Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Ireland w dniu 11 czerwca 2012 r. - Digital Rights Ireland Ltd przeciwko Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Justice, Equality and Law Reform, The Commissioner of the Garda Síochána, Ireland i the Attorney General

(Sprawa C-293/12)

Język postępowania: angielski

Sąd krajowy

High Court of Ireland

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Digital Rights Ireland Ltd

Strona pozwana: Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Justice, Equality and Law Reform, The Commissioner of the Garda Síochána, Ireland i the Attorney General

Pytania prejudycjalne

Czy ograniczenie wynikające z wymogów art. 3, 4 i 6 dyrektywy 2006/24/WE prawa strony skarżącej do korzystania z telefonii komórkowej jest niezgodne z art. 5.4 TUE, jako nieproporcjonalne i zbędne lub niewłaściwe do realizacji uzasadnionych celów:

(a)    zapewnienia dostępności określonych danych do celu dochodzenia, wykrywania i ścigania poważnych przestępstw?

oraz

(b)    zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego Unii Europejskiej?

W szczególności

(i)    Czy dyrektywa 2006/24/WE jest zgodna z prawem obywateli do swobodnego przemieszczania się i przebywania na terytorium państw członkowskich określonym w art. 21 TFUE?

(ii)    Czy dyrektywa 2006/24/WE jest zgodna z prawem do poszanowania życia prywatnego określonym w art. 7 karty i art. 8 EKPC?

(iii)    Czy dyrektywa 2006/24/WE jest zgodna z prawem do ochrony danych osobowych określonym w art. 8 karty?

(iv)    Czy dyrektywa 2006/24/WE jest zgodna z prawem do wolności wypowiedzi określonym w art. 11 karty i art. 10 EKPC?

(v)    Czy dyrektywa 2006/24/WE jest zgodna z prawem do dobrej administracji określonym w art. 41 karty?

W jakim zakresie traktaty - a zwłaszcza zasada lojalnej współpracy określona w art. 4.3 Traktatu o Unii Europejskiej - zobowiązują sąd krajowy do badania i oceny zgodności krajowych przepisów wdrażających dyrektywę 2006/24/WE z gwarancjami ochrony przyznanymi w karcie praw podstawowych, w tym w jej art. 7 (powtórzonym w art. 8 EKPC)?

____________

1 - Dyrektywa 2006/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie zatrzymywania generowanych lub przetwarzanych danych w związku ze świadczeniem ogólnie dostępnych usług łączności elektronicznej lub udostępnianiem publicznych sieci łączności oraz zmieniająca dyrektywę 2002/58/WE (Dz.U. L105, s.54)