Language of document :

Prasība, kas celta 2012. gada 18. jūlijā - Eiropas Komisija/Itālijas Republika

(lieta C-344/12)

Tiesvedības valoda - itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji - D. Grespan un G. Conte)

Atbildētāja: Itālijas Republika

Prasītājas prasījumi:

atzīt, ka, noteiktajā termiņā neveicot visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai izpildītu Komisijas 2009. gada 19. novembra Lēmumu C(2009) [8112] par valsts atbalstu Nr. C 38/A/2004 (ex NN 58/2004) un Nr. C 36/B/2006 (ex NN 38/2006), ko Itālija ir īstenojusi Alcoa Trasformazioni labā, Itālijas Republika nav izpildījusi šī lēmuma 2., 3. un 4. pantā un LESD 288. pantā paredzētos pienākumus;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Komisijas prasība ir par to, ka Itālijas Republika nav izpildījusi Komisijas lēmumu par nelikumīgu valsts atbalstu sabiedrības Alcoa labā.

Pirmkārt, saskaņā ar minētā lēmuma 4. pantu Itālijai līdz 2010. gada 20. janvārim bija jāpaziņo Komisijai kopējā atgūstamā atbalsta summa, pasākumi, kas veikti vai paredzēti atbilstības lēmumam nodrošināšanai un dokumenti, kas apliecina, ka labuma guvējai ir uzlikts atmaksāt atbalstu. Otrkārt, ņemot vērā šī paša lēmuma 2. pantā kopā ar 3. pantā noteikto, Itālijai atbalsts no labuma guvējas bija jāatgūst līdz 2010. gada 20. martam.

Šīs prasības celšanas datumā atbildētāja vēl nebija veikusi visus šo pienākumu izpildei vajadzīgos pasākumus.

____________