Language of document :

Иск, предявен на 18 юли 2012 г. - Европейска комисия/Италианска република

(Дело C-344/12)

Език на производството: италиански

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: D. Grespan и G. Conte)

Ответник: Италианска република

Искания на ищеца

да се установи, че като не е предприела в предвидените срокове всички необходими мерки за изпълнение на Решение C (2009) [8112] от 19 ноември 2009 година относно държавна помощ C 38/A/2004 (ex NN 58/2004) и държавна помощ C 36/B/2006 (ex NN 38/2006), приведена в действие от Италия в полза на Alcoa Trasformazioni, Италианската република не е изпълнила задълженията си по членове 2, 3 и 4 от посоченото Решение и по член 288 ДФЕС,

да се осъди ответникът да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Искът на Комисията има за предмет неизпълнението от страна на Италианската република на Решението на Комисията относно незаконната държавна помощ в полза на дружеството Alcoa.

От една страна, съгласно член 4 от разглежданото решение Италия е трябвало да уведоми Комисията за общия размер на подлежащата на възстановяване помощ, предприетите и предвидени мерки за спазване на решението и документите, удостоверяващи, че получателят е бил задължен да възстанови помощта, в срок до 20 януари 2010 г. От друга страна, по силата на член 2 във връзка с член 3 от същото Решение, Италия е трябвало да извърши възстановяването на помощта от получателя в срок до 20 март 2010 г.

Към датата на подаване на настоящия иск ответникът все още не е предприел всички необходими мерки за изпълнение на тези задължения.

____________