Language of document : ECLI:EU:C:2011:272

Lieta C‑249/09

Novo Nordisk AS

pret

Ravimiamet

(Tartu ringkonnakohus lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu)

Cilvēkiem paredzētas zāles – Direktīva 2001/83/EK – Reklāma – Medicīnas žurnāls – Informācija, kas nav iekļauta zāļu aprakstā

Sprieduma kopsavilkums

1.        Tiesību aktu tuvināšana – Cilvēkiem paredzētas zāles – Direktīva 2001/83 – Reklāma – Piemērojamība

(Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2001/83, kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2004/27, 87. panta 2. punkts)

2.        Tiesību aktu tuvināšana – Cilvēkiem paredzētas zāles – Direktīva 2001/83 – Reklāma

(Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2001/83, kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2004/27, 87. panta 2. punkts)

1.        Direktīvas 2001/83 par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm, kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2004/27, 87. panta 2. punkts ir interpretējams tādējādi, ka tas atteicas arī uz citātiem, kas ņemti no medicīnas žurnāliem vai zinātniskiem izdevumiem un kas ir iekļauti zāļu reklāmā, kura paredzēta personām, kas ir tiesīgas izrakstīt vai izplatīt zāles. Faktiski no Direktīvas 2001/83 87. panta vietas tās struktūrā, kā arī minētā 87. panta formulējuma un satura kopumā izriet, ka tā 2. punkts ir vispārīga tiesību norma, kas attiecas uz visu zāļu reklāmu, ieskaitot to, kas ir domāta personām, kurām ir tiesības tās izrakstīt vai izplatīt. Šo interpretāciju apstiprina Direktīvas 2001/83 mērķis. Kļūdaina vai nepilnīga informācija acīmredzami varētu apdraudēt personu veselību un tāpēc kavēt šīs direktīvas būtiskā mērķa sasniegšanu.

(sal. ar 30., 31., 34. un 35. punktu un rezolutīvās daļas 1) punktu)

2.        Direktīvas 2001/83 par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm, kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2004/27, 87. panta 2. punktā ir aizliegts zāļu reklāmā personām, kuras ir tiesīgas tās izrakstīt vai izplatīt, ietvert apgalvojumus, kas ir pretrunā zāļu aprakstā minētajām ziņām, bet netiek prasīts, lai visi šajā zāļu reklāmā paustie apgalvojumi būtu iekļauti zāļu aprakstā vai arī būtu no tā izsecināmi. Šādā reklāmā var iekļaut apgalvojumus, kas papildina minētās direktīvas 11. pantā paredzētās ziņas, ar nosacījumu, ka šie apgalvojumi

–      apstiprina vai precizē šajā aprakstā ietvertās ziņas, tās nesagrozot;

–      atbilst šīs direktīvas 87. panta 3. punktā un 92. panta 2. un 3. punktā paredzētajām prasībām.

Tādējādi šāda informācija, pirmkārt, nevar būt maldinoša un tai ir jāveicina zāļu racionāla izmantošana, iepazīstinot ar to objektīvi un nepārspīlējot to īpašības, un, otrkārt, tai ir jābūt precīzai, nenovecojušai, pārbaudāmai un pietiekami pilnīgai, lai saņēmējs pats varētu spriest par attiecīgo zāļu ārstniecisko vērtību. Visbeidzot, citātiem, tabulām un citiem uzskates materiāliem no medicīnas žurnāliem vai zinātniskiem izdevumiem ir jābūt skaidri identificējamiem, norādot precīzu informācijas avotu, lai veselības aprūpes speciālists par tiem būtu informēts un varētu tos pārbaudīt.

(sal. ar 50. un 51. punktu un rezolutīvās daļas 2) punktu)