Language of document :

2012. július 18-án benyújtott kereset - Európai Bizottság kontra Olasz Köztársaság

(C-344/12. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: D. Grespan és G. Conte meghatalmazottak)

Alperes: Olasz Köztársaság

Kereseti kérelmek

A Bíróság állapítsa meg, hogy az Olasz Köztársaság - mivel a kitűzött határidőn belül nem fogadott el minden ahhoz szükséges intézkedést, hogy végrehajtsa az Olaszország által az Alcoa Trasformazioni számára nyújtott C 38/A/2004. sz. (ex NN 58/2004) és C 36/B/2006. sz. (ex NN 38/2006) állami támogatásokról szóló, 2009. november 19-i C(2009) 8112 határozatot - nem teljesítette az e határozat 2., 3. és 4. cikkéből, valamint az EUMSZ 288. cikkből eredő kötelezettségeit.

Az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A Bizottság keresetének tárgya az Alcoa társaság számára nyújtott jogellenes állami támogatásokra vonatkozó bizottsági határozat végrehajtásának az Olasz Köztársaság általi elmulasztása.

Egyfelől, a szóban forgó határozat 4. cikke értelmében az Olaszországnak közölnie kellett volna a Bizottsággal a visszatérittetendő támogatás teljes összegét, a határozatnak való megfeleléshez szükséges, elfogadott és előírt intézkedéseket, valamint az azt tanúsító dokumentumokat, hogy a kedvezményezettet kötelezték a támogatás 2010. január 20-ig történő visszafizetésére. Másfelől, ugyanezen határozat 2. és 3. cikkének együttes rendelkezése értelmében Olaszország köteles lett volna visszatéríttetni a támogatást a kedvezményezettel 2010. március 20-ig.

A jelen kereset benyújtásának időpontjában az alperes még nem fogadott el az e kötelezettségek teljesítéséhez szükséges minden intézkedést.

____________