Language of document :

18. juulil 2012 esitatud hagi - Euroopa Komisjon versus Itaalia Vabariik

(kohtuasi C-344/12)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: D. Grespan ja G. Conte)

Kostja: Itaalia Vabariik

Hageja nõuded

tuvastada, et kuna Itaalia Vabariik ei ole ettenähtud tähtaja jooksul võtnud kõiki vajalikke meetmeid 19. novembri 2009. aasta otsuse K(2009) [8112], mis käsitleb riigiabi nr C 38/A/2004 (ex NN 58/2004) ja nr C 36/B/2006 (ex NN 38/2006), mida Itaalia andis äriühingule Alcoa Trasformazioni, siis on Itaalia Vabariik rikkunud selle otsuse artiklitest 2, 3 ja 4 ning ELTL artiklist 288 tulenevaid kohustusi;

mõista kohtukulud välja Itaalia Vabariigilt.

Väited ja peamised argumendid

Komisjoni hagi osutab, et Itaalia Vabariik on rikkunud komisjoni otsust, mis käsitleb ebaseadusliku riigiabi andmist äriühingule Alcoa.

Esiteks pidi Itaalia nimetatud otsuse artikli 4 alusel 20. jaanuariks 2010 tegema komisjonile teatavaks tagastamisele kuuluva abi kogusumma, otsuse täitmiseks vastu võetud ja kavandatavad meetmed, samuti esitama dokumendid, mis tõendavad, et abisaajale on antud korraldus abi tagasi maksta. Teiseks oli Itaalia sama otsuse artiklite 2 ja 3 koostoimes kohustatud abisaajalt abi tagasi nõudma hiljemalt 20. märtsiks 2010.

Käesolevas asjas hagi esitamise kuupäevaks ei olnud kostja veel võtnud kõiki mainitud kohustuste täitmiseks vajalikke meetmeid.

____________