Language of document : ECLI:EU:F:2011:104

PERSONALDOMSTOLENS BESLUT (andra avdelningen)

den 7 juli 2011

Mål F-57/10

Stefano Pedeferri m.fl.

mot

Europeiska kommissionen

”Personalmål – Tjänstemän – Talan – Personer som gör gällande att de är tjänstemän eller anställda vid Europeiska unionen – Avvisning – Underlåtenhet att iaktta det administrativa förfarandet”

Saken:      Talan enligt artikel 270 FEUF, vilken är tillämplig på Euratomfördraget enligt artikel 106a i sistnämnda fördrag, i vilken Stefano Pedeferri och tretton andra anställda vid Istituto Vigilanza Notturna Gallarate S.r.l. har yrkat att personaldomstolen ska fastställa att de är kontraktsanställda vid kommissionen, närmare bestämt vid Gemensamma forskningscentret (JRC) och, följaktligen förplikta kommissionen att betala den lön och andra ekonomiska förmåner som de således har rätt till samt ersättning för den skada de åsamkats.

Avgörande:      Talan avvisas. Sökandena ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.

Sammanfattning

Tjänstemän – Talan – Sakprövningsförutsättningar – Iakttagande av det föregående administrativa förfarandet

(Tjänsteföreskrifterna, artiklarna 90 och 91)

Enligt det rättsmedelssystem som har införts genom artiklarna 90 och 91 i tjänsteföreskrifterna gäller, för det första, att en talan vid personaldomstolen ska riktas mot en rättsakt som går någon emot, vilken utgörs antingen av ett beslut av tillsättningsmyndigheten eller av myndigheten som är behörig att sluta anställningsavtal (nedan kallad anställningsmyndigheten), eller av en av dessa myndigheters underlåtenhet att vidta en åtgärd som de enligt tjänsteföreskrifterna var skyldiga att vidta. För det andra kan en sådan talan upptas till sakprövning endast om den berörda personen dessförinnan har anfört klagomål vid tillsättningsmyndigheten eller anställningsmyndigheten i enlighet med artikel 90.2 i tjänsteföreskrifterna och om detta klagomål uttryckligen eller underförstått har avslagits. När en tjänsteman eller en annan anställd, eller rent av en person utanför institutionen, söker utverka att administrationen fattar ett beslut i en fråga som angår honom eller henne ska det administrativa förfarandet inledas på så sätt att den berörda personen enligt artikel 90.1 i tjänsteföreskrifterna ansöker om att tillsättningsmyndigheten eller anställningsmyndigheten fattar det aktuella beslutet. Om denna ansökan avslås kan klagomål anföras mot avslagsbeslutet.

(se punkt 14)