Language of document :

A High Court of Ireland által 2012. június 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem - Digital Rights Ireland Ltd kontra Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Justice, Equality and Law Reform, The Commissioner of the Garda Síochána, Ireland és az Attorney General

(C-293/12. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

High Court of Ireland

Az alapeljárás felei

Felperes: Digital Rights Ireland Ltd

Alperesek: Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Justice, Equality and Law Reform, The Commissioner of the Garda Síochána, Ireland és az Attorney General

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A felperes jogainak a mobiltelefon-használata tekintetében való korlátozása, amely a 2006/24/EK irányelv 3., 4. és 6. cikkéből ered, összeegyeztethetetlen-e az EUSZ 5. cikk (4) bekezdésével, amennyiben az aránytalan vagy szükségtelen, vagy nem megfelelő a következő jogszerű célok eléréséhez:

a)    annak biztosítása, hogy bizonyos adatok súlyos bűncselekmények kivizsgálása, felderítése és üldözése céljából rendelkezésre álljanak?

és/vagy

b)    az Európai Unió belső piaca megfelelő működésének biztosítása?

Különösen,

i.    Összeegyeztethető-e a 2006/24/EK irányelv a polgárok azon, az EUMSZ 21. cikkben szereplő jogával, hogy szabadon mozogjanak és tartózkodjanak a tagállamok területén?

ii.    Összeegyeztethető-e a 2006/24/EK irányelv a Charta 7. cikkében és az EJEE 8. cikkében szereplő magánélethez való joggal?

iii.    Összeegyeztethető-e a 2006/24/EK irányelv a Charta 8. cikkében szereplő személyes adatok védelméhez való joggal?

iv.    Összeegyeztethető-e a 2006/24/EK irányelv a Charta 11. cikkében és az EJEE 10. cikkében szereplő véleménynyilvánítás szabadságához való joggal?

v.    Összeegyeztethető-e a 2006/24/EK irányelv a Charta 41. cikkében szereplő megfelelő ügyintézéshez való joggal?

A szerződések - és különösen az Európai Unióról szóló szerződés 4. cikkének (3) bekezdésében szereplő lojális együttműködés elve - milyen mértékben követelik meg azt egy nemzeti bíróságtól, hogy vizsgálja meg és értékelje a 2006/24/EK irányelvet végrehajtó nemzeti intézkedések összeegyeztethetőségét az Alapjogi Charta által biztosított védelemmel, beleértve annak 7. cikkét (amelynek tartalmát az EJEE 8. cikke adja)?

____________

1 - A nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtása, illetve a nyilvános hírközlő hálózatok szolgáltatása keretében előállított vagy feldolgozott adatok megőrzéséről és a 2002/58/EK irányelv módosításáról szóló, 2006. március 15-i 2006/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 105., 54. o.)