Language of document : ECLI:EU:F:2011:104

USNESENÍ SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU

(druhý senát)

7. července 2011

Věc F-57/10

Stefano Pedeferri a další

v.

Evropská komise

„Veřejná služba – Úředníci – Žaloba – Osoby domáhající se postavení úředníka nebo zaměstnance Evropské unie – Nepřípustnost – Nedodržení postupu před zahájením soudního řízení“

Předmět:      Žaloba podaná na základě článku 270 SFEU, jenž je použitelný na Smlouvu o ESAE na základě jejího článku 106a, kterou S. Pedeferri a třináct dalších zaměstnanců Istituto Vigilanza Notturna Gallarate S.r.l. navrhují Soudu, aby jim přiznal postavení smluvních zaměstnanců Komise a přesněji Společného výzkumného střediska (JRC), a v důsledku toho uložil Komisi, aby vyplatila odměny a jiné peněžité výhody, které jim v tomto postavení náleží, jakož i náhradu škody za újmu, kterou tímto údajně utrpěli.

Rozhodnutí:      Žaloba se odmítá jako nepřípustná. Žalobci ponesou vlastní náklady řízení a ukládá se jim náhrada nákladů řízení Komise.

Shrnutí

Úředníci – Žaloba – Podmínky přípustnosti – Dodržení předchozího správního postupu

(Služební řád, články 90 a 91)

V systému právních prostředků upraveném v článcích 90 a 91 služebního řádu musí žaloba podaná k Soudu pro veřejnou službu směřovat proti aktu nepříznivě zasahujícímu do právního postavení osoby, spočívajícímu v rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování (OOJ) nebo orgánu oprávněného k uzavírání pracovních smluv (OOUPS) nebo v nepřijetí opatření stanoveného služebním řádem jedním z těchto orgánů, a dále je taková žaloba přípustná pouze tehdy, pokud se dotčená osoba podle čl. 90 odst. 2 služebního řádu dříve obrátila na OOJ nebo OOUPS se stížností proti aktu nepříznivě zasahujícímu do právního postavení a pokud tato stížnost byla předmětem explicitního, nebo implicitního zamítnutí. Pokud chce úředník nebo dočasný zaměstnanec, anebo dokonce osoba stojící mimo orgán, dosáhnout toho, aby správní orgán přijal v jeho věci rozhodnutí, musí být navíc předchozí správní řízení zahájeno žádostí dotčené osoby o přijetí kýženého rozhodnutí podanou v souladu s čl. 90 odst. 1 služebního řádu k OOJ nebo k OOUPS; zamítnutí takové žádosti pak může být předmětem stížnosti.

(viz bod 14)