Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Ireland (Írsko) 11. júna 2012 - Digital Rights Ireland Ltd/Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Justice, Equality and Law Reform, The Commissioner of the Garda Síochána, Írsko a Attorney General

(vec C-293/12)

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

High Court of Ireland

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Digital Rights Ireland Ltd

Žalovaní: Minister for Communications, Marine and Natural Resources (minister spojov, námorníctva a prírodných zdrojov), Minister for Justice, Equality and Law Reform (minister spravodlivosti, rovnosti a reformy práva), The Commissioner of the Garda Síochána (policajný prezident Garda Síochána), Írsko a Attorney General (Generálny prokurátor)

Prejudiciálne otázky

Je obmedzenie práva žalobcu, pokiaľ ide o používanie jeho mobilného telefónu, vyplývajúce z požiadaviek stanovených v článkoch 3, 4 a 6 smernice 2006/24/ES, nezlučiteľné s článkom 5 ods. 4 ZEÚ v tom zmysle, že je neprimerané a zbytočné alebo nevhodné na dosiahnutie legitímnych cieľov, ktorými sú:

zabezpečenie dostupnosti určitých údajov na účely vyšetrovania, odhaľovania a stíhania závažných trestných činov?

a/alebo

zabezpečenie riadneho fungovania vnútorného trhu Európskej únie?

Konkrétne:

je smernica 2006/24/ES zlučiteľná s právom občanov slobodne sa pohybovať a zdržiavať sa na území členských štátov zakotveným v článku 21 ZFEÚ?

je smernica 2006/24/ES zlučiteľná s právom na súkromie zakotveným v článku 7 charty a článku 8 EDĽP?

je smernica 2006/24/ES zlučiteľná s právom na ochranu osobných údajov zakotveným v článku 8 charty?

je smernica 2006/24/ES zlučiteľná s právom na slobodu prejavu zakotveným v článku 11 charty a článku 10 EDĽP?

je smernica 2006/24/ES zlučiteľná s právom na dobrú správu vecí verejných zakotveným v článku 41 charty?

V akom rozsahu tieto Zmluvy - a konkrétne zásada lojálnej spolupráce zakotvená v článku 4 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii - vyžadujú, aby vnútroštátny súd skúmal a posudzoval zlučiteľnosť vnútroštátnych opatrení vykonávajúcich smernicu 2006/24/ES s ochranou, ktorú poskytuje Charta základných práv, vrátane článku 7 tejto charty (ako to stanovuje článok 8 EDĽP)?

____________

1 - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/24/ES z 15. marca 2006 o uchovávaní údajov vytvorených alebo spracovaných v súvislosti s poskytovaním verejne dostupných elektronických komunikačných služieb alebo verejných komunikačných sietí a o zmene a doplnení smernice 2002/58/ES (Ú. v. EÚ L 105, s. 54).