Language of document : ECLI:EU:F:2011:104

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (toinen jaosto)

7 päivänä heinäkuuta 2011

Asia F-57/10

Stefano Pedeferri ym.

vastaan

Euroopan komissio

(Henkilöstö – Virkamiehet – Kanne – Henkilöt, jotka vaativat Euroopan unionin virkamiehen tai toimihenkilön asemaa – Tutkimatta jättäminen – Oikeudenkäyntiä edeltävän menettelyn noudattamatta jättäminen)

Aihe:      SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimuksen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa Stefano Pedeferri ja 13 muuta l’Istituto Vigilanza Notturna Gallarate S.r.l:n palveluksessa olevaa työntekijää vaativat, että virkamiestuomioistuin vahvistaa heidän kuuluvan komission, tarkemmin sanottuna yhteisen tutkimuskeskuksen (JRC), sopimussuhteiseen henkilöstöön ja sen vuoksi velvoittaa komission maksamaan heille tämän aseman perusteella kuuluvan palkkauksen ja muut rahasuoritukset sekä korvaamaan heidän kärsimäkseen väitetyn vahingon.

Ratkaisu:      Kanne jätetään tutkimatta. Kantajat vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja heidät velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.

Tiivistelmä

Virkamiehet – Kanne – Tutkittavaksi ottamisen edellytykset – Edeltävän hallinnollisen menettelyn noudattaminen

(Henkilöstösääntöjen 90 ja 91 artikla)

Henkilöstösääntöjen 90 ja 91 artiklalla järjestetyssä oikeussuojakeinojen järjestelmässä on yhtäältä niin, että virkamiestuomioistuimessa nostettava kanne on kohdistettava asianosaiselle vastaiseen toimeen, joka on joko nimittävän viranomaisen tai työsopimusten tekemiseen toimivaltaisen henkilön tekemä päätös taikka se, ettei jompikumpi näistä viranomaisista ole ryhtynyt henkilöstösäännöissä edellytettyyn toimeen, ja toisaalta niin, että tällainen kanne voidaan ottaa tutkittavaksi vain, jos asianomainen henkilö on sitä ennen tehnyt hänelle vastaisesta toimesta henkilöstösääntöjen 90 artiklan 2 kohdan mukaisesti valituksen nimittävälle viranomaiselle tai työsopimusten tekemiseen toimivaltaiselle henkilölle ja valitus on hylätty nimenomaisella tai implisiittisellä päätöksellä. Kun virkamies tai toimihenkilö tai jopa toimielimen ulkopuolinen henkilö tavoittelee sitä, että hallinto tekisi häntä koskevan päätöksen, edeltävä hallinnollinen menettely on lisäksi aloitettava asianomaisen henkilön tekemällä henkilöstösääntöjen 90 artiklan 1 kohdan mukaisella hakemuksella, jossa nimittävää viranomaista tai työsopimusten tekemiseen toimivaltaista henkilöä kehotetaan tekemään pyydetty päätös, ja tämän hakemuksen hylkäämisestä voidaan sen jälkeen tehdä valitus.

(ks. 14 kohta)