Language of document : ECLI:EU:F:2011:124

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto)

20 päivänä heinäkuuta 2011

Asia F-116/10

Sandro Gozi

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Virkamiehet – Avustamisvelvollisuus – Henkilöstösääntöjen 24 artikla – Sellaisten asianajokulujen korvaaminen, jotka ovat aiheutuneet kansallisessa tuomioistuimessa käydystä oikeudenkäyntimenettelystä

Aihe:      SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa Sandro Gozi vaatii virkamiestuomioistuinta kumoamaan komission päätöksen, jolla kieltäydyttiin korvaamasta hänelle 24 480 euron summaa, joka hänelle on aiheutunut asianajokuluina Italiassa käydyn oikeudenkäyntimenettelyn yhteydessä, ja velvoittamaan komission maksamaan hänelle kyseisen summan.

Ratkaisu:      Kanne hylätään. Kantaja vastaa kaikista oikeudenkäyntikuluista.

Tiivistelmä

1.      Virkamiehet – Hallinnolle kuuluva avustamisvelvollisuus – Soveltamisala

(Henkilöstösääntöjen 24 artikla)

2.      Virkamiehet – Hallinnolle kuuluva avustamisvelvollisuus – Toteuttaminen – Edellytys – Asianomaisen ennalta esittämä pyyntö – Poikkeus

(Henkilöstösääntöjen 24 artikla)

3.      Virkamiehet – Hallinnolle kuuluva avustamisvelvollisuus – Toteuttaminen – Edellytys – Asianomaisen ennalta esittämä pyyntö – Pyynnön hyväksymisen edellytykset

(Henkilöstösääntöjen 24 artikla)

4.      Virkamiehet – Hallinnolle kuuluva avustamisvelvollisuus – Ulottuvuus

(Henkilöstösääntöjen 24 artiklan ensimmäinen alakohta)

5.      Virkamiehet – Hallinnolle kuuluva avustamisvelvollisuus – Toimielimen toimenpiteiden toteuttamisesta kieltäytymisen lainmukaisuus

(Henkilöstösääntöjen 24 artikla)

1.      Koska henkilöstösääntöjen 24 artiklan tarkoitus on tarjota virkamiehille turvaa nykyhetkessä ja tulevaisuudessa, jotta he voivat yksikön yleisen edun mukaisesti täyttää paremmin tehtävänsä, toimielimille asetettu avustamisvelvollisuus ei rajoitu koskemaan työtehtävissä toimivaa henkilöstöä vaan se koskee kaikkia virkamiehiä henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaudella olevat virkamiehet mukaan lukien.

(ks. 12 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia 229/84, Sommerlatte v. komissio, 12.6.1986, 19 kohta

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: yhdistetyt asiat T‑34/96 ja T‑163/96, Connolly v. komissio, 19.5.1999, 130 kohta


2.      On lähtökohtaisesti asianomaisen virkamiehen tehtävänä esittää avustamispyyntö toimielimelle, jonka palveluksessa hän on, paitsi jos tietyt poikkeukselliset tilanteet velvoittavat toimielimen ryhtymään tiettyyn avustamistoimeen omasta aloitteestaan ilman asianomaisen virkamiehen edeltävää pyyntöä.

(ks. 13 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: em. asia Sommerlatte v. komissio, 20 kohta

3.      Virkamiehen avustamispyyntö otetaan tutkittavaksi vaikka sinä mainitaan, ilman muita täsmennyksiä, vain henkilöstösääntöjen 24 artiklassa asetettu avustamisvelvollisuus tai päinvastoin kun, pyynnön yksiselitteinen sanamuoto huomioon ottaen, virkamiehellä on ollut aikomus vedota tähän artiklaan vaikkei hän ole maininnut sitä nimenomaisesti.

Lisäksi tämän artiklan toisessa alakohdassa tarjotaan virkamiehille mahdollisuus saada korvausta heihin heidän ominaisuutensa ja tehtäviensä vuoksi kohdistetuista loukkauksista tai solvauksista aiheutuneista vahingoista. Tästä syystä sillä seikalla, että tämä avustamispyyntö on esitetty pelkän asianajokulujen korvaamista koskevan vaatimuksen muodossa, ei ole vaikutusta siihen, miten kyseinen pyyntö on luokiteltava.

Lisäksi vaikka virkamiehen omalle toimielimelleen esittämä avustamispyyntö otetaan pääsääntöisesti tutkittavaksi jo häntä koskevan rikosasian alkuvaiheessa, koska henkilöstösääntöjen 24 artiklalla on muun muassa tarkoitus taata sellaisten virkamiesten puolustus, jotka ovat rikosasioissa syytettyinä heidän asemansa ja tehtäviensä takia, vain se seikka, että asianomainen virkamies on saattanut asian toimielimen käsiteltäväksi vasta sen jälkeen, kun häntä koskeva oikeudenkäynti on päättynyt, ei kuitenkaan ole esteenä sille, että hän voi esittää avustamispyynnön.

(ks. 14, 16 ja 17 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia 224/87, Koutchoumoff v. komissio, 26.1.1989

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑59/92, Caronna v. komissio, 26.10.1993, 65 kohta

4.      Henkilöstösääntöjen 24 artiklan ensimmäisen alakohdan mukaisen avustamisvelvollisuuden nojalla hallinnon on puututtava yksikön järjestyksen ja asianmukaisen toiminnan kanssa yhteensopimattomiin tapahtumiin riittävän tarmokkaasti ja vastattava tapauksen olosuhteiden edellyttämällä nopeudella ja huolellisuudella todetakseen tosiseikat ja tehdäkseen niistä asianmukaiset päätelmät kaikista seikoista tietoisena.

Henkilöstösääntöjen 24 artiklan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu avustamisvelvollisuus on virkamiehelle keskeinen henkilöstösääntöjen mukainen tae. Virkamiehen on kuitenkin tuotava esille seikkoja, joiden perusteella näyttää ensi katsomalta siltä, että huijaussyytösten kaltainen kolmansien toiminta kohdistuu virkamieheen hänen virkamiehen ominaisuutensa ja tehtäviensä vuoksi, ja että toiminta on sovellettavan kansallisen lainsäädännön vastaista. Jos virkamiehelle ei asetettaisi tällaisia vaatimuksia, hallinto joutuisi avustamaan virkamiehiään aina kun jokin heistä tekee kantelun tosiseikoista, joiden väitetään olevan yhteydessä tehtävien hoitamiseen, riippumatta näiden tosiseikkojen luonteesta ja siitä, onko kantelu vakavasti otettava ja onko sillä mahdollisuudet menestyä.

(ks. 23 ja 24 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia 180/87, Hamill v. komissio, 5.10.1988 ja em. asia Koutchoumoff v. komissio

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑67/99, K v. komissio, 27.6.2000, 32–42 kohta

Virkamiestuomioistuin: asia F‑75/09, Wenig v. komissio, 23.11.2010, 48 kohta

5.      Sitä, voiko toimielin laillisesti kieltäytyä henkilöstösääntöjen 24 artiklan mukaisten toimenpiteiden toteuttamisesta, on arvioitava tällä viimeksi mainitulla päätöksen tekemisen ajankohtana hallussaan olleiden seikkojen mukaan.

(ks. 25 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: em. asia Koutchoumoff v. komissio