Language of document : ECLI:EU:F:2011:106

USNESENÍ SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU

(druhý senát)

7. července 2011

Věc F-19/11

Mario Galvan

v.

Evropská komise

„Veřejná služba – Osoba domáhající se postavení úředníka nebo zaměstnance Evropské unie – Žaloba – Zjevná nepřípustnost – Nedodržení postupu před zahájením soudního řízení“

Předmět:      Žaloba podaná na základě článku 270 SFEU, jenž je použitelný na smlouvu o ESAE na základě jejího článku 106a, kterou se M. Galvan, zaměstnanec Istituto Vigilanza Notturna Gallarate S.r.l., domáhá, aby mu Soud přiznal postavení smluvního zaměstnance Komise, konkrétně Společného výzkumného střediska (SVS) a v důsledku toho, aby uložil Komisi platbu odměn a jiných peněžitých výhod, které mu v tomto postavení přísluší, jakož i platbu náhrady škody za údajně utrpěnou újmu.

Rozhodnutí: Žaloba se odmítá jako zjevně nepřípustná. M. Galvan ponese vlastní náklady řízení.

Shrnutí

Úředníci – Žaloba – Podmínky přípustnosti – Dodržení předchozího administrativního postupu

(Služební řád, články 90 a 91)

V systému právních prostředků upraveném v článcích 90 a 91 služebního řádu musí žaloba podaná k Soudu pro veřejnou službu směřovat proti aktu nepříznivě zasahujícímu do právního postavení osoby, spočívajícímu v rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování (OOJ) nebo orgánu oprávněného k uzavírání pracovních smluv (OOUPS) nebo v nepřijetí opatření stanoveného služebním řádem jedním z těchto orgánů, a dále je taková žaloba přípustná pouze tehdy, když dotčená osoba předtím podala k OOJ nebo OOPS stížnost proti aktu nepříznivě zasahujícímu do jejího právního postavení v souladu s čl. 90 odst. 2 služebního řádu a tato stížnost byla výslovně či konkludentně zamítnuta. Pokud chce úředník nebo dočasný zaměstnanec, anebo dokonce osoba mimo orgán dosáhnout toho, aby administrativa přijala ve vztahu k němu rozhodnutí, musí být navíc předchozí administrativní postup zahájen žádostí dotčené osoby na základě čl. 90 odst. 1 služebního řádu, aby OOJ nebo OOPS přijal požadované rozhodnutí, přičemž zamítnutí takové žádosti může být poté předmětem stížnosti.

(viz bod 12)