Language of document : ECLI:EU:F:2011:103

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS (esimene koda)

5. juuli 2011

Kohtuasi F‑38/11

Gianluigi Alari

versus

Euroopa Parlament

Avalik teenistus – Ametnikud – Edutamine – 2009. aasta edutamine – Institutsioonidevaheline üleviimine edutamise ajal, mil ametnikku oleks tema endises koduinstitutsioonis edutatud – Institutsioon, kes on pädev otsustama üleviidud ametniku edutamise üle

Ese:      ELTL artikli 270 alusel, mida vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 106a kohaldatakse Euratomi asutamislepingule, esitatud hagi, millega G. Alari palub tühistada parlamendi otsus jätta ta 2009. aasta edutamise raames palgaastmele AD 7 edutamata.

Otsus:      Jätta hagi ilmselge põhjendamatuse tõttu rahuldamata. Jätta parlamendi kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja hageja kohtukulud.

Kokkuvõte

Ametnikud – Edutamine – Teenete võrdlev hindamine – Institutsioonidevaheline üleviimine edutamise ajal – Koduinstitutsiooni pädevus otsustada edutamise üle

(Personalieeskirjad, artikkel 45)

Personalieeskirjade artiklis 45 sätestatud nõuete kohaselt on juhul, kui ametnikku on võimalik edutada tema üleviimise aastal, tema edutamise üle otsustavaks pädevaks ametisse nimetavaks asutuseks koduinstitutsioon.

Personalieeskirjade artiklis 45 täpsustatakse, et edutamine toimub pärast edutamiseks kõlblike ametnike teenete võrdlevat hindamist ning et teenete võrdlemisel võtab ametisse nimetav asutus eelkõige arvesse aruandeid, mis ametnike kohta on koostatud.

Seega et otsustada, kas ametnikku tuleb tagasiulatuvalt 1. jaanuarist aastal X edutada (või siis üldisemalt aasta X jooksul), võib ametisse nimetav asutus praktikas viia läbi vaid ametnike varasemate teenete võrdleva hindamise, eelkõige aastal X−1 (ning võttes arvesse ametnike hindamisaruandeid aastal X−1 ja varasematel aastatel). Siinjuures on vaja võrrelda üleviidud ametnike teeneid nende ametnike teenetega, kes olid veel nende kolleegid üleviimisele eelnenud aastal, ning sellise hindamise saab tulemuslikult läbi viia üksnes koduinstitutsioon.

(vt punktid 26, 27 ja 31)