Language of document : ECLI:EU:F:2011:104

SKLEP SODIŠČA ZA USLUŽBENCE

(drugi senat)

z dne 7. julija 2011

Zadeva F‑57/10

Stefano Pedeferri in drugi

proti

Evropski komisiji

„Javni uslužbenci – Uradniki – Tožba – Osebe, ki uveljavljajo status uradnika ali uslužbenca Evropske unije – Nedopustnost – Nespoštovanje predhodnega postopka“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi člena 270 PDEU, ki se uporablja za Pogodbo ESAE v skladu z njenim členom 106a, s katero S. Pedeferri in trinajst drugih zaposlenih na inštitutu Istituto Vigilanza Notturna Gallarate S.r.l., Sodišču za uslužbence v bistvu predlagajo, naj jim prizna status pogodbenih članov osebja Komisije, natančneje Skupnega raziskovalnega središča (JRC), in posledično Komisiji naloži dodelitev plačila in drugih finančnih ugodnosti, do katerih naj bi bili upravičeni na podlagi navedenega statusa, ter plačilo odškodnine za škodo, ki naj bi jo utrpeli.

Odločitev:      Pritožba se zavrže kot nedopustna. Tožeče stranke nosijo svoje stroške in se jim naloži plačilo stroškov Komisije.

Povzetek

Uradniki – Pravno sredstvo – Pogoji dopustnosti – Spoštovanje predhodnega upravnega postopka

(Kadrovski predpisi za uradnike, člena 90 in 91)

V sistemu pravnih sredstev, urejenem s členoma 90 in 91 Kadrovskih predpisov, mora biti tožba, vložena na Sodišču za uslužbence, usmerjena zoper akt, ki posega v položaj – bodisi z odločbo, ki jo je sprejel organ, pristojen za imenovanja (OPI), ali organ, pooblaščen za sklepanje pogodb (OPSP), bodisi s tem, da eden od navedenih organov ni sprejel ukrepa, ki ga določajo Kadrovski predpisi –, pri tem pa je taka tožba dopustna le, če je zadevna oseba pred tem v skladu s členom 90(2) Kadrovskih predpisov na OPI ali OPSP vložila pritožbo zoper akt, ki posega v položaj, in če je bila navedena pritožba zavrnjena izrecno ali zaradi molka organa. Poleg tega se mora predhodni upravni postopek, kadar želijo uradnik ali uslužbenec ali celo oseba zunaj institucije pri upravi doseči, da v zvezi z njimi sprejme odločbo, začeti s predlogom zadevne osebe na podlagi člena 90(1) Kadrovskih predpisov, naj OPI ali OPSP sprejmeta predlagano odločbo, zoper zavrnitev navedenega predloga pa je nato mogoče vložiti pritožbo.

(Glej točko 14.)