Language of document : ECLI:EU:F:2011:104

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS (teine koda)

7. juuli 2011

Kohtuasi F‑57/10

Stefano Pedeferri ja teised

versus

Euroopa Komisjon

Avalik teenistus – Ametnikud – Hagi – Isikud, kes taotlevad Euroopa Liidu ametniku või teenistuja staatust – Vastuvõetamatus – Kohtueelse menetluse normide rikkumine

Ese:      ELTL artikli 270 alusel, mida vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 106a kohaldatakse Euratomi asutamislepingule, esitatud hagi, millega S. Pedeferri ja kolmteist Istituto Vigilanza Notturna Gallarate S.r.l.‑i töötajat paluvad Avaliku Teenistuse Kohtul tunnustada nende staatust komisjoni, täpsemalt Teadusuuringute Ühiskeskuse (JRC) lepinguliste töötajatena ning seetõttu mõista komisjonilt välja töötasu ja teised rahalised soodustused, mis neile sellest staatusest tulenevalt tuleks maksta, ning hüvitis neile tekitatud kahju eest.

Otsus:      Jätta hagi vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata. Jätta hagejate kohtukulud nende endi kanda ja mõista neilt välja komisjoni kohtukulud.

Kokkuvõte

Ametnikud – Hagi – Vastuvõetavuse tingimused – Eelneva haldusmenetluse järgimine

(Personalieeskirjad, artiklid 90 ja 91)

Personalieeskirjade artiklitega 90 ja 91 kehtestatud õiguskaitsevahendite süsteemis peab esiteks Avaliku Teenistuse Kohtusse esitatud hagi olema esitatud isikut kahjustava meetme peale, milleks on kas ametisse nimetava asutuse või teenistuslepingute sõlmimise pädevusega asutuse otsus või ühe selle asutuse poolt personalieeskirjades sätestatud meetme võtmata jätmine, ning teiseks on selline hagi vastuvõetav ainult siis, kui asjaomane isik on ametisse nimetavale asutusele või teenistuslepingute sõlmimise pädevusega asutusele esitanud eelnevalt kaebuse isikut kahjustava meetme peale vastavalt personalieeskirjade artikli 90 lõikele 2 ja kui see kaebus on sõnaselgelt või vaikimisi rahuldamata jäetud. Lisaks juhul, kui ametnik või teenistuja või isegi institutsiooniväline isik taotleb administratsioonilt tema suhtes otsuse tegemist, peab eelnev haldusmenetlus algama personalieeskirjade artikli 90 lõike 1 alusel asjaomase isiku taotlusega, millega palutakse ametisse nimetaval asutusel või teenistuslepingute sõlmimise pädevusega asutusel teha taotletud otsus ning selle taotluse rahuldamata jätmise peale võib seejärel esitada kaebuse.

(vt punkt 14)