniekus izpildīt procesa organizatoriskos pasākumus, ko tie izdarīja noteiktajos termiņos. Taču prasītāja informēja Civildienesta tiesu, ka nevar iesniegt kooperatīvās sabiedrības 2009. gada 24. martā nosūtītajam lūgumam pievienotās informācijas pieprasījuma veidlapas kopiju.

 Juridiskais pamatojums

1.     Par prasības priekšmetu

47      Papildus prasībai atcelt 2010. gada 20. jūlija lēmumu prasītāja lūdz vajadzības gadījumā atcelt 2011. gada 18. janvāra lēmumu, ar kuru iecēlējinstitūcija [..] noraidīja viņas sūdzību.

48      Saskaņā ar pastāvīgo judikatūru prasījumi atcelt tiesību aktus, kas formāli vērsti pret lēmumu, ar kuru ir tikusi noraidīta sūdzība, gadījumā, ja šim lēmumam nav autonoma satura, nozīmē, ka Civildienesta tiesā tiek apstrīdēts akts, par kuru ir iesniegta sūdzība (šajā ziņā skat. Tiesas 1989. gada 17. janvāra spriedumu lietā 293/87 Vainker/Parlaments, 8. punkts). Tā kā šajā lietā lēmumam noraidīt sūdzību, kura tika iesniegta par apstrīdēto lēmumu, nav autonoma satura, ir jāuzskata, ka prasība ir celta vienīgi par apstrīdēto lēmumu.

49      Turklāt Civildienesta tiesa atgādina, ka, izskatot atbilstoši Civildienesta noteikumu 91. pantam celtu prasību, tai nav pienākuma dot rīkojumus Savienības iestādēm (skat., piemēram, Civildienesta tiesas 2010. gada 24. februāra spriedumu lietā F‑89/08 P/Parlaments, 120. punkts, un 2010. gada 14. septembra spriedumu lietā F‑52/09 Da Silva Pinto Branco/Tiesa, 31. punkts). Līdz ar to prasījumi Civildienesta tiesai atzīt, ka apstrīdētā lēmuma atcelšanas sekas ir viņas atjaunošana amatā ar atpakaļejošu datumu no minētā lēmuma spēkā stāšanās brīža AD 5 pakāpes 2. līmeņa administratores amatā, ir jānoraida kā nepieņemami.

2.     Par prasījumiem atcelt tiesību aktu

50      Savu prasījumu par apstrīdētā lēmuma atcelšanu pamatošanai prasītāja izvirza piecus pamatus attiecīgi saistībā ar pārkāpumiem Civildienesta noteikumos paredzētās disciplinārlietas [izskatīšanā], pienākuma norādīt pamatojumu neizpildi, acīmredzamu kļūdu vērtējumā, vienlīdzīgas attieksmes pret vīriešiem un sievietēm principa neievērošanu un tiesību uz grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu pārkāpumu, kā arī pienākuma ņemt vērā ierēdņu intereses neizpildi un labas pārvaldības principa neievērošanu.

51      Turklāt savos rakstveida apsvērumos prasītāja izvirza jautājumu, kas ir saistīts ar Ombuda lomu disciplinārlietas kontekstā, ņemot vērā pušu procesuālo tiesību vienlīdzības un tiesību uz lietas taisnīgu izskatīšanu principus. Taču pat tad, ja pieņem, ka prasītāja šādi plāno izvirzīt pamatu savu prasījumu atcelt tiesību aktu pamatošanai, ir jāsecina, ka, tā kā šim pamatam nav norādīta nekāda argumentācija, tas pretēji [Civildienesta tiesas] Reglamenta 35. panta 1. punkta e) apakšpunktā paredzētajam noteikumam būtu jānoraida kā nepieņemams.

 Par pirmo pamatu saistībā ar pārkāpumiem Civildienesta noteikumos paredzētās disciplinārlietas [izskatīšanā]

52      Pamats saistībā ar pārkāpumiem Civildienesta noteikumos paredzētās disciplinārlietas [izskatīšanā] ir balstīts uz trim daļām, kas respektīvi attiecas uz Civildienesta noteikumu IX pielikuma 25. panta pārkāpumu, Civildienesta noteikumu IX pielikuma 23. panta pārkāpumu un Civildienesta noteikumu IX pielikuma 5. un 6. panta pārkāpumu.

 Par pirmā pamata pirmo daļu, kas attiecas uz to, ka par tiem pašiem nodarījumiem ir uzsākta krimināllieta

–       Lietas dalībnieku argumenti

53      Prasītāja uzsver, ka Ombuds, pārkāpjot Civildienesta noteikumu IX pielikuma 25. pantu, esot pieņēmis galīgu lēmumu, nenogaidot pret viņu uzsāktās krimināllietas iznākumu.

54      Saskaņā ar Ombuda viedokli Civildienesta noteikumu IX pielikuma 25. pantā ietvertais jēdziens “krimināllieta”, esot jāvērtē atbilstoši valsts tiesībām, kuras ir piemērojamas šai lietai, un tātad Francijas tiesībām. Ombuds šajā ziņā norāda, ka “krimināllieta” Francijas tiesību izpratnē nav bijusi uzsākta apstrīdētā lēmuma pieņemšanas brīdī, un lūdz Civildienesta tiesu šo pirmā pamata daļu noraidīt.

55      Tiesas sēdē prasītāja norādīja, ka Civildienesta noteikumu IX pielikuma 25. pants esot jāinterpretē autonomi un ka Ombuda iebildumu rakstā ietvertā atsauce uz Francijas tiesībām neesot atbilstoša.

–       Civildienesta tiesas vērtējums

56      Iesākumā ir jāsecina, ka iebildums par Civildienesta noteikumu IX pielikuma 25. panta pārkāpumu pirmstiesas procedūrā netika minēts.

57      Ombuds tiešām nav pret prasītāju izvirzījis iebildi par nepieņemamību. Tomēr sūdzības un prasības savstarpēja atbilstība, no kuras ir atkarīga pēdējās minētās pieņemamība, ir sabiedriskās kārtības jautājums, kurš tiesai ir jāizskata pēc savas ierosmes (skat. Civildienesta tiesas 2007. gada 11. jūlija spriedumu lietā F‑7/06 B/Komisija, 26. punkts un tajā minētā judikatūra).

58      Šo noteikumu var piemērot tikai tajos gadījumos, kad prasība tiesā groza sūdzības priekšmetu vai tās pamatu, šo pēdējo jēdzienu “pamats” interpretējot plaši. It īpaši runājot par prasījumiem atcelt tiesību aktu, jēdziens “tiesvedības pamats” ir jāsaprot tādējādi, ka prasītājs iebilst pret apstrīdētā tiesību akta likumību pēc būtības vai, pakārtoti, apstrīd tā formālo likumību – atšķirība, kas ir atzīta judikatūrā (skat. Civildienesta tiesas 2010. gada 1. jūlija spriedumu lietā F‑40/09 Časta/Komisija, 83. punkts un tajā minētā judikatūra).

59      Šajā lietā ir jāsecina, ka sūdzības iesniegšanas stadijā prasītāja izvirzīja vairākus argumentus, kas attiecas gan uz apstrīdētā lēmuma formālo likumību, gan uz tā likumību pēc būtības, proti, par minētā lēmuma pieņemšanas procedūras prettiesisko raksturu, par faktu, kas viņai tiek pārmesti, nepareizību pēc būtības, par pienākuma norādīt pamatojumu neizpildi un samērīguma principa neievērošanu. No tā izriet, ka, prasības pieteikumā izvirzot pamatu par Civildienesta noteikumu IX pielikuma 25. panta pārkāpumu, prasītāja nav neievērojusi savstarpējas atbilstības prasību, un tādējādi šis pamats ir pieņemams.

60      Būtībā disciplinārlietas apturēšanai, kamēr tiek pabeigta Civildienesta noteikumu IX pielikuma 25. pantā minētā krimināllieta, ir divkāršs iemesls.

61      Pirmkārt, tā atbilst prasībai neietekmēt attiecīgā ierēdņa stāvokli kriminālprocesos, kas uzsākti pret viņu nodarījumu dēļ, par kuriem turklāt ir arī [uzsākta] disciplinārlieta iestādē (Pirmās instances tiesas 1998. gada 19. marta spriedums lietā T‑74/96 Tzoanos/Komisija, 34. punkts).

62      Otrkārt, šāda apturēšana dod iespēju disciplinārlietā ņemt vērā krimināltiesas izdarītos faktiskos konstatējumus, kad tās spriedums ir stājies spēkā. Faktiski Civildienesta noteikumu IX pielikuma 25. pantā ir ietverts princips, saskaņā ar kuru “disciplinārlieta ir jāaptur, nogaidot krimināllietas iznākumu”, ko it īpaši pamato fakts, ka valsts krimināllietu tiesām ir plašākas izmeklēšanas pilnvaras nekā iecēlējinstitūcijai. Līdz ar to gadījumos, kad vieni un tie paši fakti var veidot noziedzīgā nodarījuma sastāvu un ierēdņa Civildienesta noteikumos ietverto pienākumu pārkāpumu, administrācijai ir saistoši krimināllietu tiesas kriminālprocesā konstatētie fakti. Tiklīdz pēdējā minētā ir konstatējusi lietas faktus, administrācija var veikt to juridisko vērtējumu, ņemot vērā disciplinārpārkāpuma jēdzienu, tostarp pārbaudot, vai tie ir Civildienesta noteikumos paredzēto pienākumu pārkāpumi (Pirmās instances tiesas 2004. gada 10. jūnija spriedums lietā T‑307/01 François/Komisija, 75. punkts, un Civildienesta tiesas 2010. gada 13. janvāra spriedums apvienotajās lietās F‑124/05 un F‑96/06 un G/Komisija, 323. punkts).

63      Turklāt no atbilstošās judikatūras izriet, ka attiecīgajam ierēdnim ir iecēlējinstitūcijai jādara zināmi apstākļi, kas ļauj izvērtēt, vai par nodarījumiem, kuri viņam tiek pārmesti disciplinārlietā, vienlaikus pret viņu ir uzsākta arī krimināllieta. Lai izpildītu šo pienākumu, attiecīgajam ierēdnim principā ir jāpierāda, ka krimināllieta pret viņu ir tikusi uzsākta tad, kad pret viņu jau ir bijusi uzsākta disciplinārlieta. Faktiski tikai tad, ja šāda krimināllieta ir uzsākta, fakti, kuri tajā tiek pārbaudīti, var tikt noskaidroti un salīdzināti ar faktiem, par kuriem ir uzsākta disciplinārlieta, lai noteiktu to iespējamo identiskumu (skat. Pirmās instances tiesas 2002. gada 30. maija spriedumu lietā T‑197/00 Onidi/Komisija, 81. punkts).

64      Līdz ar to Civildienesta tiesai vispirms ir jāizlemj, vai apstākļos, kādi ir šajā lietā, prasītāja ir pierādījusi, ka brīdī, kad tika pieņemts apstrīdētais lēmums, [jau] ir bijusi uzsākta “krimināllieta par tiem pašiem nodarījumiem”.

65      Civildienesta tiesa iesākumā atgādina, ka saskaņā ar pastāvīgo judikatūru Savienības tiesību normas, kuru tekstā nav tiešas norādes uz dalībvalstu tiesībām, lai noteiktu to nozīmi un piemērojamību, parasti ir jāinterpretē autonomi, ņemot vērā tiesību normas kontekstu un attiecīgā tiesiskā regulējuma mērķi (Pirmās instances tiesas 2009. gada 5. oktobra spriedums lietā T‑58/08 Komisija/Roodhuijzen, 70. punkts, un Eiropas Savienības Vispārējās tiesas 2011. gada 13. septembra spriedums lietā T‑62/10 P Zangerl‑Posselt/Komisija, 41. punkts un tajā minētā judikatūra). Pat tad, ja nav tiešas norādes, Savienības tiesību piemērošanas nolūkā attiecīgā gadījumā [tomēr] var būt jāatsaucas uz dalībvalstu tiesībām, bet tikai tad, ja Savienības tiesa, veicot autonomu interpretāciju, nevar no Savienības tiesībām vai no Savienības tiesību vispārējiem principiem izsecināt apstākļus, kas tai ļautu noskaidrot tiesību normas saturu un piemērošanas jomu.

66      No šīs judikatūras izriet, ka, pirmkārt, ir jāaplūko atbilstošās Civildienesta noteikumu normas (iepriekš minētais spriedums lietā Komisija/Roodhuijzen, 71. punkts). Tomēr atsauce uz jēdzienu “krimināllieta” ir atrodama vienīgi Civildienesta noteikumu IX pielikuma 24. un 25. pantā, – tātad disciplinārlietas kontekstā – nesniedzot nekādas noderīgas norādes attiecībā uz šī jēdziena saturu. Līdz ar to ir jāsecina, ka pretēji, piemēram, jēdzienam “[ierēdņa] pastāvīgs partneris, kas nav laulātais”, kurš bija definēts Civildienesta noteikumu VII pielikuma 1. panta 2. punkta c) apakšpunktā, saistībā ar ģimenes pabalsta piešķiršanu lietā Komisija/Roodhuijzen, jēdziena “krimināllieta” saturs Civildienesta noteikumos nav precizēts.

67      Runājot par Savienības tiesībām, ir jāteic, ka likumdevējs ir pieņēmis vairākus tiesību aktus, kuros attiecībā uz jēdziena “kriminālprocess” vai konkrētākā jēdziena “krimināllieta” definīciju ir ietvertas vai nu tiešas, vai netiešas norādes uz valstu tiesībām. Tā, piemēram, Padomes 2001. gada 15. marta Pamatlēmuma 2001/220/TI par cietušo statusu kriminālprocesā (OV L 82, 1. lpp.) 1. panta c) punktā termins “kriminālprocess” ir definēts kā “kriminālprocess [..] saskaņā ar piemērojamiem valsts tiesību aktiem”. Tāpat arī ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 22. marta Direktīvas 2012/13/ES par tiesībām uz informāciju kriminālprocesā (OV L 142, 1. lpp.) 2. pantu tiesības tiek piešķirtas “aizdomās turēta[jam] vai apsūdzēt[ajai] person[ai]”, nepiešķirot šiem jēdzieniem patstāvīgas definīcijas.

68      Civildienesta tiesa no minētā konstatē, ka, veicot autonomu interpretāciju, nevar no Savienības tiesībām izsecināt apstākļus, kas tai ļautu noskaidrot Civildienesta noteikumu IX pielikuma 25. pantā lietotā termina “krimināllieta” saturu un piemērošanas jomu. Šādos apstākļos šīs tiesību normas piemērošanas nolūkā Civildienesta tiesa var vienīgi atsaukties uz dalībvalstu tiesībām, – šajā gadījumā Francijas Republikas tiesībām, jo [šīs valsts] kriminālvajāšanas iestādes uzskata, ka nodarījumi, kuri tiek pārmesti prasītājai, ir to kompetencē.

69      Šajā ziņā no lietas materiāliem izriet, ka brīdī, kad tika pieņemts apstrīdētais lēmums, bija uzsākta iepriekšēja izmeklēšana par nodarījumiem, kuri bija kvalificēti kā “[..] Ombuda oficiālu dokumentu viltošana un izmantošana attiecībā uz trešo personu, lai gūtu personisku labumu”, bet tiesas izmeklēšana vēl nebija uzsākta un lieta nebija nodota izmeklēšanas tiesnesim.

70      Otrkārt, Civildienesta tiesa norāda, ka Francijas tiesībās jēdziens “krimināllieta” tādēļ, ka tas apzīmē publiskas apsūdzības procesa uzsākšanu ar mērķi noteikt sodu, nevar ietvert vienkāršas iepriekšējas izmeklēšanas veikšanu. No tā izriet, ka no Francijas tiesību viedokļa šajā lietā apstrīdētā lēmuma pieņemšanas brīdī krimināllieta nebija uzsākta.

71      Tomēr, pat tad, ja krimināllieta valsts tiesību izpratnē nebija uzsākta, – kad pret ierēdni tiek veikta [iepriekšēja] izmeklēšana, kuras rezultātā var tikt uzsākta krimināllieta, kā tas ir šajā lietā, viņam ir jāļauj konkrēti, un ņemot vērā Civildienesta noteikumu IX pielikuma 25. panta divkāršo jēgu, pierādīt, pirmkārt, ka lēmums disciplinārlietā var ietekmēt viņa pozīcijas iespējamā vēlākā krimināllietā, kas var tikt uzsākta minētās [iepriekšējās] izmeklēšanas rezultātā (skat. iepriekš minēto spriedumu lietā Tzoanos/Komisija, 38. punkts), un, otrkārt, ka disciplinārlietā administrācija ir ņēmusi vērā faktus, kurus prasītājs apstrīd, pirms krimināllietu tiesa tos ir konstatējusi ar galīgu nolēmumu.

72      Šajā lietā tā nav.

73      Faktiski, pirmkārt, ir jāsecina, ka prasītāja prasībā ir tikai norādījusi, ka Civildienesta noteikumu IX pielikuma 25. pantā paredzētais nosacījums nav ievērots, pat nemēģinot pierādīt, ka lēmums, ar kuru tiktu galīgi izlemta tās situācija, var ietekmēt viņas pozīcijas iespējamā vēlākā krimināllietā par tiem pašiem nodarījumiem, kura var tikt uzsākta disciplinārlietas [izskatīšanas] laikā notiekošās [iepriekšējās] izmeklēšanas rezultātā.

74      Otrkārt, attiecībā uz principu, saskaņā ar kuru “disciplinārlieta ir jāaptur, nogaidot krimināllietas iznākumu”, Civildienesta tiesa norāda, ka, ja šis princips ir jāpiemēro attiecībā uz vienkāršām [iepriekšējām] izmeklēšanām, pat pirms ir uzsākta krimināllieta, tas ir jāinterpretē šauri, lai pilnīgi nezustu disciplinārlietu lietderīgā iedarbība. Šāds princips it sevišķi nedrīkst atturēt administrāciju noteikt disciplinārsodu, ja tā pamatojas uz faktiem, kurus brīdī, kad tā pieņem lēmumu, attiecīgais ierēdnis neapstrīd.

75      Šīs lietas gadījumā no lietas materiāliem izriet, ka nodarījumus, kuri ir apstrīdētā lēmuma pamatā, – izmaiņu veikšana četros algas aprēķinos un izziņā par ienākumiem, šo izmainīto dokumentu iesniegšana trešajām personām, pieprasot piešķirt bankas aizdevumu ar atvieglotiem nosacījumiem, – prasītāja ir atzinusi un vairākkārt apstiprinājusi disciplinārlietas gaitā, kurā ir ticis pieņemts apstrīdētais lēmums. Turklāt prasītāja nemēģina pierādīt, ka Francijas krimināllietu tiesa, kurai lieta varētu tikt nodota pret viņu uzsāktās iepriekšējās izmeklēšanas rezultātā, varētu veikt faktu konstatējumus, kas varētu jebkādi ietekmēt šo faktu pareizību pēc būtības.

76      Kad prasītāja tiesas sēdē tika izvaicāta par šo jautājumu, viņa tikai paziņoja, ka iespējama kriminālizmeklēšana varētu ieviest skaidrību par atsevišķām “pelēkajām zonām”, tādām kā apstākļi, kādos tika veiktas izmaiņas izziņā par ienākumiem attiecībā uz 2008. gadu, viņas ieinteresētība izmainīt algas aprēķinus un šo izziņu, kā arī par to, vai prasītāja no darbībām, kas viņai tiek pārmestas, ir guvusi personisku labumu.

77      Tomēr no lietas materiāliem izriet, ka jautājumi saistībā ar, pirmkārt, viņas iespējamo ieinteresētību izmainīt algas aprēķinus un izziņu par ienākumiem un, otrkārt, personisko labumu, ko viņa varētu būt guvusi no šādas izmaiņu veikšanas, nav bijuši Ombuda lēmuma izšķirošie elementi, bet tas kā vainu pastiprinošu apstākli ir ņēmis vērā vienīgi prasītājas mērķi izmantot šos dokumentus, “pieprasot piešķirt bankas aizdevumu ar atvieglotiem nosacījumiem, kurš ir paredzēts ģimenēm ar pieticīgiem ienākumiem”, ko prasītāja nav apstrīdējusi, un ir noraidījis prasītājas pakārtoti sniegtos paskaidrojumus.

78      No visa iepriekš minētā izriet, ka, kaut arī apstrīdētā lēmuma pieņemšanas brīdī pret prasītāju vēl nebija uzsākta krimināllieta, prasītāja nav sniegusi konkrētus pierādījumus tam, ka gadījumā, ja apstrīdētā lēmuma pieņemšanas brīdī notiekošās [iepriekšējās] izmeklēšanas rezultātā tiktu uzsākta krimināllieta par tiem pašiem nodarījumiem, pastāvētu risks, ka lēmums disciplinārlietā ietekmētu viņas pozīcijas iespējamā vēlākā krimināllietā, ne arī tam, ka administrācija ir ņēmusi vērā citus faktus papildus tiem, kurus prasītāja ir atzinusi.

79      Līdz ar to pirmā pamata pirmā daļa ir jānoraida kā nepamatota.

 Par pirmā pamata otro daļu, kas attiecas uz to, ka, pieņemot lēmumu par atcelšanu no amata, ir pieļauts procesuālo noteikumu pārkāpums

–       Lietas dalībnieku argumenti

80      Prasītāja apgalvo, ka, pieņemot lēmumu par atcelšanu no amata, esot pārkāpts Civildienesta noteikumu IX pielikuma 23. pants, jo pirms šī lēmuma pieņemšanas viņa nav tikusi uzklausīta.

81      Ombuds iebilst, norādot, ka, pirmkārt, lēmums atcelt prasītāju no amata gan ir ticis pieņemts bez viņas uzklausīšanas, bet ir ievērota Civildienesta noteikumu IX pielikuma 23. pantā ietvertā tiesību norma, kurā šāda iespēja ir paredzēta ārkārtēju apstākļu gadījumā. Otrkārt, Ombuds uzskata, ka pat tad, ja, pieņemot lēmumu par atcelšanu no amata, būtu ticis pieļauts procesuālo noteikumu pārkāpums, tas nekādi neietekmētu apstrīdēto lēmumu.

–       Civildienesta tiesas vērtējums

82      Saskaņā ar pastāvīgo judikatūru lēmums, ar kuru ir noteikta ierēdņa atcelšana no amata, ir nelabvēlīgs akts, par kuru var iesniegt prasību atcelt tiesību aktu, ievērojot Civildienesta noteikumu 90. un 91. pantā paredzētos nosacījumus (Pirmās instances tiesas 1999. gada 19. maija spriedums lietā T‑203/95 Connolly/Komisija, 33. punkts).

83      Tomēr šāds lēmums nav vis procesuāls dokuments, kas ir vajadzīgs, lai sagatavotu galīgo lēmumu, ar kuru tiek noteikts piemērojamais sods, bet ir patstāvīgs lēmums, kuru iecēlējinstitūcija var pieņemt, atsaucoties uz smagu pārkāpumu (skat. iepriekš minēto spriedumu lietā Connolly/Komisija, 36. punkts, un Pirmās instances tiesas 2004. gada 16. decembra spriedumu apvienotajās lietās T‑120/01 un T‑300/01 De Nicola/EIB, 113. punkts). No tā izriet, ka iespējams lēmuma par atcelšanu no amata prettiesiskums nekādi neietekmētu apstrīdētā lēmuma spēkā esamību.

84      Tādējādi pirmā pamata otrā daļa ir neefektīva un līdz ar to ir jānoraida.

 Par pirmā pamata trešo daļu, kas attiecas uz to, ka disciplinārlietu kolēģija ir izveidota prettiesiski

–       Lietas dalībnieku argumenti

85      Prasītāja apgalvo, ka disciplinārlietu kolēģija, kas sastāv tikai no tādiem locekļiem, kuri nepieder iestādei, – kāda bija disciplinārlietu kolēģija, kurai lietu bija nodevis Ombuds, – esot izveidota, pārkāpjot Civildienesta noteikumu IX pielikuma 5. un 6. pantu.

86      Ombuds lūdz Civildienesta tiesu pirmā pamata trešo daļu noraidīt.

–       Civildienesta tiesas vērtējums

87      Ir jākonstatē, ka Civildienesta noteikumu IX pielikuma 5. panta 1. punktā, nosakot, ka vismaz viens disciplinārlietu kolēģijas loceklis ir jāizvēlas ārpus attiecīgās iestādes, nekādā ziņā nav tikusi aizliegta iespēja ārpus iestādes izvēlēties lielāko daļu vai pat visus disciplinārlietu kolēģijas locekļus.

88      Šīs tiesību normas interpretācijai, kas izraisītu to, ka tiktu aizliegta tādu disciplinārlietu kolēģiju izveide, kuras sastāv tikai no locekļiem, kas nepieder konkrētajai iestādei, nebūtu ne vien pilnīgi nekāda tekstuāla pamatojuma, bet, kā savā iebildumu rakstā ir pamatoti apgalvojis Ombuds, tā radītu situāciju, ka iestādēs un struktūrās, kurās nav pietiekama skaita ierēdņu pakāpē, kas Civildienesta noteikumu IX pielikuma 5. un 6. pantā tiek prasīta disciplinārlietu kolēģijas dalībniekam, būtu neiespējami šādu [kolēģiju] likumīgi izveidot.

89      Līdz ar to pirmā pamata trešā daļa ir jānoraida kā nepamatota.

90      No iepriekš minētā izriet, ka pirmais pamats ir pilnībā jānoraida.

 Par otro pamatu saistībā ar pienākuma norādīt pamatojumu neizpildi

 Lietas dalībnieku argumenti

91      Prasītāja uzskata, ka ne disciplinārlietu kolēģijas atzinums, ne arī lēmums par atstādināšanu no amata neatbilst prasībai norādīt pamatojumu.

92      Pirmkārt, prasītāja izvirza iebildumu, ka disciplinārlietu kolēģijas atzinums ir formulēts pārāk īsi, un tajā neesot izskaidrots, ne kādā veidā, ne kāpēc nodarījumi, kas viņai tiek pārmesti, nelabvēlīgi ietekmē tās stāvokli. Turklāt prasītāja apstrīd disciplinārlietu kolēģijas apgalvojumu, saskaņā ar kuru viņa veicot uzdevumus, kuri prasa augstu atbildības līmeni, atgādinot, ka viņa esot viszemākās pakāpes ierēdne AD funkciju grupā.

93      Otrkārt, prasītāja uzskata, ka lēmums par atstādināšanu no amata neatbilst prasībai norādīt pamatojumu, kā arī tajā nav ievērots disciplinārlietu kolēģijas atzinums.

94      Prasītāja norāda, ka Ombuds apstrīdētajā lēmumā “[nepārbauda] faktu, kas [viņai] tiek pārmesti, patiesumu”, tikai izveido vainu pastiprinošu vai mīkstinošu apstākļu sarakstu, kas atgādina “retorisko figūru”, un nekādi neizskaidro, kāpēc atstādināšana no amata būtu piemērotāks sods nekā disciplinārlietu kolēģijas ieteiktā klasificēšana zemākā funkciju grupā.

95      Ombuds uzskata, ka disciplinārlietu kolēģija un iecēlējinstitūcija ir izpildījušas pienākumu norādīt pamatojumu, izklāstot atbilstošos apstākļus, un prasa šo pamatu noraidīt.

–       Civildienesta tiesas vērtējums

96      Saskaņā ar pastāvīgo judikatūru nelabvēlīga lēmuma pamatojumam ir jābūt tādam, lai tiesa varētu pārbaudīt lēmuma tiesiskumu, un tam ir jāsniedz ieinteresētajai personai norādes, kas ļauj noteikt, vai lēmums ir pareizi pamatots (skat. Pirmās instances tiesas 1999. gada 19. maija spriedumu apvienotajās lietās T‑34/96 un T‑163/96 Connolly/Komisija, 93. punkts un tajā minētā judikatūra).

97      Jautājums, vai iecēlējinstitūcijas lēmuma, ar ko nosaka sodu, pamatojums atbilst šīm prasībām, ir jāizvērtē, ņemot vērā ne tikai tā formulējumu, bet arī tā kontekstu, kā arī visas tiesību normas, kuras regulē attiecīgo jomu. Šajā ziņā, lai gan disciplinārlietu kolēģijai un iecēlējinstitūcijai ir jāmin faktiskie un tiesiskie apstākļi, no kuriem ir atkarīgs to lēmumu juridiskais pamatojums, un apsvērumi, kas tās ir pamudinājuši tos pieņemt, tomēr netiek prasīts, lai tās apspriestu visus faktiskos un tiesību jautājumus, kurus procedūras gaitā ir izvirzījusi ieinteresētā persona (Pirmās instances tiesas 2002. gada 5. decembra spriedums lietā T‑277/01 Stevens/Komisija, 71. punkts un tajā minētā judikatūra).

98      Turklāt, ja iecēlējinstitūcijas piemērotais sods ir smagāks par disciplinārlietu kolēģijas ieteikto, kā tas ir šajā lietā, lēmumā ir jābūt detalizēti precizētiem iemesliem, kas iecēlējinstitūcijai ir likuši neievērot disciplinārlietu kolēģijas pieņemto atzinumu (šajā ziņā skat. Tiesas 1985. gada 29. janvāra spriedumu lietā 228/83 F./Komisija, 35. punkts).

99      Tas, vai disciplinārlietu kolēģijas atzinums un apstrīdētais lēmums ir pienācīgi pamatoti, ir jāizvērtē, ņemot vērā šos principus.

100    Pirmkārt, attiecībā uz iebildumu par to, ka disciplinārlietu kolēģijas atzinums ir formulēts pārāk īsi, Civildienesta tiesa norāda, ka šis atzinums tik tiešām ir ļoti koncentrēts. Tomēr disciplinārlietu kolēģija, no vienas puses, secina, ka prasītāja atzīst, ka fakti, par kuriem ir saņemta sūdzība, atbilst īstenībai un, no otras puses, atzinumā ir formulēti dažādie vainu pastiprinošie un mīkstinošie apstākļi, uz kuriem ir balstīts priekšlikums klasificēt prasītāju zemākā funkciju grupā, līdz ar to tiesa var veikt pārbaudi un sniegt ieinteresētajai personai norādes, kas ļauj noteikt, vai lēmums ir pareizi pamatots. Tādējādi šis iebildums ir jānoraida.

101    Runājot par prasītājas apstrīdēto disciplinārlietu kolēģijas vērtējumu attiecībā uz to, ka ierēdne veic uzdevumus, kuri prasa augstu atbildības līmeni, – tas pieder jautājumiem par lietas būtību, nevis par pamatojuma pietiekamo vai nepietiekamo raksturu. Šis jautājums tāpēc tiks spriedumā izskatīts vēlāk saistībā ar trešo pamatu, kas attiecas uz acīmredzamo kļūdu vērtējumā.

102    Attiecībā uz apstrīdētā lēmuma pamatojumu – tajā, pirmkārt, ir norādīts uz prasītājas profesionālo stāvokli, “četru [algas] aprēķinu” un izziņas “viltošanu”, kā arī “šo viltoto dokumentu izmantošan[u] attiecībā uz trešajām personām”, pieprasot piešķirt bankas aizdevumu ar atvieglotiem nosacījumiem. Otrkārt, lēmumā ir ņemts vērā apstāklis, ka prasītāja no pirmās uzklausīšanas reizes disciplinārlietu kolēģijā ir atzinusi šo faktu atbilstību īstenībai un [disciplinār]lietas gaitā ne reizi nav tos apstrīdējusi. Treškārt, Ombuds skaidro, ka rīcība, kas tiek pārmesta prasītājai, un viņas vēlākā uzvedība “padara neiespējamu Ombuda un [prasītājas] institucionālo, profesionālo un personīgo uzticības attiecību uzturēšanu spēkā vai pat atjaunošanu” un, ka, ņemot vērā, ka viņas uzvedība un rīcība ir smags pārkāpums, viņas paturēšana civildienestā smagi aptraipītu tā tēlu un ļoti negatīvi ietekmētu Ombuda morālo autoritāti.

103    Šajā pamatojumā, kas nebūt nesastāv no vienas vienīgas standartfrāzes, ir precizēti konkrēti konstatētie nodarījumi, kuri prasītājai tiek pārmesti, kā arī apsvērumi, kas ir pamudinājuši iecēlējinstitūciju kā sodu noteikt atstādināšanu no amata, nevis klasificēšanu zemākā funkciju grupā. Minētais pamatojums var sniegt ieinteresētajai personai norādes, kas ļauj noteikt, vai apstrīdētais lēmums ir pareizi pamatots, un dod iespēju Civildienesta tiesai veikt tiesiskuma pārbaudi.

104    Ņemot vērā šos apstākļus, disciplinārlietu kolēģijas atzinuma un apstrīdētā lēmuma pamatojumu nevar uzskatīt par nepietiekamiem.

105    Līdz ar to otrais pamats ir jānoraida kā nepamatots.

 Par trešo pamatu saistībā ar acīmredzamu kļūdu vērtējumā

106    Trešais pamats sastāv no divām daļām, kas respektīvi attiecas uz konstatēto faktu nepareizību pēc būtības un acīmredzamu samērīguma principa neievērošanu.

 Par trešā pamata pirmo daļu saistībā ar konstatēto faktu nepareizību pēc būtības

–       Lietas dalībnieku argumenti

107    Prasītāja uzskata, ka Ombuds ir pieļāvis acīmredzamu kļūdu vērtējumā, secinot, ka viņai ir bijis nodoms no savām darbībām gūt “sociāla rakstura personisku labumu”, kā tas ir formulēts apstrīdētajā lēmumā. Turklāt viņa norāda, ka saskaņā ar Francijas judikatūru dokumentu viltošana ir sodāma atbilstoši Code pénal français [Francijas Kriminālkodeksa] 441‑1. pantam tikai tad, ja viltotais vai izmainītais dokuments var izraisīt citai personai reālu vai potenciālu kaitējumu, un viņa apgalvo, ka viņas rīcība šajā lietā nav nevienam izraisījusi kaitējumu.

108    Ombuds prasa šī pamata pirmo daļu noraidīt.

–       Civildienesta tiesas vērtējums

109    Civildienesta tiesa norāda, ka lēmums kā sodu piemērot atstādināšanu no amata izriet no prasītājas neapstrīdētā fakta, ka viņa ir veikusi izmaiņas vairākos oficiālos dokumentos un tos ir izmantojusi attiecībā uz trešajām personām. Tātad prasītāja neapstrīd šo faktu pareizību pēc būtības.

110    Kaut gan apstrīdētajā lēmumā prasītājai tiek pārmests, ka viņa ir izmantojusi “viltotus dokumentus attiecībā uz trešajām personām, lai no tā gūtu sociāla rakstura personisku labumu”, šis lēmums ir pamatots ar to, ka oficiālie dokumenti ir tikuši izmainīti un izmantoti attiecībā uz trešajām personām. Faktiski apstrīdētajā lēmumā prasītājas nodoms izmantot šos dokumentus, “pieprasot piešķirt bankas aizdevumu ar atvieglotiem nosacījumiem, kurš ir paredzēts ģimenēm ar pieticīgiem ienākumiem,” tiek atzīts par vainu pastiprinošu apstākli. Prasītāja šo apstākli neapstrīd, tikai apgalvo, ka no savām darbībām nav guvusi sociāla rakstura labumu, tomēr neminot nevienu argumentu, kas varētu pierādīt, ka apstrīdētais lēmums ir bijis pamatots ar šo pēdējo minēto mērķi. Turklāt turpinājumā ir jāsecina, ka apstrīdētajā lēmumā ir detalizēti izskatīti dažādie prasītājas minētie skaidrojumi, tos noraidot, un ka prasītāja nav sniegusi nekādu citu apmierinošu savas rīcības skaidrojumu.

111    Turklāt prasītājas darbību juridiskajai kvalifikācijai atbilstoši Francijas tiesībām nav nozīmes, jo Ombuds apstrīdētos nodarījumus ir izskatījis no disciplinārpārkāpuma, nevis noziedzīga nodarījuma viedokļa.

112    Šajos apstākļos Civildienesta tiesa secina, ka prasītāja nav norādījusi nevienu argumentu, kas varētu pierādīt, ka, pieņemot apstrīdēto lēmumu, būtu pieļauta kļūda vērtējumā attiecībā uz faktu, kuri viņai tiek pārmesti, patiesumu. Trešā pamata pirmā daļa līdz ar to ir jānoraida.

 Par trešā pamata otro daļu, kas attiecas uz acīmredzamu samērīguma principa neievērošanu

–       Lietas dalībnieku argumenti

113    Prasītāja uzskata, ka noteiktā soda galīgais un neatgriezeniskais raksturs esot nesamērīgs, ņemot vērā pārkāpumu un lietas apstākļus, un ka Ombuds esot kļūdaini novērtējis vainu pastiprinošos un mīkstinošos apstākļus.

114    Ombuds lūdz Civildienesta tiesu šo trešā pamata daļu noraidīt.

–       Civildienesta tiesas vērtējums

115    Saskaņā ar Civildienesta noteikumu IX pielikuma 10. pantu piemērotā disciplinārsoda smagumam ir jābūt samērīgam ar amatpārkāpuma smagumu. Šajā pašā pantā ir uzskaitīti arī kritēriji, kuri iecelējinstitūcijai ir it īpaši jāņem vērā, izvēloties sodamēru.

116    Tā kā Civildienesta noteikumi neparedz konstantu attiecību starp tajā noteiktajiem sodamēriem un dažādajiem ierēdņu izdarītajiem pārkāpumiem un neprecizē, ciktāl vainu pastiprinošu vai mīkstinošu apstākļu pastāvēšanai būtu jāietekmē sodamēra izvēle, iecēlējinstitūcija soda noteikšanā pamatojas uz visu konkrēto faktu un katra atsevišķā gadījuma apstākļu vispusīgu izvērtējumu.

117    Turklāt ir jānorāda, ka Hartas 47. pantā ietvertā tiesību uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā principa ievērošana pieļauj, ka administratīvā procedūrā vispirms sodu nosaka administratīva amatpersona. Tomēr priekšnoteikums tam ir, ka administratīvas amatpersonas – kura šajā lietā ir iecēlējinstitūcija – lēmumu, kas pats par sevi neatbilst šī panta nosacījumiem, vēlāk pārbauda “neierobežotas jurisdikcijas tiesu iestāde” (šajā ziņā pēc analoģijas skat. ECT 1983. gada 10. februāra spriedumu lietā Albert un Le Compte pret Beļģiju, A sērija, Nr. 58, 29. punkts; 1995. gada 23. oktobra spriedumus lietās Schmautzer, Umlauft, Gradinger, Pramstaller, Palaoro un Pfarrmeier pret Austriju, A sērija, Nr. 328 A‑C un 329 A‑C, attiecīgi 34., 37., 42., 39., 41. un 38. punkts, un 2009. gada 24. septembra spriedumu lietā Mérigaud pret Franciju, Nr. 32976/04, 68. punkts). Lai tiesu iestādi varētu kvalificēt kā “neierobežotas jurisdikcijas tiesu iestādi”, tai it īpaši ir jābūt kompetentai izskatīt visus faktiskos un tiesību jautājumus, kuriem ir nozīme lietā, kas atrodas tās tiesvedībā (ECT 2003. gada 3. februāra spriedums lietā Chevrol pret Franciju, Nr. 49636/99, 77. punkts un tajā minētā judikatūra, un 2004. gada 4. marta spriedums lietā Silvester’s Horeca Service pret Beļģiju, Nr. 47650/99, 27. punkts), kas disciplinārsoda gadījumā nozīmē, ka tai it īpaši ir jābūt pilnvarām izvērtēt pārkāpuma samērīgumu ar sodu, nevis tikai pārbaudīt, vai nav pieļautas acīmredzamas kļūdas vērtējumā, vai arī nav notikusi pilnvaru nepareiza izmantošana (Vispārējās tiesas 2012. gada 15. maija spriedums lietā T‑184/11 P Nijs/Revīzijas palāta, 85. un 86. punkts).

118    Civildienesta tiesai prasītājas minētie argumenti saistībā ar šķietamu samērīguma principa neievērošanu ir jāizvērtē atbilstoši šī sprieduma 115.–117. punktā aprakstītajam juridiskajam ietvaram, pārbaudot, vai iecēlējinstitūcija ir samērīgi izsvērusi vainu pastiprinošos un mīkstinošos apstākļus.

119    Šīs lietas gadījumā nešķiet, ka strīdīgais sods būtu nesamērīgs, jo, izmainot oficiālos dokumentus, prasītāja ir nopietni ietekmējusi savu [ierēdnes] stāvokli un galīgi sarāvusi uzticības attiecības ar Ombudu. Turklāt neviens no prasītājas minētajiem apstākļiem neļauj secināt, ka piemērotais sods ir nesamērīgs salīdzinājumā ar viņai pārmesto uzvedību.

120    Prasītāja Ombudam it sevišķi pārmet, pirmkārt, ka tas par vainu pastiprinošiem apstākļiem nepamatoti ir atzinis to, ka viņa kā administratore, kura ir atbildīga par komunikāciju, pilda svarīgus amata pienākumus, ka nodarījumiem, kas viņai tiek pārmesti, piemīt smaga amatpārkāpuma raksturs, ka prasītāja nespēj un atsakās atzīt šos nodarījumus, ka Ombuda reputācijai ir nodarīts ievērojams kaitējums un ka viņa ir rīkojusies ar iepriekšēju nodomu.

121    Attiecībā uz prasītājas atbildību, kā savos rakstveida apsvērumos pamatoti norāda Ombuds, prasītāja bija vienīgā administratore Komunikācijas nodaļā. Turklāt no prasībai pievienotajiem novērtējuma ziņojumiem izriet, ka viņai tiešām ir bijuši uzticēti svarīgi pienākumi publisko iepirkumu un publisko finanšu pārvaldības jomā. Prasītājas pieredze Ombuda dienestā un svarīgie uzdevumi, kas viņai bija uzticēti, liecina par Ombuda uzticēšanos prasītājai un attaisno šo apsvērumu kā vainu pastiprinošu apstākļu vērā ņemšanu (šajā ziņā skat. iepriekš minēto spriedumu lietā Onidi/Komisija, 146. punkts).

122    Runājot par nodarījumu raksturojumu un pārkāpuma smagumu, prasītāja vienīgi apstiprina, ka tas nav bijis tāds, kura rezultātā būtu noliedzama viņas ierēdnes loma, bet viņa nemin nevienu argumentu, kas varētu ietekmēt Ombuda novērtējumu, saskaņā ar kuru fakts, ka viņa ir veikusi izmaiņas oficiālos dokumentos un izmantojusi tos attiecībā uz trešajām personām, ir ļoti smags pārkāpums.

123    Runājot par iebildumu, kas attiecas uz “[prasītājas] nespēju un atteikšanos atzīt nodarījumus”, un apstākli, ka viņa ne reizi nav atvainojusies par savu uzvedību, Civildienesta tiesa norāda, ka Ombuds nekad nav apstrīdējis to, ka prasītāja ir atzinusi nodarījumus, un ka faktiski apstrīdētajā lēmumā tas kā vainu pastiprinošu apstākli novērtē “[prasītājas] nespēju un atteikšanos atzīt izdarīto nodarījumu smagumu”. Turklāt, kaut gan tikšanās laikā ar izmeklēšanas veicējiem prasītāja tik tiešām nekavējoties apstiprināja, ka “apzinās nodarījumu smagumu”, no lietas materiāliem izriet, ka viņa ir vairākkārt mēģinājusi mazināt to nozīmi. Piemēram, uzklausīšanā pie Ombuda viņa uzsvēra, ka kooperatīvā sabiedrība un prokuratūra piešķirot pieteikumam maz vērības; tāpat 2009. gada 3. novembrī iesniegtajos papildu komentāros viņa kritizēja Ombuda “vēlēšanos pārspīlēt to [nodarījumu] nozīmi, lai galu galā apietu samērīguma principu”. Visbeidzot prasītāja ir vienīgi atvainojusies izmeklēšanas veicējiem “par šo nepatīkamo un grūto laiku, kas [viņiem] ir jāpiedzīvo šīs situācijas un [viņas] rīcības dēļ”, bet viņa nav nevienā brīdī atvainojusies par savām darbībām. Līdz ar to Ombudam nevar pārmest, ka viņš par vainu pastiprinošiem apstākļiem ir atzinis to, ka prasītāja nav aptvērusi nodarījumu, kas viņai tiek pārmesti, smagumu.

124    Prasītāja apgalvo, ka Ombuds ir nepamatoti atzinis par vainu pastiprinošu apstākli kaitējumu, ko viņas darbības ir radījušas Ombuda reputācijai, jo pieteikums ir palicis konfidenciāls. Tomēr Civildienesta tiesa norāda, ka prasītāja pati sūdzas par lietai piešķirto publicitāti un, kā atgādina Ombuds, par pieteikumu, protams, zina kooperatīvā sabiedrība un Francijas valsts iestādes, kurām Ombuds ziņoja par nodarījumiem, kas tiek pārmesti prasītājai, piemērojot Eiropas Parlamenta 1994. gada 9. marta Lēmuma 94/262/EOTK, EK, Euratom par noteikumiem un vispārējiem nosacījumiem, kas reglamentē Ombuda pienākumu izpildi (OV L 113, 15. lpp.), 4. panta 2. punktu, un tātad šim iebildumam nevar piekrist.

125    Visbeidzot, prasītāja apstrīd Ombuda izvirzīto iebildumu, ka viņa esot rīkojusies ar iepriekšēju nodomu. Tomēr pietiek atgādināt, ka nav apstrīdams, ka prasītājas darbības aptvēra apmēram divus mēnešus ilgu laikposmu no 2009. gada jūlija sākuma līdz 2009. gada 26. augustam – līdz datumam, kurā prasītāja nosūtīja kooperatīvajai sabiedrībai izziņu par ienākumiem, kuru viņa bija pati izrakstījusi. Turklāt darbības, kuras pēdējā minētā atzīst esam izdarījusi, acīmredzami norāda uz tādu sagatavošanās līmeni, kas nepieļauj “nepārdomātu rīcību”, kā to klasificē prasītāja. Līdz ar to šis iebildums ir jānoraida.

126    Otrkārt, runājot par vainu mīkstinošu apstākļu vērtējumu, prasītāja pārmet Ombudam, ka tas nav ņēmis vērā viņas grūto personisko un ģimenes situāciju. Tomēr tas, ka Ombuds šos argumentus ir noraidījis, nepierāda, ka tas nav tos ņēmis vērā.

127    Turklāt prasītāja iebilst pret to, ka Ombuds nav izdarījis secinājumus no fakta, ka viņas darbības nav bijušas atkārtotas. Šajā ziņā Civildienesta noteikumu IX pielikuma 10. panta h) punktā ir norādīts, ka, lai noteiktu amatpārkāpuma smagumu, iecēlējinstitūcija ņem vērā to, vai amatpārkāpums ietver atkārtotu darbību vai uzvedību, tādējādi, ka iespējama atkārtotība varētu attaisnot smagāka sodamēra piemērošanu. Turpretim atkārtotības neesamība nevar būt vainu mīkstinošs apstāklis, jo ierēdnim principā ir jāatturas no jebkādas rīcības vai uzvedības, kas varētu nelabvēlīgi ietekmēt tā stāvokli (šajā ziņā skat. Vispārējās tiesas 2011. gada 30. novembra spriedumu lietā T‑208/06 Quinn Barlo u.c./Komisija, 255. un 264. punkts, saskaņā ar kuriem konkurences jomā atkārtotības neesamība nevar būt vainu mīkstinošs apstāklis; par šo spriedumu Tiesā ir iesniegta apelācijas sūdzība lietā C‑70/12 P).

128    Prasītāja Ombudam pārmet, ka tas ir sajaucis kopā viņas privātās darbības un profesionālās darbības, kaut gan izdarītais pārkāpums esot pilnīgi neatkarīgs no viņas profesionālajiem uzdevumiem. Tomēr šāds iebildums ir jānoraida, jo pienācīga cieņa pret savu [amata] stāvokli ierēdnim ir jāizrāda nevis tikai noteiktā brīdī, kad viņš pilda to vai citu konkrētu uzdevumu, bet šāds pienākums viņam ir jebkurā situācijā (Tiesas 2001. gada 6. marta spriedums lietā C‑274/99 P Connolly/Komisija, 79.–93. un 130. punkts; Pirmās instances tiesas 1996. gada 7. marta spriedums lietā T‑146/94 Williams/Revīzijas palāta, 68. punkts).

129    Visbeidzot, prasītāja iebilst pret to, ka Ombuds nav kā vainu mīkstinošus apstākļus ņēmis vērā viņas novērtējuma ziņojumus, kuros Ombuds bija atzinis, ka viņas sniegums ir izcils. Tomēr, lai kāds arī nebūtu prasītājas novērtējuma ziņojumos ietvertais vērtējums, un kaut gan Ombuds apstrīdētajā lēmumā ir atzinis, ka prasītājas efektivitāte un kompetence ir nenoliedzamas, iecēlējinstitūcija varēja leģitīmi uzskatīt, ka, ņemot vērā konstatēto nodarījumu smagumu, prasītājas amata pakāpi un atbildību, šāds apstāklis nevar mīkstināt piemērojamo sodu (skat. iepriekš minēto spriedumu apvienotajās lietās T‑34/96 un T‑163/96 Connolly/Komisija, 167. punkts).

130    No iepriekš minētā izriet, ka šis pamats tādējādi ir pilnībā jānoraida kā nepamatots.

 Par ceturto pamatu saistībā ar vienlīdzīgas attieksmes pret vīriešiem un sievietēm principa neievērošanu un tiesību uz grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu pārkāpumu

 Lietas dalībnieku argumenti

131    Prasītāja uzskata, ka, tā kā apstrīdētais lēmums stājās spēkā tad, kad viņa atradās grūtniecības un dzemdību atvaļinājumā, ar to ir pārkāpts Direktīvas 76/207 2. panta 3. punkts un Direktīvas 92/85 10. pants.

132    Pilnīgi piekrītot, ka Direktīvu 92/85 principā varētu piemērot, Ombuds iebilst, ka tās 10. pantā strādājošas grūtnieces atlaišana tiek aizliegta tikai tiktāl, ciktāl atlaišana ir saistīta ar pēdējās minētās stāvokli, un prasa šo pamatu noraidīt.

 Civildienesta tiesas vērtējums

133    Attiecībā uz šķietamo vienlīdzīgas attieksmes pret vīriešiem un sievietēm [principa] neievērošanu vispirms ir jākonstatē, ka Hartas 23. pantā ir noteikts pienākums ievērot vienlīdzīgas attieksmes pret vīriešiem un sievietēm principu visās, tostarp nodarbinātības jomā, un ka strādājošo grūtnieču nediskriminācijas princips ir paredzēts Direktīvas 2006/54 2. panta 2. punkta c) apakšpunktā un Direktīvas 92/85 10. pantā. Prasītājas rakstveida apsvērumi līdz ar to ir jāuztver kā atsauce uz šīm tiesību normām.

134    Civildienesta tiesa atgādina, ka judikatūrā ir atzīta vajadzība nodrošināt Savienības iestādēs nodarbināto darbinieču sieviešu un darbinieku vīriešu vienlīdzību (Pirmās instances tiesas 1992. gada 28. janvāra spriedums lietā T‑45/90 Speybrouck/Parlaments, 48. punkts).

135    Šajā lietā prasītāja nav pierādījusi nevienu faktu, kas ļautu secināt, ka būtu notikusi tieša vai netieša diskriminācija, un nevar pieņemt, ka šāda diskriminācija ir notikusi tikai tāpēc vien, ka Ombuds ir zinājis par prasītājas grūtniecības stāvokli.

136    Tā kā nav norādīts neviens fakts, kas ļautu pieņemt, ka būtu notikusi tieša vai netieša diskriminācija, Ombudam nav jāpierāda, ka vienlīdzīgas attieksmes pret vīriešiem un sievietēm principa neievērošana nav notikusi.

137    Attiecībā uz to, ka it kā esot pārkāpts Direktīvas 92/85 10. pants, Civildienesta noteikumu 1.e panta 2. punktā ir noteikts, ka aktīvā dienestā iesaistītiem ierēdņiem rada darba apstākļus, kas atbilst atbilstošiem veselības un drošības standartiem, kas vismaz ir vienlīdzīgi ar minimālajām prasībām, ko piemēro saskaņā ar šajās jomās veiktajiem pasākumiem atbilstoši Līgumiem.

138    Direktīvas 92/85 mērķis ir uzlabot darba vidi, pastiprinot strādājošo grūtnieču veselības aizsardzību un drošību. Līdz ar to šī direktīva iestādēm ir saistoša tiktāl, ciktāl tām, īstenojot savu organizatorisku autonomiju un ievērojot Civildienesta noteikumos paredzētās robežas, ir jānodrošina strādājošajām grūtniecēm aizsardzība, kas ir līdzvērtīga direktīvā noteiktajai minimālajai aizsardzībai (skat. Civildienesta tiesas 2009. gada 30. aprīļa spriedumu lietā F‑65/07 Aayhan u.c./Parlaments, 116. punkts).

139    Tomēr Direktīvas 92/85 10. pants nevar tikt interpretēts tādējādi, ka tas pilnīgi aizliedz strādājošas grūtnieces atlaišanu. Faktiski tāds lēmums par atstādināšanu no amata, kas pieņemts laikā no grūtniecības sākumposma līdz grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma beigām ar grūtniecības stāvokli nesaistītu iemeslu dēļ, nav pretrunā minētajam 10. pantam, tomēr ar nosacījumu, ka darba devējs rakstveidā norāda atlaišanu pamatojošos iemeslus un ka ieinteresētās personas atlaišana tiek pieļauta attiecīgajos tiesību aktos un/vai valsts praksē atbilstoši šīs direktīvas 10. panta 1. un 2. punkta noteikumiem (skat. Tiesas 2010. gada 11. novembra spriedumu lietā C‑232/09 Danosa, 63. punkts).

140    Tā, pirmkārt, no lietas materiāliem skaidri izriet, ka prasītājas atstādināšana no amata nekādi nav saistīta ar viņas grūtniecību. Turklāt prasītāja ne savos rakstveida apsvērumos, ne tiesas sēdē sniegtajos mutvārdu paskaidrojumos ne reizi nav apgalvojusi, ka lēmums par atstādināšanu no amata ir ticis pieņemts viņas grūtniecības dēļ.

141    Otrkārt, apstrīdētajā lēmumā Ombuds ir rakstveidā norādījis atlaišanu pamatojušos iemeslus.

142    Treškārt, kaut arī Civildienesta noteikumos nav paredzēta īpaša tiesību norma, kurā tieši būtu noteikts izņēmums direktīvas 10. pantā paredzētajam aizliegumam, tas ir jāinterpretē tādējādi, ka šāds izņēmums Civildienesta noteikumu 47. panta e) punktam, kurā ir paredzēta šī patiesi ārkārtējā iespēja izbeigt ierēdņa dienesta attiecības gadījumā, ja disciplinārlietas noslēgumā tiek pieņemts lēmums par atstādināšanu no amata, ir pieļaujams.

143    No iepriekš minētā izriet, ka šis pamats ir jānoraida kā nepamatots.

 Par piekto pamatu saistībā ar pienākuma ņemt vērā ierēdņu intereses neizpildi un labas pārvaldības principa neievērošanu

 Lietas dalībnieku argumenti

144    Prasītāja Ombudam pārmet, ka tas nolēma nogaidīt līdz 2010. gada 19. maijam, lai uzsāktu disciplinārlietu, kaut gan viņa bija iesniegusi sava ārstējošā ārsta izdotu izziņu un, tieši pretēji, rakstveidā lūgusi, lai lieta tiek pabeigta, cik ātri vien iespējams, ņemot vērā ar to saistītā stresa izraisītās sekas attiecībā uz viņas grūtniecību. Turklāt prasītāja norāda, ka [disciplinār]lieta ir noritējusi laikā, kad viņa bija grūtniecības stāvoklī, un vēlāk – jaunā māmiņa, kas liecinot par to, ka Ombuds neesot ievērojis [pienākumu] ņemt vērā ierēdņu intereses.

145    Ombuds prasa šo pamatu noraidīt.

 Civildienesta tiesas vērtējums

146    No lietas materiāliem izriet, ka prasītāja 2009. gada 25. novembrī sazinājās ar Ombudu, lai to informētu, ka ir stresa stāvoklī, kas ir saistīts ar notiekošo [disciplinār]lietu, un ka šim stāvoklim var būt negatīvas sekas uz viņas grūtniecības norisi. 2009. gada 27. novembra vēstulē Ombuds informēja prasītāju par savu nodomu lūgt [iestādes] ārstam konsultantam iepazīties ar prasītājas veselības stāvokli, lai ieteiktu pasākumus, ko viņa varētu veikt, lai mazinātu disciplinārlietas ietekmi uz viņas un viņas nedzimušā bērna veselību. Atbilstoši iestādes ārsta konsultanta atzinumam, saskaņā ar kuru prasītājas veselības stāvoklis bija vājš un disciplinārlieta būtu varējusi to ļoti negatīvi ietekmēt, Ombuds 2010. gada 18. janvārī pieņēma lēmumu ar disciplinārlietu saistītās darbības atlikt uz vēlāku datumu, kad prasītāja būs dzemdējusi.

147    Tādējādi ir jāsecina, ka Ombuds disciplinārlietas uzsākšanu atlika tieši tādēļ, ka ņēma vērā ierēdnes intereses.

148    Līdz ar to piektais pamats ir jānoraida kā nepamatots.

3.     Par prasījumiem saistībā ar morālā kaitējuma atlīdzību

 Lietas dalībnieku argumenti

149    Prasītāja lūdz Civildienesta tiesu, galvenokārt, atzīt, ka apstrīdētā lēmuma atcelšanas sekas ir to finansiālo tiesību piešķiršana, kuras viņai pienākoties par laikposmu, kopš stājās spēkā atstādināšana no amata līdz Civildienesta tiesas nolēmumam, ar kuru to atceltu, pieskaitot nokavējuma procentus, kas tiek aprēķināti no minētā lēmuma pieņemšanas brīža.

150    Pakārtoti, viņa lūdz Civildienesta tiesu piespriest Ombudam atlīdzināt mantisko kaitējumu, kā arī morālo kaitējumu, kas viņai esot ticis nodarīts ar apstrīdēto lēmumu.

151    Jebkurā gadījumā viņa lūdz piespriest Ombudam samaksāt naudas summu EUR 65 000 apmērā kā atlīdzību par viņai nodarīto morālo kaitējumu.

152    Ombuds prasa šos prasījumus noraidīt.

 Civildienesta tiesas vērtējums

153    Saskaņā ar pastāvīgo judikatūru civildienesta lietās prasījumi par kaitējuma atlīdzību ir jānoraida, ja tie ir cieši saistīti ar prasījumiem atcelt tiesību aktus, kas paši ir tikuši noraidīti kā nepamatoti (Civildienesta tiesas 2007. gada 8. novembra spriedums lietā F‑40/05 Andreasen/Komisija, 277. punkts).

154    Šajā lietā pastāv cieša saikne starp visiem prasījumiem par kaitējuma atlīdzību un prasījumiem atcelt tiesību aktu, kuri ir tikuši noraidīti kā nepamatoti. Tā kā, izskatot prasījumus atcelt tiesību aktu, nav atklāts nekas prettiesisks, kas varētu izraisīt Ombuda atbildību, prasījumi par kaitējuma atlīdzību ir jānoraida.

155    No visa iepriekš minētā izriet, ka prasība ir jānoraida pilnībā.

 Par tiesāšanās izdevumiem

156    Atbilstoši Reglamenta 87. panta 1. punktam, ievērojot šī reglamenta II sadaļas 8. nodaļas tiesību normas, lietas dalībniekam, kuram spriedums ir nelabvēlīgs, piespriež atlīdzināt tiesāšanās izdevumus, ja to ir prasījis lietas dalībnieks, kuram spriedums ir labvēlīgs. Saskaņā ar šī panta 2. punktu, ja to prasa taisnīgums, Civildienesta tiesa var nolemt, ka lietas dalībniekam, kuram spriedums ir nelabvēlīgs, piespriež atlīdzināt tiesāšanās izdevumus tikai daļēji vai pat vispār atbrīvo no šī pienākuma.

157    No iepriekš minētā pamatojuma izriet, ka prasītājai spriedums ir nelabvēlīgs. Turklāt Ombuds savos prasījumos ir tieši lūdzis, lai prasītājai piespriestu atlīdzināt tiesāšanās izdevumus. Tādējādi, tā kā nav iemeslu, kas pamatotu Reglamenta 87. panta 2. punkta piemērošanu, prasītājai ir jāsedz savi un jāatlīdzina Ombuda tiesāšanās izdevumi.

Ar šādu pamatojumu

CIVILDIENESTA TIESA
(otrā palāta)

nospriež:

1)      BG prasību noraidīt;

2)      BG sedz savus un atlīdzina Eiropas Ombuda tiesāšanās izdevumus.

Rofes i Pujol

Boruta

Bradley

Pasludināts atklātā tiesas sēdē Luksemburgā 2012. gada 17. jūlijā.

Sekretārs

 

      Priekšsēdētājs

W. Hakenberg

 

      H. Kreppel


* Tiesvedības valoda – franču.